Meddelelser fra bestyrelsen

ÅRSMØDE Lørdag den 6. marts 2021 kl. 14.00 i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre:


DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.

3. Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.

5. lndkomne forslag.

6. Valg af 5 lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.

7. Valg af 3 suppleanter for et år.

8. Eventuelt.

                                                                                             ÅRSREGNSKAB 2020

Kommer medio februar 2021

 

                                                                                        NOTER til Årsregnskabet

 

 

 

Bestyrelsens beretning

Årsmødet 6. marts 2021

 

Kommer medio Februar 2021

 

Vedtægt for Landsforeningen Ældre Sagen (af o1. januar 2019)

Kap. I. Navn og formål mv.

 § 1 Navn, hjemsted og stiftelse

  Foreningens navn er Landsforeningen Ældre Sagen. Foreningen er stiftet af EGV-Fonden den 14. oktober 1986 og har hjemsted i hovedstadsområdet. I det følgende betegnes foreningen: Ældre Sagen.

 § 2 Ældre Sagens formål

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at Danmark skal være et godt land at blive ældre i. Det gør vi ved: • at virke for ældres sag • at virke for ældres medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår • at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen • at tale ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældres forhold • at bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen. Dette gøres bl.a. ved samvær indbyrdes og med yngre generationer. På denne og andre måder medvirkes til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.

 § 3 Formålets opnåelse

 3.1 Til gennemførelse af sit formål skaffer Ældre Sagen sig størst mulig tilslutning i befolkningen.

 3.2 Ældre Sagen er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende.

 3.3 Ældre Sagen er en juridisk selvstændig organisation, styret af medlemmerne, der gennem deres valgte organer leder foreningen og tilrettelægger dens virksomhed.

 § 4 Midler og frivillige

 4.1 Midlerne til opnåelse af Ældre Sagens formål skaffes gennem kontingenter fra medlemmerne, ved private eller offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og formueafkast, som vederlag for tjenesteydelser, som salgsindtægter eller på anden måde.

 4.2 Modtager Ældre Sagen midler, hvor der stilles særlige vilkår for anvendelsen i det landsdækkende eller lokale arbejde, skal disse vilkår respekteres. Midlerne skal holdes adskilt fra den øvrige formue i det omfang, det kræves eller skønnes hensigtsmæssigt.

 4.3 For sine forpligtelser hæfter alene Ældre Sagen med sin formue. Der tilkommer ikke medlemmerne, stifteren eller andre særlige rettigheder over formuen.

 4.4 Ældre Sagens lokale arbejde udføres af frivillige ulønnede, hvor dette er muligt. Medlemskab af Ældre Sagens lokalbestyrelser, koordinationsudvalg, distrikter, delegeretforsamling, landsbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper mv. er ulønnet.

Kap. II. Medlemmerne og kontingent

 § 5 Betingelser for medlemskab

 5.1 Enhver person, der er fyldt 18 år, kan mod betaling af det fastsatte kontingent blive medlem af Ældre Sagen.

 5.2 Virksomheder og lignende med hjemsted i Danmark kan efter landsbestyrelsens bestemmelse, optages som medlem uden stemmeret, eventuelt på særlige vilkår.

 5.3 Personer uden bopæl i landet kan optages som medlemmer uden stemmeret og valgbarhed til Ældre Sagens organer.

 5.4 Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til Ældre Sagens sekretariat, jf. § 6.2.

 5.5 Eksklusion af et medlem kan ske ved grov eller gentagen overtrædelse af vedtægten eller de i medfør af vedtægten fastsatte bestemmelser. Beslutning herom træffes af landsbestyrelsen, efter at den har givet medlemmet lejlighed til at ytre sig. Landsbestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderede indbringes for delegeretforsamlingen. Eventuel indbringelse for delegeretforsamlingen har ikke opsættende virkning.

 5.6 Æresmedlemmer kan udpeges af delegeretforsamlingen efter indstilling fra landsbestyrelsen.

 5.7 Adgang til at deltage i særlige medlemsaktiviteter eller til at opnå særlige medlemsfordele kan betinges af særskilt deltagerbetaling.

 § 6 Kontingent

 6.1 Medlemmerne betaler det af delegeretforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Med mindre andet er besluttet, betales kontingent for et halvt år ad gangen og forfalder til betaling ved halvårets begyndelse eller ved senere indmeldelse i halvåret.

 6.2 Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede betalt kontingent.

 6.3 Kontingentrestance ud over udløbet af kontingentperioden bevirker, at medlemskabet automatisk ophører.

Kap. III. Ældre Sagens opbygning

 § 7 Ældre Sagens opbygning

 7.1 For at fremme det lokale initiativ og sikre størst mulig medlemsindflydelse er Ældre Sagen organiseret i: lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter (Kap IV).

 7.2 Ældre Sagens øverste myndighed er delegeretforsamlingen (Kap. V).

 7.3 Landsbestyrelsen (Kap VI) har, mellem delegeretmøderne, ansvaret for og den overordnede ledelse af Ældre Sagen.

7.4 Direktionen (Kap. VII) varetager den daglige ledelse af Ældre Sagen.

 

 

 

 Kap. IV. Lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter

 § 8 Lokalafdelinger

 8.1 Ældre Sagens lokalafdelinger er Ældre Sagens lokale repræsentation og varetager i hele lokalområdet de opgaver, der er nævnt i formålsparagraffen, jf.§ 2.

 8.2 Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål, bl.a. ved:

• at arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer

• at forestå en social-humanitær indsats

• at tale ældres sag over for kommunen og andre myndigheder gennem en ældre- og sundhedspolitisk indsats

• at forestå pressekontakt og kommunikation

• at fremme frivilliges trivsel Jf. dog § 8.4.

 8.3 Hver enkelt lokalafdeling tilstræbes holdt inden for en efter lokale forhold naturlig geografisk opdeling. Alle lokalafdelinger skal ligge inden for en kommunes geografiske område. Hver lokalafdeling ledes af en medlemsvalgt lokalbestyrelse.

 8.4 I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalafdeling, nedsættes et koordinationsudvalg, hvor lokalafdelingerne i kommunen samarbejder om den ældre- og sundhedspolitiske indsats over for kommunen, andre myndigheder og samarbejdsparter. Udvalget kan tildeles andre opgaver. Jf. § 11

 8.5 Beslutning om oprettelse af, ændring i eller ophævelse af en lokalafdeling træffes af landsbestyrelsen efter indstilling fra de berørte lokalbestyrelser.

8.6 Lokalafdelingerne benævnes som Ældre Sagen, lokalafdeling (lokalområde). I kommuner, hvor Ældre Sagen kun har én lokalafdeling, er benævnelsen Ældre Sagen i (kommunenavn). For lokalafdelinger på en ø er benævnelsen på.

§ 9 Lokalafdelingernes årsmøder

 9.1 På årsmødet vælges en lokalbestyrelse.

 9.2 Lokalbestyrelsen består af et ulige antal på mindst fem medlemmer afhængig af lokalbestyrelsens afgørelse. Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i kommunen. Valget, der sker på årsmødet, jf. § 9.5, gælder for to år ad gangen. Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde, der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

 9.3 Et medlem, der ophører med at være medlem af Ældre Sagen, eller som ikke opfylder bopælskravet, kan ikke være medlem af lokalbestyrelsen. Landsbestyrelsen kan, efter indstilling fra de involverede lokalafdelinger, give dispensation for bopælskravet.

 9.4 Hvert år vælges et antal suppleanter med virkning for et år. Antallet besluttes af den enkelte lokalbestyrelse ud fra deres behov. Suppleanterne nummereres efter stemmetal eller som aftalt mellem suppleanterne på årsmødet.   Ved et lokalbestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald i en valgperiode, indtræder suppleanterne i rækkefølge efter stemmetal eller som aftalt som medlem af lokalbestyrelsen indtil næste årsmøde.

 9.5 Ældre Sagens medlemmer inden for den enkelte kommunes område indkaldes til årsmøde, der skal afholdes i marts måned. Indkaldelsen sker, efter aftale med lokalbestyrelserne, ved sekretariatets foranstaltning.

 9.6 Efter forslag fra medlemmerne i lokalafdelingen kan der vedtages udtalelser til brug for lokalbestyrelsesarbejdet jf. § 9.8.5.

 9.7 Ved flere lokalafdelinger inden for samme kommune, er det op til lokalbestyrelserne at sikre medlemmernes mulighed for indflydelse.   Dog kan et medlem kun deltage med stemmeret i én lokalafdelings årsmøde.

 9.8 Sekretariatet udsender indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden til medlemmerne senest tre uger før mødet. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

7. Valg af suppleanter for et år

8. Eventuelt.

 9.9 Ved første valg til en ny lokalbestyrelse finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med fornødne tilpasninger omkring valgperioder, således at et antal medlemmer, der udgør lige under halvdelen af bestyrelsen ved første valg til en ny lokalbestyrelse, allerede afgår efter 1 år.

 9.10 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes:

• hvis en lokalbestyrelse har vedtaget at træde tilbage

• hvis en lokalbestyrelse har fået færre end tre medlemmer og opbrugt sine suppleanter

• hvis en lokalbestyrelse i øvrigt er ophørt med at fungere. Indkaldelse sker ved landsbestyrelsens foranstaltning.  

Ved mødet afholdes valg af ny lokalbestyrelse og af suppleanter, idet samtlige mandater anses for at være bortfaldet. I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§10 Lokalbestyrelsernes konstituering

 10.1 Den nyvalgte lokalbestyrelse indkaldes til konstituerende møde ved den hidtidige lokalbestyrelses foranstaltning inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal omfatte:

• Valg af mødeleder

• Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning

• Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke

• Eventuelle forslag

• Valg af formand

• Valg af næstformand (-formænd). Der vælges én næstformand. Derudover kan den enkelte lokalbestyrelse beslutte at vælge et antal næstformænd ud fra deres behov.

• Valg af kasserer

• Valg af sekretær

• Valg af kontaktpersoner for nedsatte udvalg

• Evt. valg af repræsentant(er) til koordinationsudvalget samt suppleanter

• Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen

• Eventuelt.

 10.2 Kasserer, sekretær og kontaktpersoner kan udpeges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer i lokalområdet og deltager da, uden stemmeret, i lokalbestyrelsens møder

 10.3 Samtlige valg, også eventuelle suppleringsvalg, har virkning frem til det konstituerende møde det følgende år. Valgene meddeles straks til Ældre Sagens sekretariat.

 10.4 Hvis en kasserer i en lokalbestyrelse vælges til Ældre Sagens landsbestyrelse, skal lokalbestyrelsen senest på førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig med ny kasserer. Formand eller næstformand kan ikke varetage hvervet som kasserer.  Kasserer-, formands- og næstformandspost må ikke varetages af personer, der er nært beslægtede fx ved ægteskab, samboende eller på anden vis, således at der er tale om et økonomisk interessefællesskab.

10.5 Hvor forholdene taler for det, kan lokalbestyrelsen nedsætte udvalg, der på lokalbestyrelsens vegne, og under ansvar for denne, varetager bestemte opgaver til formålets fremme i lokalafdelingen.

 10.6 Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§11 Koordinationsudvalg

 11.1 Koordinationsudvalget er Ældre Sagens lokalpolitiske repræsentation og skal varetage:

• den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats, herunder pressekontakt

• kontakten til de lokale myndigheder

 Lokalbestyrelserne kan tildele udvalget andre fællesopgaver inden for foreningens formål.

 11.2 Koordinationsudvalget består af mindst to repræsentanter fra hver lokalafdeling, hvoraf den ene repræsentant skal være medlem af lokalbestyrelsen.   De udpegede repræsentanter for lokalbestyrelserne mødes umiddelbart efter de lokale årsmøder.   Udvalget konstituerer sig og beslutter udvalgets opgaver, jf. § 11.1. Formanden skal dog være lokalbestyrelsesmedlem fra en af udvalgets lokalafdelinger. Valgene har virkning for et år og meddeles til Ældre Sagens sekretariat.

 11.3 Udvalgets formand er ordførende for Ældre Sagen i kommunen og repræsenterer Ældre Sagen i lokalpolitiske forhold, jf. § 11.1.

 11.4 Koordinationsudvalget benævnes som Ældre Sagen i (kommunenavn).

 11.5 Hver lokalbestyrelse har én stemme i koordinationsudvalget. Ved stemmelighed træffes afgørelse af landsbestyrelsen.

 11.6 Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der på udvalgets vegne og under ansvar for dette, varetager konkrete opgaver. Arbejdsgruppens medlemmer behøver ikke at være medlem af en lokalbestyrelse, men skal være medlem af Ældre Sagen. Ved nedsættelse af arbejdsgrupper angives kommissorium og tidsbegrænsning for gruppens aktiviteter.

 11.7 Koordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 11.8 Koordinationsudvalget indsender to gange årligt fordelingsnøgle over, hvorledes lokalafdelingernes kontingentandel skal fordeles i overensstemmelse med de af landsbestyrelsen fastsatte retningslinjer, jf. § 14. Ved uenighed forelægges spørgsmålet for landsbestyrelsen.

 §12 Distrikter

 12.1 Lokalafdelingerne i et geografisk afgrænset område inden for en region udgør et distrikt og lokalafdelingerne i området er medlem af distriktet. Landsbestyrelsen skal godkende evt. ændringer i distriktsopdelingen efter indstilling fra de berørte distrikter.

 12.2 Distriktet ledes af en distriktsledelse, der som minimum skal bestå af: Formand, næstformand og kasserer. Ledelsen vælges i april måned af formændene i lokalbestyrelserne.  Distriktet fastsætter selv sin forretningsorden.

 12.3 Distriktets opgave er at skabe netværksaktiviteter, vidensdeling og inspiration for de frivillige i distriktets lokalafdelinger.

 12.4 Distriktets ledelse har ansvaret for distriktets aktiviteter jf. § 12.3.

 Distriktet nedsætter grupper, der har til opgave at skabe netværksaktiviteter, vidensdeling og inspiration for de frivillige i distriktets lokalafdelinger.

§13 Regnskab

 13.1 Lokalbestyrelsernes, koordinationsudvalgenes og distrikternes regnskabsmateriale indsendes til sekretariatet og bogføres efter en for alle fastsat fælles regnskabsstandard, som er beskrevet i Kassererhåndbogen eller øvrige skriftlige retningslinjer fastsat af landsbestyrelsen.

 §14 Fælles bestemmelser

Landsbestyrelsen fastsætter nærmere regler og retningslinjer for de i Kap. IV omhandlede lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter, herunder regnskabsinstruks og valgregler, samt principper for fordeling af kontingentandele.

Kap. V. Delegeretforsamling

 §15 Delegeretforsamlingens sammensætning og møder

 15.1 Delegeretforsamlingen består af Ældre Sagens landsbestyrelse, samt af formanden fra hver enkel lokalbestyrelse. Endvidere deltager formænd for koordinationsudvalg og distrikter, som ikke er delegerede, uden stemmeret men med taleret.

 Æresmedlemmer, jf. § 5.6, der er til stede på delegeretforsamlingen kan efter dirigentens skøn tildeles taletid under punktet Eventuelt.

 Landsbestyrelsen har mulighed for at invitere gæster til at overvære dele af delegeretforsamlingen, efter landsbestyrelsens skøn.

 15.2 I tilfælde af forbigående forfald kan en delegeret repræsenteres på et delegeretmøde ved den valgte suppleant fra den pågældende lokalbestyrelse, jf. § 10.1.11.

 15.3 Delegeretmøderne ledes af den/de af delegeretforsamlingen valgte dirigent(er).

 15.4 Delegeretforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, jf. dog §§ 15.5, og 23.

 15.5 Ved valg af landsformand og næstformand til landsbestyrelsen kræves, at kandidaten opnår mere end 50 % af det maksimale antal afgivne stemmer kandidaten kan opnå. Hvis to kandidater får hver 50 % af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning. Hvis de herefter stadig står lige, foretages lodtrækning.

 Hvis der er tre eller flere kandidater, går de to kandidater, som får flest stemmer, videre til næste valgrunde, med mindre en af dem allerede har opnået mere end 50 % af det maksimale antal afgivne stemmer kandidaten kan opnå.

 15.6 Valg til landsbestyrelsen kan efter dirigentens bestemmelse foregå i én samlet valghandling, selv om der skal vælges flere medlemmer til landsbestyrelsen. Ved sådan afstemning skal de delegerede afgive et antal stemmer svarende til det antal pladser i landsbestyrelsen, der skal besættes. Den delegerede skal således, for at stemmeafgivelsen er gyldig, afgive stemmer på lige så mange forskellige kandidater, som der er ledige pladser.

 Kandidaterne er valgt til de ledige pladser i rækkefølge efter deres stemmeantal. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater til den sidste ledige plads, foretages en ny afstemning om denne plads blandt disse kandidater. Er der herefter stadig stemmelighed foretager dirigenten lodtrækning.

 De kandidater til landsbestyrelsen, som ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i den rækkefølge deres stemmetal tilsiger.  

 15.7 I Ældre Sagens forhandlingsprotokol føres et protokollat over delegeretforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Protokollatet underskrives af delegeretforsamlingens dirigent(er) og landsformanden. Udskrift sendes til de delegerede. 

 15.8 Delegeretforsamlingen holder ordinært møde hvert år i november.

 15.9 Delegeretforsamlingen indkaldes af landsbestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers forudgående skriftligt varsel til den adresse som den delegerede har opgivet til Ældre Sagens sekretariat. Til møderne indvarsles tillige direktionen. Indkaldelse skal indeholde mødets dagsorden, der fastlægges af landsbestyrelsen, og være bilagt det skriftlige materiale, der skal behandles på mødet.

 15.10 Dagsordenen for det ordinære møde skal omfatte:

• Valg af dirigent(er)

• Landsbestyrelsens beretning om Ældre Sagens virksomhed, til godkendelse

• Forelæggelse af det af landsbestyrelsen godkendte regnskab for det seneste regnskabsår, til orientering

• Landsbestyrelsens vurdering af Ældre Sagens fremtidige virke, til orientering

• Strategi og budget for det kommende år, og herunder forelæggelse af kontingentfastsættelse, til godkendelse.

Endvidere fremlæggelse af regnskabsprognose for det indeværende år, til orientering

• Forslag fra delegeretforsamlingens medlemmer, lokalbestyrelserne og landsbestyrelsen

• Valg af landsformand/næstformand

• Valg af medlemmer til landsbestyrelsen herunder suppleanter, jf. § 15.6

• Valg af statsautoriseret revisor

• Eventuelt.

 15.11 Forslag fra lokalbestyrelserne til behandling på det ordinære delegeretmøde fremsendes af den delegerede. Disse forslag skal være Ældre Sagen i hænde senest seks uger før delegeretmødet.

 15.12 Forslag til kandidater til landsbestyrelsen, der ønskes opstillet, skal være Ældre Sagen i hænde inden for tidsfristen anført i  § 15.11. Landsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende oversigt over anmeldte kandidater, samt en præsentation af kandidaterne sammen med indkaldelsen til delegeretmødet.

 §16 Ekstraordinært delegeretmøde

 16.1 Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når det besluttes af landsbestyrelsen, eller det begæres af mindst 60 af delegeretforsamlingens medlemmer, med angivelse af de emner, der ønskes drøftet på mødet.

 16.2 For indkaldelse af ekstraordinære delegeretmøder finder bestemmelserne i § 15.9 tilsvarende anvendelse. 

Kap. VI. Landsbestyrelsen

 §17 Landsbestyrelsens sammensætning og møder

 17.1 Ældre Sagens landsbestyrelse består af en landsformand, en næstformand og syv medlemmer, i alt ni medlemmer, der vælges af delegeretforsamlingen jf. § 15.10, med virkning for en periode af tre år.

 17.2 Landsbestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af Ældre Sagen, være myndige, råde over eget bo og have bopæl i Danmark. En person, der er medlem af kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing eller ansat i Ældre Sagen, kan ikke vælges til eller være medlem af landsbestyrelsen. Samme regel gælder for suppleanter.

 17.3 Landsbestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges blandt delegeretforsamlingens medlemmer. Dog med den mulighed, at landsbestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer, når landsbestyrelsen har undersøgt pågældendes valgbarhed, jf. §17.2. Frist for indsendelse af anmodning om godkendelse fastsættes af landsbestyrelsen og meddeles inden udgangen af august.

 17.4 Hvis et medlem af landsbestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten som nyt landsbestyrelsesmedlem indtil den førstkommende delegeretforsamling, hvor delegeretforsamlingen vælger et nyt landsbestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende valgperiode.

 17.5 Et landsbestyrelsesmedlem kan ved valgperiodens udløb deltage i afstemningen om sit genvalg.  Et landsbestyrelsesmedlems ubrudte valgperiode kan højst udgøre ni år. Ved et landsbestyrelsesmedlems valg til landsformand/næstformand indtræder en ny valgperiode.

 17.6 Landsbestyrelsen holder møde, så ofte landsformanden eller to landsbestyrelsesmedlemmer eller den administrerende direktør eller revisionen forlanger det.

 17.7 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder landsformanden eller næstformanden. Landsbestyrelsen kan kun træffe beslutning, når minimum fem landsbestyrelsesmedlemmer kan gå ind for et forslag.

 

17.8 I Ældre Sagens forhandlingsprotokol føres et protokollat over landsbestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollatet godkendes og underskrives af de tilstedeværende medlemmer og den administrerende direktør. 17.9 Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 17.10 Landsbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere på alle møder, der afholdes i Ældre Sagen.

 Kap. VII. Direktion

 §18 Direktion

 18.1 Til at varetage Ældre Sagens daglige ledelse efter de af landsbestyrelsen givne retningslinjer, ansætter landsbestyrelsen en direktion på indtil tre medlemmer, hvoraf den ene ansættes som administrerende direktør.

 18.2 Direktionen deltager, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde, i delegeretforsamlingens og landsbestyrelsens møder, uden stemmeret.

Kap. VIII. Tegningsret

 §19 Tegningsret

 19.1 Ældre Sagen tegnes i retsforhold af landsbestyrelsen eller af dennes landsformand eller næstformand i forening med enten et andet landsbestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør.

 19.2 Landsbestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

 19.3 De enkelte lokalafdelinger kan tegnes af to medlemmer af lokalbestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem er formand eller 1. næstformand for lokalbestyrelsen.   Såfremt kassereren ikke er medlem af lokalbestyrelsen, kan lokalafdelingen tegnes af et medlem af lokalbestyrelsen i forening med kassereren.  Bestyrelsesmedlemmet skal være enten formand eller 1. næstformand for lokalbestyrelsen. 

 Denne tegningsret omfatter oprettelse af bankkonti uden kreditfacilitet til lokalafdelingerne samt dispositioner inden for rammerne af vedtægtens definition af lokalbestyrelsens arbejdsopgaver, jfr. vedtægtens § 8.2 med respekt af beslutninger truffet af delegeretforsamlingen og landsbestyrelsen.

19.4 Bankkonti til lokalafdelingen skal oprettes under Ældre Sagens CVR nr. med angivelse af lokalafdelingens navn. De tegningsberettigede medlemmer af lokalbestyrelsen kan meddele prokura til lokalafdelingens kasserer til at disponere på lokalafdelingens vegne over indestående på lokalafdelingens almindelige driftskonto. Indbetalinger til denne driftskonto kan alene komme fra lokalafdelingens hovedkonto, hvorover de tegningsberettigede medlemmer af lokalbestyrelsen kan råde i overensstemmelse med tegningsreglen i § 19.3.   Denne prokura er beløbsmæssigt begrænset i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer i Ældre Sagens Kassererhåndbog eller lignende skriftlige retningslinjer fastsat af landsbestyrelsen.

Kap. IX. Regnskab og revision

§20 Regnskabsaflæggelse

Ældre Sagens regnskabsår er kalenderåret. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejdes årsrapport indeholdende resultatopgørelse og balance med tilhørende noter, samt beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår.

 

§21 Revision

 21.1 Årsrapporten revideres af en af delegeretforsamlingen, efter landsbestyrelsens indstilling, valgt statsautoriseret revisor.

 21.2 Revisionen skal udføres i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, og de krav eller vejledninger som offentlige myndigheder måtte stille til Ældre Sagen, herunder krav om forvaltningsrevision.

 §22 Godkendelse og offentliggørelse

 22.1 Det af landsbestyrelsen godkendte, reviderede regnskab forelægges delegeretforsamlingen til orientering, og udsendes sammen med det af delegeretforsamlingen vedtagne budget til samtlige lokalbestyrelsesformænd. 22.2 Sammendrag af årsregnskabet offentliggøres i Ældre Sagens medlemsblad og eventuelt i andet landsdækkende medie samt på Ældre Sagens officielle hjemmeside pt. www.aeldresagen.dk. I sammendraget indgår lokalbestyrelsernes regnskaber med totalbeløb for indtægter, udgifter og beholdninger.

Kap. X. Vedtægtsforhold

 §23 Afstemningsregler mv.

 23.1 Beslutning om ændring af denne vedtægt træffes af delegeretforsamlingen. Til beslutningen kræves, at to tredjedele af delegeretforsamlingens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede, men vedtages forslaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, skal landsbestyrelsen indkalde til en ny delegeretforsamling til afholdelse inden to måneder, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

 23.2 Til beslutning om ændring af vedtægtens § 1, 1. punktum, af § 2, af § 3, af § 5.1, samt af § 23.1 kræves tre fjerdedele af samtlige delegeredes stemmer. Det samme gælder beslutning om Ældre Sagens opløsning.

 23.3 I tilfælde af Ældre Sagens opløsning skal et evt. likvidationsprovenu eller overskud overdrages til en anden forening, der er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Landsbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken forening et evt. likvidationsprovenu eller overskud skal tilfalde dog under iagttagelse af reglen i 1. punktum.

 §24 Ikrafttrædelse

  Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2019 og afløser vedtægt af 1. januar 2017.

  Således vedtaget på delegeretforsamlingen den 27. og 28. november 2018.

I tilknytning til denne vedtægt, er der udarbejdet følgende materiale:  Forretningsorden for delegeretforsamlingen, Vejledende forretningsorden for lokalbestyrelserne og koordinationsudvalg, Håndbog for lokalbestyrelser, Etiske retningslinjer for Ældre Sagen, Kommissorier for udvalg.

 

 

 

                                                               ÆLDRE SAGEN

i

RØDOVRE

 

 

FORRETNINGSORDEN

2019-2020

 

 

LOKALBESTYRELSEN VALGT MARTS 2018 - 2019

Bestyrelsesmedlem og Formand:

René Christiansen,

Rødovre Parkvej 13,

Mob.tlf.: 40 19 81 31

E-mail: rene@christiansen.info

Bestyrelsesmedlem og Kasserer:

Bente Piper,

Schweizerdalsvej 23B.

Tlf. 36 70 35 37.

E-mail: bente.piper@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem og Næstformand:

Ture Skriver,

Islevbrovej 30,

Tlf.:23726943

E-mail: skriver.biilmann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Laila Parbst

Birkemosevej 33,1 .tv

2610 Rødovre

Tel. 23 10 32 20

Bestyrelsesmedlem og redaktionssekretær:

Sven Gamst Johansen,

Vedersøvej 63

Tlf. 36 41 34 41.

E-mail: gamst@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ulla Spangtoft,

Terndrupvej 9.

Tlf. 44 94 64 25.

E-mail: ulla.spangtoft@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Birgit Jakobsen,

Rødager Allé 18.

Tlf. 36 70 71 95.

E-mail: wegi@privat.dk

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Brunstedt,

Rødovrevej 222E, 2, tv.

Mob.tlf. 40 50 10 86.

E-mail: pokkelas@live.dk

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

1.Suppleant

Knud Erik Lykkegaard

Præstevænget 11

2610 Rødovre

Tel.40743022

e-mail: lailaparbst@hotmail.com

2.Suppleant

 Lis Inge Jensen

Damparken 38, 2.th

2610 Rødovre

Tel. 29 63 13 47

e-mail: lis.rodovre@webspeed.dk

 

3.Suppleant

Vibeke Hugger

Tårnvej 57, st. tv

2610 Rødovre

Tel. 36410468

e-mail:vibeh@dukamail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Forretningsorden for Lokalbestyrelsen

for

ÆLDRE SAGEN i RØDOVRE

Bilag 1: Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 2018-2019

Bilag 2: Ansvarsoversigt for Bestyrelsesmedlemmer i Ældre Sagen i Rødovre

Bilag 3: Kontaktperson/ansvarligt bestyrelsesmedlem for medlemsaktiviteter

 

 

 

Formål:

Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Rødovres formål er at varetage foreningens interesser samt at inspirere de frivillige til deltagelse i Ældre Sagen i Rødovres arrangementer, temadage, kursusvirksomhed og øvrige aktiviteter med henblik på en aktiv og social tilværelse.

Lokalbestyrelsens sammensætning:

Lokalbestyrelsen består af 9 medlemmer og suppleanter efter behov.

VALG:

Lokalbestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af Ældre Sagen i Rødovres medlemmer på Årsmødet i marts måned hvert år for en valgperiode for 2 år og tilrettelægges således at der i ulige år vælges 5 medlemmer og i lige år vælges 4 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Et lokalbestyrelsesmedlem kan ved valgperiodens udløb deltage i afstemningen om sit genvalg. Et lokalbestyrelsesmedlems uafbrudte valgperiode kan højest udgøre 10 år. Ved et lokalbestyrelsesmedlems valg til Formand eller Næstformand for lokalbestyrelsen indtræder en ny valgperiode.

Lokalbestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af Årsmødet.

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremgår af bilag 1.

Arbejdsområder:

På det konstituerende bestyrelsesmøde

 • foretages valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og kontaktpersoner. Valget foregår ved håndsoprækning eller ved hemmelig afstemning hvis 1 bestyrelsesmedlem ytrer ønske derom.
 • Ved det første bestyrelsesmøde efter konstitueringen
 • udarbejdes og godkendes Forretningsorden for Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Rødovre
 • fastlægges og fordeles årets arbejdsopgaver og ansvaret herfor på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 1. Opgaver og beføjelser

1.1 Lokalbestyrelsen kan inden for sit geografiske område og inden for sine økonomiske rammer tage enhver opgave op, der egner sig til at fremme Ældre Sagens formål, når det sker i respekt for Ældre Sagens vedtægt, denne forretningsorden og de beslutninger, der træffes af Ældre Sagens Landsforening

1.2 Da Lokalafdelingen er en integreret del af landsforeningen og som sådan ikke en selvstændig enhed, betyder det, at aftaler, som indgås lokalt, er bindende for landsforeningen. Lokalbestyrelsens mulighed for at handle er dog begrænset på følgende områder:

I retsforhold er det kun landsbestyrelsen eller dennes landsformand eller næstformand i forening med enten et andet landsbestyrelsesmedlem eller den adm. direktør, der kan tegne Ældre Sagen, jf. vedtægtens § 19.

 • Aftaler, som forpligter Lokalbestyrelsen ud over en periode på tre måneder, fx lejekontrakter og lignende, skal godkendes af landsledelsen.
 • Lokalbestyrelsen kan ikke uden godkendelse fra landsledelsen indgå aftaler, hvis samlede økonomiske forpligtelser overstiger lokalbestyrelsens formue (kontantbeholdning plus indestående i pengeinstitut minus eventuelt allerede indgåede forpligtelser).
 • Lokalbestyrelsen kan ikke tage stilling til bo behandling eller kvittere for arve- og gavebeløb.
 • Lokalbestyrelsen kan ikke ansætte lønnet personale.
 • Lokalbestyrelsen kan ikke placere midler i værdipapirer bortset fra aktier, der købes som led i oprettelse af konto.

 1.3 Til forpligtende aftale kræves underskrift af mindst to Lokalbestyrelses medlemmer, hvoraf Lokalbestyrelsens formand skal være den ene. Kopi af aftalen skal indsendes til Ældre Sagens sekretariat umiddelbart efter underskrivelsen.

1.4 Lokalbestyrelsen bistår Ældre Sagen i landsdækkende kampagner og i tilrettelæggelse og gennemførelse af valg til lokalbestyrelser og lignende.

 1.5 Af hensyn til ensartet anvendelse af bomærke og typografi skal Lokalbestyrelsen respektere de retningslinjer for udformning af brevpapir, programforsider, tryksager og skilte mv., som fastsættes af Ældre Sagen. Retningslinjerne findes i Håndbog for lokalbestyrelser.

1.6 Kontakten mellem Lokalbestyrelsen og Ældre Sagens daglige ledelse varetages normalt gennem Lokalbestyrelsens formand og Ældre Sagens sekretariat, i regnskabsanliggender dog gennem Lokalbestyrelsens kasserer og Ældre Sagens økonomiafdeling.

 

§ 1 a. Forretningsudvalg

Lokalbestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg bestående af Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Forretningsudvalgets formål er at fastsætte dagsordenen for bestyrelsesmøderne samt at udarbejde indstillinger til beslutning til bestyrelsen.

 

§ 2. Møder

2.1 Formanden indkalder til møder i Lokalbestyrelsen, idet udsendelse af mødeindkaldelsen dog kan ske ved sekretærens foranstaltning. Møderne skal holdes mindst én gang i kvartalet, eller når der fremsættes begrundet begæring derom af mindst to Lokalbestyrelsens medlemmer.

2.2 I Lokalbestyrelsen kan møder aftales fra gang til gang eller rækken af bestyrelsesmøder kan fastlægges for perioden mellem 2 årsmøder. Dato, tid og sted bekræftes ved udsendelse af dagsorden pr. e-mail til Lokalbestyrelsens medlemmer og suppleanter senest fem dage før mødets afholdelse.

Mødet er dog lovligt, selv om disse betingelser ikke er iagttaget, når samtlige Lokalbestyrelsens medlemmer er til stede og frafalder varslet.

 2.3 Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt i overensstemmelse med punkt 2.2 og over halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller - i formandens forfald - næstformanden, er til stede.

 2.4 Lokalbestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

2.5 I Lokalbestyrelsens møder deltager suppleanter, dog uden stemmeret. Kontaktpersoner eller andre kan inviteres til at overvære møderne – eller dele deraf - dog uden stemmeret.

2.6 Der skrives et beslutningsreferat fra møderne i Lokalbestyrelsen. Foreløbigt referat mailes til Lokalbestyrelsens medlemmer, suppleanter og kontaktpersonen for SOC.HUM. snarest og senest 5 dage efter mødets afholdelse.  Modtagelseskvittering og evt. bemærkninger mailes til Sekretæren inden 5 dage efter modtagelsen. Det endelige mødereferat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af formanden og sekretæren. Mødereferater opbevares på betryggende vis af sekretæren. Referater skal på begæring kunne forevises Ældre Sagens landsledelse og revision.

2.7 Lokalbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang. Lokalafdelingens aktiviteter fremgår af bilag 2 og 3.

§3. Procedurer for etablering af nye aktiviteter:

Forslag til udvidelse af arrangementer og aktiviteter med nye tiltag kan foreslås af enten medlemmer af Ældre Sagen i Rødovre ved henvendelse til Lokalbestyrelsen eller af et medlem af lokalbestyrelsen.

Forslaget medtages på agendaen for førstkommende møde i Lokalbestyrelsen.

På mødet i Lokalbestyrelsen motiverer et bestyrelsesmedlem forslaget, herunder ansvarsplaceringen i Lokalbestyrelsen samt meddeler om der har meldt sig en frivillig leder af arrangementet/aktiviteten eller om en leder skal søges.

Lokalbestyrelsen tager efter den motiverede indstilling af forslaget stilling til om forslaget skal nyde fremme. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

Såfremt forslaget godkendes træffer Lokalbestyrelsen afgørelse om starttidspunkt, ansøger om lokalitet til afholdelse af arrangementet/aktiviteten, samt om hvorledes opstart af aktiviteten skal publiceres.

Afgørelsen m.v. medtages i referatet fra det pågældende Lokalbestyrelsesmøde.

§ 4. Økonomi i Lokalforeningen.

  4.1 Lokalforeningens økonomiske grundlag er dels den kontingentandel, som stilles til lokalbestyrelsernes rådighed af Ældre Sagens årlige budget, og dels de midler, som Lokalforeningen selv skaffer sig gennem indtægtsgivende arrangementer, lokale sponsorkontrakter og lignende inden for sit geografiske område. Lokalforeningen kan i henhold til beslutning truffet af Ældre Sagens Landsledelse ikke iværksætte forretningsmæssige aktiviteter.

4.2 Hvis Lokalforeningen ønsker at iværksætte indsamlinger eller indtægtsgivende arrangementer, der indgår i landsforeningens almindelige kampagnevirksomhed og/eller er rettet mod en bred lokal målgruppe, skal det godkendes af landsledelsen. Godkendelsen kan betinges af, at halvdelen af det derved opnåede nettooverskud overføres til Ældre Sagens hovedkasse til anvendelse for landsforeningens formål i almindelighed. Kontakten til landsdækkende virksomheders hovedsæder og lignende varetages normalt af landsledelsen.

4.3 De midler, som Lokalbestyrelsen indtjener, tilhører Ældre Sagen, men Lokalbestyrelsen kan disponere over dem og anvende dem til formålet, jfr. dog pkt. 4.2.

4.4 Efter Lokalbestyrelsens bestemmelse kan der af midlerne afholdes:

 • Udgifter, der er forbundet med Lokalbestyrelsens møder i et rimeligt niveau, herunder også godtgørelse for medlemmernes rejse- og befordringsudgifter enten med refusion af udgift til offentlige befordringsmidler eller ved godtgørelse for kørsel i egen bil, uden for Rødovre Kommune, med takst svarende til statens regler. Sekretariatet melder satserne ud hvert år primo januar, ligesom landsbestyrelsen fastlægger den takst, som skal gælde for kørsel i landsforeningens regi.
 • Godtgørelse af Lokalbestyrelsesmedlemmers samt eventuelle arbejdsgruppe-medlemmers løbende udgift til telefon, herunder internetforbrug samt kontorholdsudgifter kan udbetales skattefrit, såfremt godtgørelsen holdes inden for det beløb, som udmeldes af staten. Sekretariatet melder taksten ud hvert år primo januar. Jf. pjecen ”Godtgørelse til frivillige”, som er udarbejdet af landsbestyrelsen.
 • De med Lokalbestyrelsens virksomhed og regnskabsførelse forbundne nødvendige administrative udgifter, herunder udgifter til porto, tryksager, annoncer og lignende godtgøres mod dokumentation.
 • De udgifter, som i øvrigt er forbundet med lokalbestyrelsens arbejde for Ældre Sagens formål inden for deres dispositionsbeføjelse, herunder tilskud til de af Lokalbestyrelsen vedtagne aktiviteter for Ældre Sagen i Rødovres medlemmer.

4.4.1 Udgifter, der ønskes afholdt af Lokalforeningens midler, bortset fra til den daglige drift, forelægges Lokalbestyrelsen til beslutning i form af en skriftlig anmodning indeholdende beløbsstørrelse, formål og budget for aktiviteten/anskaffelsen. Lokalbestyrelsen foretager afstemning om den ønskede udgift og afstemningsresultatet føres til protokols og arkiveres hos Kasseren. Der kan IKKE afholdes udgifter af lokalforeningens midler uden forelæggelse for og godkendelse i Lokalbestyrelsen.

4.5 Midler, modtaget til særlig anvendelse, behandles i overensstemmelse med landsforeningens vedtægt § 4.2. Støttetilsagn må ikke modtages på vilkår, der ikke kan opfyldes inden for Ældre Sagens formål og de givne muligheder. Forud for accept af tilbud om støtte rådfører Lokalbestyrelsen sig med landsledelsen herom.

4.6 Lokalbestyrelsens pengemidler skal være indsat på en af lokalbestyrelsen oprettet bank- eller girokonto, der bærer Ældre Sagens navn. Tegningsret til de oprettede konti følger de til enhver tid fastsatte regler fra Ældre Sagens landsledelse og revision. Tegningsreglerne vil fremgå af ”Vejledning til regnskabssystemet”. Kontant kassebeholdning må kun forekomme, hvis det er nødvendigt til umiddelbart forestående udbetalinger.

4.7 Hvis indeståendet på Lokalbestyrelsens konto ved årets udgang betydeligt overstiger, hvad der skønnes at medgå til det løbende forbrug og derudover måtte være hensat til særlig anvendelse, kan landsledelsen pålægge Lokalbestyrelsen at træffe beslutning om anvendelse af det overskydende beløb til formålet efter ovennævnte retningslinjer. Hvis Lokalbestyrelsen ikke inden en rimelig frist har truffet en sådan beslutning, kan landsledelsen kræve det overskydende beløb helt eller delvist overført til Ældre Sagens hovedkasse til anvendelse for Ældre Sagens almindelige formål, dog med respekt for de vilkår, hvorunder midlerne måtte være modtaget.

4.8 Ved eventuel sammenlægning af Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Rødovre med anden afdeling af Ældre Sagen følger Lokalbestyrelsens midler Lokalbestyrelsen, og der tages dernæst højde for sammenlægningen ved udarbejdelse af kommende fordelingsnøgler.

 

§ 5. Regnskab og revision

5.1 Lokalbestyrelsen påser, at der føres omhyggeligt regnskab over de midler, de kan disponere over og afgiver inden slutningen af januar hvert år regnskab til Ældre Sagens økonomiafdeling for det forløbne kalenderår. Dette skal ske i overensstemmelse med Ældre Sagens vedtægter og de forskrifter og retningslinjer, som meddeles lokalbestyrelserne af økonomiafdelingen.

 

 

§ 6. Bistand fra landsledelsen

6.1 Landsledelsen beregner normalt ikke vederlag for konsultativ og administrativ assistance til Lokalbestyrelsen bortset fra tilfælde, hvor en Lokalbestyrelsen måtte ønske særlig omfattende assistance.

6.2 Ved fremstilling og udsendelse af breve eller tryksager til medlemmerne i kommunen kan Lokalforeningen benytte Ældre Sagens medlemsregister og få den fornødne tekniske og administrative assistance, idet den direkte udgift til fremstilling, adressering, kuvertering, porto og forsendelse afholdes over Lokalbestyrelsens regnskab.

6.3 På Ældre Sagens hjemmeside kan Lokalbestyrelsens formand finde fornødne oplysninger omkring medlemssammensætningen i egen kommune. Medlemslisten, der er omfattet af lov om private registre, må ikke kopieres eller offentliggøres.

§ 7. Ikrafttrædelse

7.1. Denne forretningsorden, der er udarbejdet i overensstemmelse med Ældre Sagens Vedtægter for 2018 § 10.6 samt med hensyntagen til den af Ældre Sagen udgivne ”Vejledende forretningsorden for Ældre Sagens lokalbestyrelser og koordinationsudvalg”, træder i kraft 20. april 2018. I øvrigt henvises til Ældre Sagens gældende vedtægt pr. 1. januar 2018.

 

Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Rødovre

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. marts 2019

 


 

Bilag 1 til forretningsorden for Ældre Sagen i Rødovre

Oversigt over valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer valgt marts 2020 for 2 år

Bestyrelsesmedlemmer valgt marts 2019 for 2 år

Birgit Jakobsen

René Christiansen

Bente Piper

Ture Arnfred Skriver

Sven Gamst Johansen

Ulla Spangtoft

 

Linda Heim

 

Kirsten Brunstedt

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer valgt marts 2020 for 1 år

 

Jørgen Petersen

 

Bestyrelsessuppleanter valgt marts 2019 for 1 år

Knud Erik Lykkegaard

Lis Inge Jensen

Vibeke Hugger

 

Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Rødovre har konstitueret sig således på konstitueringsmødet den 9.marts 2019:

Bestyrelsesmedlem

Funktion i bestyrelsen

René Christiansen

Formand

Ture Arnfred Skriver

Næstformand

Bente Piper

Kasserer

Laila Parbst

Sekretær

Jørgen Pedersen

 

Ulla Spangtoft

 

Birgit Jakobsen

 

Kirsten Brunstedt

 

Sven Gamst Johansen

 

 

Suppleant til Delegeretforsamlingen

Funktion i bestyrelsen

Ture Arnfred Skriver

Næstformand

 

Bestyrelsessuppleant

Prioriteret rækkefølge

Knud Erik Lykkegaard

1

Lis Inge Jensen

2

Vibeke Hugger

3

 

Rødovre, den 9. marts 2019

 

Bilag 2: Ansvarsoversigt for Bestyrelsesmedlemmer i Ældre Sagen i Rødovre

OMRÅDE

Ansvarlig

TELFON

E-MAIL

Billetter til større arrangementer

Sven

3641 3441

gamst@privat.dk

Bisidderordning

Ulla

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Brevpakke fra ÆS til off. Myndigheder m.v.

Ture

2372 6943

Skriver.biilmann@gmail.com

Det røde hæfte: Ansvarshavende Redaktør

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Det røde hæfte: redaktionsudvalg, korrektur, annoncer

René, Sven, Ture,

Jytte, Ulla

4019 8131

rene@christiansen.info

Frivillige hjælpere

     

Frokost, Bladuddelere

Ulla

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Frokost, leder/hjælper

René, Ture,

4019 8131

rene@christiansen.info

Influenzavaccinationer

Ulla

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Infomøde for nye frivillige

René og Ture

4019 8131

rene@christiansen.info

Kontor

Lis 

   

Lokalebestilling, Rødovregaard, Skoler, Frivilligcentret,

Ulla

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Marketing

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Møde Nye Frivillige

René og Ture

4019 8131

rene@christiansen.info

Nationalfest/ Februarfest

Ulla

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Organisering af Bladuddeling

Ture

2372 6943  Skriver.biilmann@gmail.com

Pressekontakt

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Sommerskovtur

Laila, Lise Kjeldsmark

2310 3220

lailaparbst@hotmail.com

Torsdagstræf

Birgit

2578 7195

wegi@privat.dk

Tryghedsopkald

Rødovre Kirke, Ulla

4494 6425

Ulla.spangtoft@mail.dk

Ældrepolitik

Ulla,

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Økonomi

Bente

 

 

Åbne Arrangementer

Ture, Laila, Lise K.

2372 6943

Skriver.biilmann@gmail.com

Årligt møde for nye medlemmer

René og Ture

4019 8131

rene@christiansen.info

Årsfest

Bestyrelsen

4019 8131

rene@christiansen.info

Årsmøde

René, FU

4019 8131

rene@christiansen.info

Registrering af frivillige i Listeværktøj

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Webmaster for Lokalafdelingens Hjemmeside,

www. aeldresagen.dk/Rødovre

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Lokalredaktør ”Det Sker”

Ture

2372 6943

Skriver.biilmann@gmail.com

Lokalt Nyhedsbrev

René

4019 8131

rene@christiansen.info

Lyd og dias

Sven

3641 3441

gamst@privat.dk

Repræsentantskab Foreningshuset samt lokalebestilling i Foreningshuset

Ture

2372 6943

Skriver.biilmann@gmail.com

Bilag 3: Kontaktperson/ansvarligt bestyrelsesmedlem for medlemsaktiviteter

 

Område

Kontaktperson

Telefon

e-mail

 

 

 

 

Besøgsvenner

Kirsten Brunstedt

4050 1086

pokkelas@gmail.com

Bisidderordning

Ulla Spangtoft

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Bowling

Ture Skriver

2372 6943

skriver.biilmann@gmail.com

Bridge

Kirsten Brunstedt

4050 1086

pokkelas@gmail.com

Demens

 

 

 

Den hjælpende hånd

Knud Erik Lykkegaard

40743022

 
       

Husorkester

Sven Gamst Johansen

3641 3441

gamst@privat.dk

Højskole

Laila Parbst

2310 3220

lailaparbst@hotmail.com

Italiensk

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

IT-Café

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Krolf

Jørgen Pedersen

   

Mad for mænd

Ulla Spangtoft

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Madhygge

Bente Piper

3670 3537

bente.piper@post.tele.dk

Modeshow

Bente Piper

3670 3537

bente.piper@post.tele.dk

PC-hjælp i hjemmet

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Petanque

Jørgen Pedersen

   

Seniorbio,

Laila Parbst

2310 3220

lailaparbst@hotmail.com

Seniorgymnastik

     

Skolevenner

Kirsten Brunstedt

4050 1086

pokkelas@gmail.com

Skriveværksted 1

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Skriveværksted 2

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Slægtsforskning grp. 2

Ture Skriver

2372 6943

skriver.biilmann@gmail.com

Slægtsforskning grp. 3

Ture Skriver

2372 6943

skriver.biilmann@gmail.com

Studiekreds 3, Litteratur

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Studiekreds 4, Litteratur

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Studiekreds 5, Litteratur

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Syng Sammen

Ulla Spangtoft

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Tryghedsopkald

Ulla Spangtoft

4494 6425

ulla.spangtoft@mail.dk

Ture, rejser, Turhjælper

René Christiansen

4019 8131

rene@christiansen.info

Vandreture

Ture Skriver

2372 6943

skriver.biilmann@gmail.com

Whist

Kirsten Brunstedt

4050 1086

pokkelas@gmail.com

       

Torsdagstræf

Birgit Jakobsen

2578 7195

wegi@privat.dk

 

 

Sidst opdateret 09.10.2020