Vedtægter for Ældre Sagen

Vedtægt for Landsforeningen Ældre Sagen (af o1. januar 2019)

Kap. I. Navn og formål mv.

 § 1 Navn, hjemsted og stiftelse

  Foreningens navn er Landsforeningen Ældre Sagen. Foreningen er stiftet af EGV-Fonden den 14. oktober 1986 og har hjemsted i hovedstadsområdet. I det følgende betegnes foreningen: Ældre Sagen.

 § 2 Ældre Sagens formål

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at Danmark skal være et godt land at blive ældre i. Det gør vi ved: • at virke for ældres sag • at virke for ældres medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår • at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen • at tale ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældres forhold • at bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen. Dette gøres bl.a. ved samvær indbyrdes og med yngre generationer. På denne og andre måder medvirkes til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.

 § 3 Formålets opnåelse

 3.1 Til gennemførelse af sit formål skaffer Ældre Sagen sig størst mulig tilslutning i befolkningen.

 3.2 Ældre Sagen er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende.

 3.3 Ældre Sagen er en juridisk selvstændig organisation, styret af medlemmerne, der gennem deres valgte organer leder foreningen og tilrettelægger dens virksomhed.

 § 4 Midler og frivillige

 4.1 Midlerne til opnåelse af Ældre Sagens formål skaffes gennem kontingenter fra medlemmerne, ved private eller offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og formueafkast, som vederlag for tjenesteydelser, som salgsindtægter eller på anden måde.

 4.2 Modtager Ældre Sagen midler, hvor der stilles særlige vilkår for anvendelsen i det landsdækkende eller lokale arbejde, skal disse vilkår respekteres. Midlerne skal holdes adskilt fra den øvrige formue i det omfang, det kræves eller skønnes hensigtsmæssigt.

 4.3 For sine forpligtelser hæfter alene Ældre Sagen med sin formue. Der tilkommer ikke medlemmerne, stifteren eller andre særlige rettigheder over formuen.

 4.4 Ældre Sagens lokale arbejde udføres af frivillige ulønnede, hvor dette er muligt. Medlemskab af Ældre Sagens lokalbestyrelser, koordinationsudvalg, distrikter, delegeretforsamling, landsbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper mv. er ulønnet.

Kap. II. Medlemmerne og kontingent

 § 5 Betingelser for medlemskab

 5.1 Enhver person, der er fyldt 18 år, kan mod betaling af det fastsatte kontingent blive medlem af Ældre Sagen.

 5.2 Virksomheder og lignende med hjemsted i Danmark kan efter landsbestyrelsens bestemmelse, optages som medlem uden stemmeret, eventuelt på særlige vilkår.

 5.3 Personer uden bopæl i landet kan optages som medlemmer uden stemmeret og valgbarhed til Ældre Sagens organer.

 5.4 Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til Ældre Sagens sekretariat, jf. § 6.2.

 5.5 Eksklusion af et medlem kan ske ved grov eller gentagen overtrædelse af vedtægten eller de i medfør af vedtægten fastsatte bestemmelser. Beslutning herom træffes af landsbestyrelsen, efter at den har givet medlemmet lejlighed til at ytre sig. Landsbestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderede indbringes for delegeretforsamlingen. Eventuel indbringelse for delegeretforsamlingen har ikke opsættende virkning.

 5.6 Æresmedlemmer kan udpeges af delegeretforsamlingen efter indstilling fra landsbestyrelsen.

 5.7 Adgang til at deltage i særlige medlemsaktiviteter eller til at opnå særlige medlemsfordele kan betinges af særskilt deltagerbetaling.

 § 6 Kontingent

 6.1 Medlemmerne betaler det af delegeretforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Med mindre andet er besluttet, betales kontingent for et halvt år ad gangen og forfalder til betaling ved halvårets begyndelse eller ved senere indmeldelse i halvåret.

 6.2 Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede betalt kontingent.

 6.3 Kontingentrestance ud over udløbet af kontingentperioden bevirker, at medlemskabet automatisk ophører.

Kap. III. Ældre Sagens opbygning

 § 7 Ældre Sagens opbygning

 7.1 For at fremme det lokale initiativ og sikre størst mulig medlemsindflydelse er Ældre Sagen organiseret i: lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter (Kap IV).

 7.2 Ældre Sagens øverste myndighed er delegeretforsamlingen (Kap. V).

 7.3 Landsbestyrelsen (Kap VI) har, mellem delegeretmøderne, ansvaret for og den overordnede ledelse af Ældre Sagen.

7.4 Direktionen (Kap. VII) varetager den daglige ledelse af Ældre Sagen.

 

 

 

 Kap. IV. Lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter

 § 8 Lokalafdelinger

 8.1 Ældre Sagens lokalafdelinger er Ældre Sagens lokale repræsentation og varetager i hele lokalområdet de opgaver, der er nævnt i formålsparagraffen, jf.§ 2.

 8.2 Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål, bl.a. ved:

• at arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer

• at forestå en social-humanitær indsats

• at tale ældres sag over for kommunen og andre myndigheder gennem en ældre- og sundhedspolitisk indsats

• at forestå pressekontakt og kommunikation

• at fremme frivilliges trivsel Jf. dog § 8.4.

 8.3 Hver enkelt lokalafdeling tilstræbes holdt inden for en efter lokale forhold naturlig geografisk opdeling. Alle lokalafdelinger skal ligge inden for en kommunes geografiske område. Hver lokalafdeling ledes af en medlemsvalgt lokalbestyrelse.

 8.4 I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalafdeling, nedsættes et koordinationsudvalg, hvor lokalafdelingerne i kommunen samarbejder om den ældre- og sundhedspolitiske indsats over for kommunen, andre myndigheder og samarbejdsparter. Udvalget kan tildeles andre opgaver. Jf. § 11

 8.5 Beslutning om oprettelse af, ændring i eller ophævelse af en lokalafdeling træffes af landsbestyrelsen efter indstilling fra de berørte lokalbestyrelser.

8.6 Lokalafdelingerne benævnes som Ældre Sagen, lokalafdeling (lokalområde). I kommuner, hvor Ældre Sagen kun har én lokalafdeling, er benævnelsen Ældre Sagen i (kommunenavn). For lokalafdelinger på en ø er benævnelsen på.

§ 9 Lokalafdelingernes årsmøder

 9.1 På årsmødet vælges en lokalbestyrelse.

 9.2 Lokalbestyrelsen består af et ulige antal på mindst fem medlemmer afhængig af lokalbestyrelsens afgørelse. Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i kommunen. Valget, der sker på årsmødet, jf. § 9.5, gælder for to år ad gangen. Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde, der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

 9.3 Et medlem, der ophører med at være medlem af Ældre Sagen, eller som ikke opfylder bopælskravet, kan ikke være medlem af lokalbestyrelsen. Landsbestyrelsen kan, efter indstilling fra de involverede lokalafdelinger, give dispensation for bopælskravet.

 9.4 Hvert år vælges et antal suppleanter med virkning for et år. Antallet besluttes af den enkelte lokalbestyrelse ud fra deres behov. Suppleanterne nummereres efter stemmetal eller som aftalt mellem suppleanterne på årsmødet.   Ved et lokalbestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald i en valgperiode, indtræder suppleanterne i rækkefølge efter stemmetal eller som aftalt som medlem af lokalbestyrelsen indtil næste årsmøde.

 9.5 Ældre Sagens medlemmer inden for den enkelte kommunes område indkaldes til årsmøde, der skal afholdes i marts måned. Indkaldelsen sker, efter aftale med lokalbestyrelserne, ved sekretariatets foranstaltning.

 9.6 Efter forslag fra medlemmerne i lokalafdelingen kan der vedtages udtalelser til brug for lokalbestyrelsesarbejdet jf. § 9.8.5.

 9.7 Ved flere lokalafdelinger inden for samme kommune, er det op til lokalbestyrelserne at sikre medlemmernes mulighed for indflydelse.   Dog kan et medlem kun deltage med stemmeret i én lokalafdelings årsmøde.

 9.8 Sekretariatet udsender indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden til medlemmerne senest tre uger før mødet. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

7. Valg af suppleanter for et år

8. Eventuelt.

 9.9 Ved første valg til en ny lokalbestyrelse finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med fornødne tilpasninger omkring valgperioder, således at et antal medlemmer, der udgør lige under halvdelen af bestyrelsen ved første valg til en ny lokalbestyrelse, allerede afgår efter 1 år.

 9.10 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes:

• hvis en lokalbestyrelse har vedtaget at træde tilbage

• hvis en lokalbestyrelse har fået færre end tre medlemmer og opbrugt sine suppleanter

• hvis en lokalbestyrelse i øvrigt er ophørt med at fungere. Indkaldelse sker ved landsbestyrelsens foranstaltning.  

Ved mødet afholdes valg af ny lokalbestyrelse og af suppleanter, idet samtlige mandater anses for at være bortfaldet. I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§10 Lokalbestyrelsernes konstituering

 10.1 Den nyvalgte lokalbestyrelse indkaldes til konstituerende møde ved den hidtidige lokalbestyrelses foranstaltning inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal omfatte:

• Valg af mødeleder

• Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning

• Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke

• Eventuelle forslag

• Valg af formand

• Valg af næstformand (-formænd). Der vælges én næstformand. Derudover kan den enkelte lokalbestyrelse beslutte at vælge et antal næstformænd ud fra deres behov.

• Valg af kasserer

• Valg af sekretær

• Valg af kontaktpersoner for nedsatte udvalg

• Evt. valg af repræsentant(er) til koordinationsudvalget samt suppleanter

• Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen

• Eventuelt.

 10.2 Kasserer, sekretær og kontaktpersoner kan udpeges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer i lokalområdet og deltager da, uden stemmeret, i lokalbestyrelsens møder

 10.3 Samtlige valg, også eventuelle suppleringsvalg, har virkning frem til det konstituerende møde det følgende år. Valgene meddeles straks til Ældre Sagens sekretariat.

 10.4 Hvis en kasserer i en lokalbestyrelse vælges til Ældre Sagens landsbestyrelse, skal lokalbestyrelsen senest på førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig med ny kasserer. Formand eller næstformand kan ikke varetage hvervet som kasserer.  Kasserer-, formands- og næstformandspost må ikke varetages af personer, der er nært beslægtede fx ved ægteskab, samboende eller på anden vis, således at der er tale om et økonomisk interessefællesskab.

10.5 Hvor forholdene taler for det, kan lokalbestyrelsen nedsætte udvalg, der på lokalbestyrelsens vegne, og under ansvar for denne, varetager bestemte opgaver til formålets fremme i lokalafdelingen.

 10.6 Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§11 Koordinationsudvalg

 11.1 Koordinationsudvalget er Ældre Sagens lokalpolitiske repræsentation og skal varetage:

• den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats, herunder pressekontakt

• kontakten til de lokale myndigheder

 Lokalbestyrelserne kan tildele udvalget andre fællesopgaver inden for foreningens formål.

 11.2 Koordinationsudvalget består af mindst to repræsentanter fra hver lokalafdeling, hvoraf den ene repræsentant skal være medlem af lokalbestyrelsen.   De udpegede repræsentanter for lokalbestyrelserne mødes umiddelbart efter de lokale årsmøder.   Udvalget konstituerer sig og beslutter udvalgets opgaver, jf. § 11.1. Formanden skal dog være lokalbestyrelsesmedlem fra en af udvalgets lokalafdelinger. Valgene har virkning for et år og meddeles til Ældre Sagens sekretariat.

 11.3 Udvalgets formand er ordførende for Ældre Sagen i kommunen og repræsenterer Ældre Sagen i lokalpolitiske forhold, jf. § 11.1.

 11.4 Koordinationsudvalget benævnes som Ældre Sagen i (kommunenavn).

 11.5 Hver lokalbestyrelse har én stemme i koordinationsudvalget. Ved stemmelighed træffes afgørelse af landsbestyrelsen.

 11.6 Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der på udvalgets vegne og under ansvar for dette, varetager konkrete opgaver. Arbejdsgruppens medlemmer behøver ikke at være medlem af en lokalbestyrelse, men skal være medlem af Ældre Sagen. Ved nedsættelse af arbejdsgrupper angives kommissorium og tidsbegrænsning for gruppens aktiviteter.

 11.7 Koordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 11.8 Koordinationsudvalget indsender to gange årligt fordelingsnøgle over, hvorledes lokalafdelingernes kontingentandel skal fordeles i overensstemmelse med de af landsbestyrelsen fastsatte retningslinjer, jf. § 14. Ved uenighed forelægges spørgsmålet for landsbestyrelsen.

 §12 Distrikter

 12.1 Lokalafdelingerne i et geografisk afgrænset område inden for en region udgør et distrikt og lokalafdelingerne i området er medlem af distriktet. Landsbestyrelsen skal godkende evt. ændringer i distriktsopdelingen efter indstilling fra de berørte distrikter.

 12.2 Distriktet ledes af en distriktsledelse, der som minimum skal bestå af: Formand, næstformand og kasserer. Ledelsen vælges i april måned af formændene i lokalbestyrelserne.  Distriktet fastsætter selv sin forretningsorden.

 12.3 Distriktets opgave er at skabe netværksaktiviteter, vidensdeling og inspiration for de frivillige i distriktets lokalafdelinger.

 12.4 Distriktets ledelse har ansvaret for distriktets aktiviteter jf. § 12.3.

 Distriktet nedsætter grupper, der har til opgave at skabe netværksaktiviteter, vidensdeling og inspiration for de frivillige i distriktets lokalafdelinger.

§13 Regnskab

 13.1 Lokalbestyrelsernes, koordinationsudvalgenes og distrikternes regnskabsmateriale indsendes til sekretariatet og bogføres efter en for alle fastsat fælles regnskabsstandard, som er beskrevet i Kassererhåndbogen eller øvrige skriftlige retningslinjer fastsat af landsbestyrelsen.

 §14 Fælles bestemmelser

Landsbestyrelsen fastsætter nærmere regler og retningslinjer for de i Kap. IV omhandlede lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter, herunder regnskabsinstruks og valgregler, samt principper for fordeling af kontingentandele.

Kap. V. Delegeretforsamling

 §15 Delegeretforsamlingens sammensætning og møder

 15.1 Delegeretforsamlingen består af Ældre Sagens landsbestyrelse, samt af formanden fra hver enkel lokalbestyrelse. Endvidere deltager formænd for koordinationsudvalg og distrikter, som ikke er delegerede, uden stemmeret men med taleret.

 Æresmedlemmer, jf. § 5.6, der er til stede på delegeretforsamlingen kan efter dirigentens skøn tildeles taletid under punktet Eventuelt.

 Landsbestyrelsen har mulighed for at invitere gæster til at overvære dele af delegeretforsamlingen, efter landsbestyrelsens skøn.

 15.2 I tilfælde af forbigående forfald kan en delegeret repræsenteres på et delegeretmøde ved den valgte suppleant fra den pågældende lokalbestyrelse, jf. § 10.1.11.

 15.3 Delegeretmøderne ledes af den/de af delegeretforsamlingen valgte dirigent(er).

 15.4 Delegeretforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, jf. dog §§ 15.5, og 23.

 15.5 Ved valg af landsformand og næstformand til landsbestyrelsen kræves, at kandidaten opnår mere end 50 % af det maksimale antal afgivne stemmer kandidaten kan opnå. Hvis to kandidater får hver 50 % af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning. Hvis de herefter stadig står lige, foretages lodtrækning.

 Hvis der er tre eller flere kandidater, går de to kandidater, som får flest stemmer, videre til næste valgrunde, med mindre en af dem allerede har opnået mere end 50 % af det maksimale antal afgivne stemmer kandidaten kan opnå.

 15.6 Valg til landsbestyrelsen kan efter dirigentens bestemmelse foregå i én samlet valghandling, selv om der skal vælges flere medlemmer til landsbestyrelsen. Ved sådan afstemning skal de delegerede afgive et antal stemmer svarende til det antal pladser i landsbestyrelsen, der skal besættes. Den delegerede skal således, for at stemmeafgivelsen er gyldig, afgive stemmer på lige så mange forskellige kandidater, som der er ledige pladser.

 Kandidaterne er valgt til de ledige pladser i rækkefølge efter deres stemmeantal. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater til den sidste ledige plads, foretages en ny afstemning om denne plads blandt disse kandidater. Er der herefter stadig stemmelighed foretager dirigenten lodtrækning.

 De kandidater til landsbestyrelsen, som ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i den rækkefølge deres stemmetal tilsiger.  

 15.7 I Ældre Sagens forhandlingsprotokol føres et protokollat over delegeretforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Protokollatet underskrives af delegeretforsamlingens dirigent(er) og landsformanden. Udskrift sendes til de delegerede. 

 15.8 Delegeretforsamlingen holder ordinært møde hvert år i november.

 15.9 Delegeretforsamlingen indkaldes af landsbestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers forudgående skriftligt varsel til den adresse som den delegerede har opgivet til Ældre Sagens sekretariat. Til møderne indvarsles tillige direktionen. Indkaldelse skal indeholde mødets dagsorden, der fastlægges af landsbestyrelsen, og være bilagt det skriftlige materiale, der skal behandles på mødet.

 15.10 Dagsordenen for det ordinære møde skal omfatte:

• Valg af dirigent(er)

• Landsbestyrelsens beretning om Ældre Sagens virksomhed, til godkendelse

• Forelæggelse af det af landsbestyrelsen godkendte regnskab for det seneste regnskabsår, til orientering

• Landsbestyrelsens vurdering af Ældre Sagens fremtidige virke, til orientering

• Strategi og budget for det kommende år, og herunder forelæggelse af kontingentfastsættelse, til godkendelse.

Endvidere fremlæggelse af regnskabsprognose for det indeværende år, til orientering

• Forslag fra delegeretforsamlingens medlemmer, lokalbestyrelserne og landsbestyrelsen

• Valg af landsformand/næstformand

• Valg af medlemmer til landsbestyrelsen herunder suppleanter, jf. § 15.6

• Valg af statsautoriseret revisor

• Eventuelt.

 15.11 Forslag fra lokalbestyrelserne til behandling på det ordinære delegeretmøde fremsendes af den delegerede. Disse forslag skal være Ældre Sagen i hænde senest seks uger før delegeretmødet.

 15.12 Forslag til kandidater til landsbestyrelsen, der ønskes opstillet, skal være Ældre Sagen i hænde inden for tidsfristen anført i  § 15.11. Landsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende oversigt over anmeldte kandidater, samt en præsentation af kandidaterne sammen med indkaldelsen til delegeretmødet.

 §16 Ekstraordinært delegeretmøde

 16.1 Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når det besluttes af landsbestyrelsen, eller det begæres af mindst 60 af delegeretforsamlingens medlemmer, med angivelse af de emner, der ønskes drøftet på mødet.

 16.2 For indkaldelse af ekstraordinære delegeretmøder finder bestemmelserne i § 15.9 tilsvarende anvendelse. 

Kap. VI. Landsbestyrelsen

 §17 Landsbestyrelsens sammensætning og møder

 17.1 Ældre Sagens landsbestyrelse består af en landsformand, en næstformand og syv medlemmer, i alt ni medlemmer, der vælges af delegeretforsamlingen jf. § 15.10, med virkning for en periode af tre år.

 17.2 Landsbestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af Ældre Sagen, være myndige, råde over eget bo og have bopæl i Danmark. En person, der er medlem af kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing eller ansat i Ældre Sagen, kan ikke vælges til eller være medlem af landsbestyrelsen. Samme regel gælder for suppleanter.

 17.3 Landsbestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges blandt delegeretforsamlingens medlemmer. Dog med den mulighed, at landsbestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer, når landsbestyrelsen har undersøgt pågældendes valgbarhed, jf. §17.2. Frist for indsendelse af anmodning om godkendelse fastsættes af landsbestyrelsen og meddeles inden udgangen af august.

 17.4 Hvis et medlem af landsbestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten som nyt landsbestyrelsesmedlem indtil den førstkommende delegeretforsamling, hvor delegeretforsamlingen vælger et nyt landsbestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende valgperiode.

 17.5 Et landsbestyrelsesmedlem kan ved valgperiodens udløb deltage i afstemningen om sit genvalg.  Et landsbestyrelsesmedlems ubrudte valgperiode kan højst udgøre ni år. Ved et landsbestyrelsesmedlems valg til landsformand/næstformand indtræder en ny valgperiode.

 17.6 Landsbestyrelsen holder møde, så ofte landsformanden eller to landsbestyrelsesmedlemmer eller den administrerende direktør eller revisionen forlanger det.

 17.7 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder landsformanden eller næstformanden. Landsbestyrelsen kan kun træffe beslutning, når minimum fem landsbestyrelsesmedlemmer kan gå ind for et forslag.

 

17.8 I Ældre Sagens forhandlingsprotokol føres et protokollat over landsbestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollatet godkendes og underskrives af de tilstedeværende medlemmer og den administrerende direktør. 17.9 Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 17.10 Landsbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere på alle møder, der afholdes i Ældre Sagen.

 Kap. VII. Direktion

 §18 Direktion

 18.1 Til at varetage Ældre Sagens daglige ledelse efter de af landsbestyrelsen givne retningslinjer, ansætter landsbestyrelsen en direktion på indtil tre medlemmer, hvoraf den ene ansættes som administrerende direktør.

 18.2 Direktionen deltager, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde, i delegeretforsamlingens og landsbestyrelsens møder, uden stemmeret.

Kap. VIII. Tegningsret

 §19 Tegningsret

 19.1 Ældre Sagen tegnes i retsforhold af landsbestyrelsen eller af dennes landsformand eller næstformand i forening med enten et andet landsbestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør.

 19.2 Landsbestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

 19.3 De enkelte lokalafdelinger kan tegnes af to medlemmer af lokalbestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem er formand eller 1. næstformand for lokalbestyrelsen.   Såfremt kassereren ikke er medlem af lokalbestyrelsen, kan lokalafdelingen tegnes af et medlem af lokalbestyrelsen i forening med kassereren.  Bestyrelsesmedlemmet skal være enten formand eller 1. næstformand for lokalbestyrelsen. 

 Denne tegningsret omfatter oprettelse af bankkonti uden kreditfacilitet til lokalafdelingerne samt dispositioner inden for rammerne af vedtægtens definition af lokalbestyrelsens arbejdsopgaver, jfr. vedtægtens § 8.2 med respekt af beslutninger truffet af delegeretforsamlingen og landsbestyrelsen.

19.4 Bankkonti til lokalafdelingen skal oprettes under Ældre Sagens CVR nr. med angivelse af lokalafdelingens navn. De tegningsberettigede medlemmer af lokalbestyrelsen kan meddele prokura til lokalafdelingens kasserer til at disponere på lokalafdelingens vegne over indestående på lokalafdelingens almindelige driftskonto. Indbetalinger til denne driftskonto kan alene komme fra lokalafdelingens hovedkonto, hvorover de tegningsberettigede medlemmer af lokalbestyrelsen kan råde i overensstemmelse med tegningsreglen i § 19.3.   Denne prokura er beløbsmæssigt begrænset i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer i Ældre Sagens Kassererhåndbog eller lignende skriftlige retningslinjer fastsat af landsbestyrelsen.

Kap. IX. Regnskab og revision

§20 Regnskabsaflæggelse

Ældre Sagens regnskabsår er kalenderåret. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejdes årsrapport indeholdende resultatopgørelse og balance med tilhørende noter, samt beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår.

 

§21 Revision

 21.1 Årsrapporten revideres af en af delegeretforsamlingen, efter landsbestyrelsens indstilling, valgt statsautoriseret revisor.

 21.2 Revisionen skal udføres i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, og de krav eller vejledninger som offentlige myndigheder måtte stille til Ældre Sagen, herunder krav om forvaltningsrevision.

 §22 Godkendelse og offentliggørelse

 22.1 Det af landsbestyrelsen godkendte, reviderede regnskab forelægges delegeretforsamlingen til orientering, og udsendes sammen med det af delegeretforsamlingen vedtagne budget til samtlige lokalbestyrelsesformænd. 22.2 Sammendrag af årsregnskabet offentliggøres i Ældre Sagens medlemsblad og eventuelt i andet landsdækkende medie samt på Ældre Sagens officielle hjemmeside pt. www.aeldresagen.dk. I sammendraget indgår lokalbestyrelsernes regnskaber med totalbeløb for indtægter, udgifter og beholdninger.

Kap. X. Vedtægtsforhold

 §23 Afstemningsregler mv.

 23.1 Beslutning om ændring af denne vedtægt træffes af delegeretforsamlingen. Til beslutningen kræves, at to tredjedele af delegeretforsamlingens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede, men vedtages forslaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, skal landsbestyrelsen indkalde til en ny delegeretforsamling til afholdelse inden to måneder, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

 23.2 Til beslutning om ændring af vedtægtens § 1, 1. punktum, af § 2, af § 3, af § 5.1, samt af § 23.1 kræves tre fjerdedele af samtlige delegeredes stemmer. Det samme gælder beslutning om Ældre Sagens opløsning.

 23.3 I tilfælde af Ældre Sagens opløsning skal et evt. likvidationsprovenu eller overskud overdrages til en anden forening, der er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Landsbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken forening et evt. likvidationsprovenu eller overskud skal tilfalde dog under iagttagelse af reglen i 1. punktum.

 §24 Ikrafttrædelse

  Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2019 og afløser vedtægt af 1. januar 2017.

  Således vedtaget på delegeretforsamlingen den 27. og 28. november 2018.

I tilknytning til denne vedtægt, er der udarbejdet følgende materiale:  Forretningsorden for delegeretforsamlingen, Vejledende forretningsorden for lokalbestyrelserne og koordinationsudvalg, Håndbog for lokalbestyrelser, Etiske retningslinjer for Ældre Sagen, Kommissorier for udvalg.

 

Sidst opdateret 02.06.2020