Årsmøde for 2018

Referat fra årsmøde den 6. marts 2019 kl. 15.00 – Ældre Sagen Midtdjurs og formandens beretning

 

Referat fra årsmøde den 5. marts 2019 kl. 15.00 – Ældre Sagen Midtdjurs

Referent: Torkil Røschmann

Afdelingens formand, Ove Buus Pedersen, bød velkommen til de godt 60 fremmødte.

Valg af dirigent

Fra bestyrelsen blev Bent Pedersen foreslået og efterfølgende valgt.

Bent Pedersen kunne konstaterer at årsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Beretning om Lokalbestyrelsens / Koordinationsudvalgets virke, til godkendelse

Afdelingens formand, Ove Buus Pedersen, gennemgik beretningen der blev modtaget uden kommentarer og godkendt.

Forelæggelse af Lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse

Det, af Ældre Sagens hovedkontor, reviderede og godkendte regnskab blev gennemgået af afdelingens kasserer, Torkil Røschmann. Efter gennemgangen blev der åbnet for spørgsmål uden at der dog blev stillet nogle.

Orientering om Lokalbestyrelsen fremtidige virke

Afdelingens formand, Ove Buus Pedersen, gennemgik nogle af de aktiviteter og arrangementer der forventes gennemført i 2019.

Ove berettede om elektronisk velkomstbrev til nye medlemmer, samt opfordrede til at man tilmeldte sig det elektroniske nyhedsbrev.

Ove fortalte endvidere om ideer til anvendelse af grill traileren.

Indkomne forslag, som skal være Formanden i hænde senest 14 dage før mødet

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var modtaget nogle forslag.

Valg af 3 lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

På valg var:  Hanne Due Bjerre (ønsker ikke genvalg)

                         Torkil Røschmann

                         Ove Buus Pedersen                      

Ove Buus Pedersen og Torkil Røschmann modtog genvalg og blev begge valgt uden modkandidater.

Marna Obsen blev, af bestyrelsen, foreslået som nyt medlem af bestyrelsen. Marna blev valgt uden modkandidater.

Valg af 2 suppleanter for et år

Kaja Tolstrup og Inga Campen blev, af bestyrelsen, foreslået som nye suppleanter til bestyrelsen. Begge blev valgt uden modkandidater.

Evt.

 Da der ikke var noget under eventuelt, afsluttede dirigenten årsmødet og takkede for god ro og orden.

Ved årsmødet den 5. marts 2019.

Årsberetning for året 2018.

Vi skal runde Ældre Sagens Landsorganitation, og Distrikt 3. Også runde Ældre Sagen Syddjurs og Koordinationsudvalget, men vi skal selvfølgelig især beskæftige os med vores egen lokalafdeling her – Ældre Sagen Midtdjurs.

Ældre Sagen har fået ny Landsformand efter Søren Rand, som ikke genopstillede ved delegertmøde i november. Den nye formand hedder Preben Staun, og er fra Herning. Preben Staun var næstformand før, så vi har også fået ny næstformand. Det er Birger Rasmussen. En fisker fra Nexø på Bornholm.

Sidste år havde Ældre Sagen 816,000 medlemmer på landsplan, hvilket svarede til hver tredje dansker over 50 år. Heraf 19,200 registrerede frivillige.

I år er vi på 841,000 medlemmer, og 19,600 frivillige.  841,000 medlemmer på landsplan er en ret imponerende størrelse.

Ældre Sagens distrikt 3, som vi tilhører, har de sidste år haft et Østjysk islæt i landsledelsen, nemlig Tea Dalsgård fra Randers. Hun genopstillede ikke på delegertmødet, så p.t. er Østjylland ikke direkte repræsenteret i landsledelsen.

Distrikt 3 skal også have ny formand ved årsmødet her i april. Den nuværende formand, Erik Jørgensen fra Assentoft, genopstiller ikke. Derudover skal der findes nogle koordinatorer til de forskellige socialhumanitære udvalg, samt et bestyrelsesmedlem mere. Så distriktets lokalafdelinger er blevet bedt om at finde emner til de ledige poster. Så hvis nogen har ambitioner om at deltage i Distriktets arbejde, så sig endelig til !!!                                  

I øvrigt har vores foreningskonsulent Mogens Riks også meddelt, at han går på pension engang i 2019. Sandsynligvis til sommer, så der får vi også en anden.

Så lidt om Koordinationsudvalget i Ældre Sagen Syddjurs. Tilsammen i de fire afdelinger er vi nu ca.7400 medlemmer. Ebeltoft tegner sig for knapt halvdelen – ca. 3300.  Næststørst er Rosenholm,med ca. 1700 medlemmer, og de sidste små 2500 medlemmer deles mellem Rønde og os her i Midtdjurs. Vi ligger begge to mellem 1150 og 1250 medlemmer.

Vi har i 2018 fået 99 nye medlemmer her i Midtdjurs, men der falder jo en del fra i den anden ende, så det samlede medlemstal ligger mere stabilt. Ca. 1175.

I Kou Syddjurs har vi her i Midtdjurs igen haft formands og kassererposterne i 2018, og Torkil Røschmann har været den fælles kontaktperson for alle 4 afdelinger overfor kommunen. Vi har her i Midtdjurs haft formandsposten i KOU i de sidste12 år, og jeg har meddelt, at jeg ikke genopstiller der.

Så kom vi til vores egen lokalafdeling. Jeg sagde sidste år, at vi kunne dele vort fokus op i tre hovedområder.

Det har vi forsøgt at leve op til i 2018. Det gør vi i alt det, vi laver, og på langt de fleste områder, er vi ganske godt tilfredse, men vi vil selvfølgelig altid gerne have flere med til både aktiviteter og arrangementer og som frivillige. Det er klart.

Lige nu har vi over 50 frivillige, og heraf er der 20 besøgsvenner, som har 23 besøgsværter. Der er 16 opringere, og 19 der får et ring hver morgen. Vore 2 bisiddere har haft 4 opgaver, med i alt 15 møder i 2018, og de hjælpende hænder har været ude 4 gange.

Hertil kommer så alle de frivillige og tovholdere for aktiviteter og arrangementer. Altså stavgang, krolf, qigong, bridge,whist, brunch mm.

Vore frivillige er helt uundværlige for os i bestyrelsen, og også for vore medlemmer. De gør et kæmpe stort og nyttigt arbejde, som de fortjener stor tak for.

Vi har hvert år juleafslutning på Vikingegården for vore frivillige. En hyggelig eftermiddag, som vi i bestyrelsen altid ser frem til.

Vi kan fylde Mesballe forsamlingshus med 70-80 mennesker til sommerhyggedag, og vi samler 25-30 til søndagsbrunch for enlige 10 gange om året.

Vi var næsten fuldt hus her til en eftermiddag med Carl Erik Lundgård, som for øvrigt vender tilbage her i april i år.                                                      Vi har haft to fine ”Kør selv udflugter”. En til Clausholm slot, med ikke så mange, og en til Gærfabrikken i Grenå med fin tilslutning.

Vi var ca. 90 mennesker til ”Spis sammen” på Landbohjemmet i Pindstrup, og vi var 108 mennesker på Pindstrupcentret til ”Spis sammen” med underholdning i efteråret. Vi havde også en aften med vinsmagning og tapas på Pindstrupcentret, så det er faktisk alt i alt gået rigtig fint.

Der var ”Før julehygge” her i huset, med Birthe og Asbjørn, som vi kender fra tidligere, så til vore arrangementer har der været god tilslutning..

Hvis vi så kigger på rejser og busture, som vi bruger rigtig mange kræfter på at arrangerer og tilbyde, så er det straks sværere. Det kniber gevaldigt med at få folk nok med, og det er stort set de samme oplevelser, de andre 3 lokalafdelinger har. Det man skal huske på, når man rejser med os – med Ældre Sagen. Det er f.eks. at man altid har turhjælpere med, og det er bestemt ikke uvæsentligt.

Med det fælles rejseudvalg mellem alle fire afdelinger i Syddjurs, så er det svært at forstå, at det kniber at fylde en bus med 45-50 mennesker, eller at vi kun kan samle 20-25 til en chartertur, når der er ca. 7500 medlemmer, der får tilbuddene, men det er åbenbart ikke det, de mange medlemmer efterspørger eller ønsker. Det vil, og skal vi forholde os til i forhold til de kræfter, vi lægger i at arrangere det.

Vi havde dog en rigtig god, men også kold juletur til Tønder / Møgeltønder. Den blev gennemført, men der var også plads til en del flere i bussen.

Vores økonomi får I jo præsenteret lidt senere, så den vil jeg ikke komme så meget ind på. Kun nævne, at vi igen i 2018 har været heldige og har fået penge fra nogle fonde, vi har søgt. Bl.a. en ny foreningspulje, og vi har igen fået penge fra La. Cour fonden. Begge beløb siger vi mange tak for.

Vi har fået 1500 kr. af Ryomgård Erhvervsforening, for at passe byens flag i 2018.

Så blev lille Midtdjurs jo en af de 10 afdelinger i Danmark, der fik en ”Grillpakke”.  Det vil sige en ny stor flot lukket trailer med pavillion til, samt en stor og flot komplet gasgrill i. Det er vi da faktisk lidt stolte af. Der blev fra Ældre Sagen udloddet 10 ”Grillpakker” i hele Danmark. Vi skynde os at søge, da muligheden åbnede sig.

Vi skulle selv få lokale tilbud på det hele, og det skulle godkendes i København. Fa. Svend Pilgaard sponserede for ca. 5000 kr til indventar og arbejdsløn til traileren. Det si´r vi tak for.

Trailer og grill vil I komme til at se meget mere til fremover. Traileren er let at kende, med Ældre Sagens logo på alle sider.

Som de fleste nok har hørt, så blev der i 2017 og 2018 holdt juleaften for ældre, ensomme, og folk med små vilkår på Pindstrupcentret. I 2017 var der 41 deltagere, og i 2018 var der 73. Det kører 100 % på frivillig basis, både arbejde og sponsering.                                                                          Vi har hvert år givet et beløb til julegaver, da vi synes, det er et godt initiativ, som også henvender sig til vores medlemmer og målgruppe.

I vores bestyrelse tog vi i sommer afsked med Lis Nielsen. Lis havde behov for at få mere tid til sig selv og familien, og selv om vi gerne havde beholdt Lis, så respekterer vi selvfølgelig altid et sådant behov. Hanne var førstesuppleant, og trådte så ind i bestyrelsen, og Marna og Kirsten overtog de opgaver Lis havde, og Lis bistod med alt, hvad hun kunne. Tak for det Lis.

Derfor ser man jo heller ikke Lis under bestyrelsesmedlemmer på valg her i dag.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle, der har støttet op om afdelingen. Bl.a. ved at tegne annoncer i det program vi laver hvert år.

Tak for opbakningen fra vore medlemmer, og en stor tak til vore mange frivillige. Også alle dem, der altid bare træder til, og gi´r en hånd med, når der er behov.I alle sammen helt uundværlige.

Ove Buus Pedersen

Formand.


Sidst opdateret 18.11.2019