2019 Årsmøde

Referat og fotos fra årsmøde 2019

Referat fra årsmødet den 13. marts 2019

Årsmødet blev afholdt i Medborgerhuset kl. 15. Ca. 130 medlemmer deltog.

Formanden Jens Kr. Ølgaard bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent: Iver Poulsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og gav ordet til formanden:
2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virke til godkendelse:
Formanden orienterede om lokalbestyrelsens virksomhed i det forgangne år.
Næstformanden Niels Plougsgaard orienterede om koordinationsudvalgets virksomhed.
Bent Møller Jensen orienterede om de afholdte demensforedrag, om de afholdte sang caféer og om det politiske arbejde.
Axel Moe aflagde beretning om bisidderafdelingen: Der har været nogle små opgaver.
Vita Skovhus berettede om aflastning: Vi er 7 personer i Ringkøbing-Holmsland der kører ud til nogle personer til aflastning i 3 timer. Mange af personerne er demente eller kronisk syge. Efterlyser flere hjælpere, gerne mænd til aflastning.
Hanne Lauritsen: Aflægger beretning for biografen.
Tage Elkjær bad om ordet. Takker for de mange beretninger. Der er sket en flot udvikling. Ældre Sagen er en stærk lokal forening. Er stolt af at landsformanden Preben Staun er lokal.
Udviklingen på sundhedsområdet bør ændres.
Iver Poulsen oplyser som formand for Ældrerådet, at det er der taget fat på.
Alle beretninger blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse:
4. Kasserer Inge-Merethe Poulsen orienterede om de overordnede tal i det omdelte regnskab, der balancerer med et overskud på 2.068 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der er til orientering og skal ikke godkendes. Godkendelse er sket via Ældre Sagens revisorer.
5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
Ingen forslag er modtaget.
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er:
Jens Kristian Ølgaard – modtager genvalg for 1 år.
Inge Marie Jørgensen – modtager genvalg.
Mary Ølgaard – modtager ikke genvalg – var på valg sidste år, men kun for et år.
Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen:
Asger Smedegaard
Jørgen Bitsch Hansen
De 4 foreslåede personer Jens Kr. Ølgaard, Inge Marie Jørgensen, Asger Smedegaard og Jørgen Bitsch Hansen blev herefter enstemmigt valgt.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Jens Kristian Ølgaard
Niels Plougsgaard
Inge-Merethe Poulsen
Inge Marie Jørgensen
Flemming Jakobsen
Asger Smedegaard
Jørgen Bitsch Hansen

7. Valg af suppleanter for 1 år: Evald Kjærgaard modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Kurt Sylvestersen og Thom Møller.
Disse blev valgt:
1. Suppleant: Kurt Sylvestersen
2. Suppleant: Thom Møller.
8. Eventuelt:
Næstformanden Niels Plougsgaard takkede Mary Ølgaard, der stopper i bestyrelsen og overrakte en buket og 3 flasker vin.
Formanden takkede de fremmødte samt dirigenten for at lede mødet.
Efter mødet fortalte Eddy Schou på en underholdende måde om skiftet fra Fyn til Jylland.
Mødet sluttede med servering af suppe.
Referent: Mary Ølgaard, sekretær

                                         Harmonikamusik til fællessang.

                                        Formand Jens Kr. Ølgaard aflægger beretning

                                         Bent Møller Jensen fortæller om Demenscafé, Sangcafé m.m.

                                       Axel Moe fortæller om aktiviteter inden for Bisidder-ordning.

                                       Vita Skovhus aflægger beretning om Aflastning

                                      Hanne Lauritsen orienterer om de velbesøgte biografforestillinger

                                       Niels Søe Plougsgaard orienterer om Koordinationsudvalgets arbejde.

                                       Kasserer Inge-Merethe Poulsen gennemgår regnskabet for 2018

                                       Nyvalg til bestyrelsen: Asger Smedegaard
                                      Nyvalg til bestyrelsen: Jørgen Bitsch Hansen

                                      Lokalbestyrelsen

                                       Sekretær Mary Ølgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen. Flot buket til Mary for hendes store arbejde.

                                       Mary Ølgaard siger tak for samarbejdet gennem mange år.

                                       God opbakning til Årsmødet
                                       Mange medlemmer overværede årsmødet
                                      Eddy Mortensen, Tarm fortalte på en underholdende måde om skiftet fra Fyn til Jylland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 08.10.2019