Fremtidsfuldmagt

Ny fremtidsfuldmagt afløser generalfuldmagter m.fl.
Den 1. september 2017 trådte nye regler om de såkaldte fremtidsfuldmagter i kraft.
En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Den kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.
 

I modsætning til de fuldmagter, de fleste kender, først og fremmest generalfuldmagter, men også f.eks. pårørendefuldmagter, skal de nye fremtidsfuldmagter oprettes for en notar i et elektronisk register, så der opnås bevismæssig sikkerhed for indholdet. Herved sikres det, at der kun oprettes 1 fremtidsfuldmagt pr. person. Ændringer af fremtidsfuldmagter foretages på samme måde .

I forhold til generalfuldmagter giver det nye system med fremtidsfuldmagter en langt større sikkerhed for, at fuldmagten er gyldigt oprettet. Du får mulighed for selv at vælge, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det, og du kan tilpasse fremtidsfuldmagten, så den stemmer nøjagtigt overens med dine ønsker.
  Til toppen
En anden fordel er, at banker og andre økonomiske aftaleparter anerkender fremtidsfuldmagter om økonomiske forhold, fordi de skal tinglyses i Personbogen: www.tinglysningsretten.dk/attester/Pages/Personbogen.aspx, når de sættes i kraft, hvorved enhver kan gøre sig bekendt med, at fuldmægtigen er legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens (dine) vegne i henhold til en gyldig fuldmagt. Dette har ikke altid været muligt med de hidtidige fuldmagtstyper. Det samme gælder fremtidsfuldmagter om personlige forhold, hvor det f.eks. i forbindelse med ansøgning om en plejehjemsplads er en offentlig myndighed (kommunen), der er aftalepart.
 
Du kan selv bestemme, hvem der skal være din fuldmægtig, og om der skal være mere end en. Hvis der skal være flere, kan du vælge, om de skal være enige om beslutningerne, eller om de skal kunne træffe beslutninger hver for sig.
 
Det er et krav, at fuldmægtigen er fyldt 18 år, når fremtidsfuldmagten aktiveres, og, naturligvis, fornuftsmæssigt er i stand til at varetage både dine og sine egne forhold.
 
Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt i et specielt register (Fremtidsfuldmagtsregisteret) på Tinglysningsrettens hjemmeside og underskrives med fuldmagtsgiverens NemID (se vejledning her:(www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/Documents/Generelle/Fremtidsfuldmagt.pdf). Dette register er ikke offentligt tilgængeligt.
 
Efterfølgende skal fremtidsfuldmagten vedkendes ved personligt fremmøde for en notar (f.eks. Notarialkontoret ved Retten i Roskilde), som kontrollerer, at fremtidsfuldmagten er i overensstemmelse med dine ønsker, og at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, herunder til at oprette en fremtidsfuldmagt. Herefter sørger notaren for, at fremtidsfuldmagten anmeldes til Tinglysningsretten, hvilket koster 300 kr.
  Til toppen
Afgørelsen om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt træffes efter ansøgning af Familieretshuset (familieretshuset.dk/). Man kan sende ansøgningen i en e-mail til: post@familieretshuset.dk, eller som et brev til Familieretshuset. Når ikraftsættelsen er tinglyst i Personbogen, bliver fuldmægtigen legitimeret til at handle på dine vegne over for trediemand.
 
I forbindelse med ansøgningen om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, vil man skulle betale et beløb, for tiden 900 kr. til Familieretshuset, hvilket beløb skal være indbetalt, før Familieretshuset går i gang med at behandle ansøgningen om ikraftsættelse. Familieretshuset baserer sig på en lægeerklæring, for hvilken du ligeledes skal betale et beløb, for tiden 1.250 kr.
 
Hvis du er fritaget fra digital post til og fra det offentlige, kan du oprette fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde hos Familieretshuset. (formentlig i Ringsted). Familieretshuset vil i dette tilfælde registrere fuldmagtens indhold i Fremtidsfuldmagtsregistret og påtage sig notarens rolle. Du må dog forvente, at der kan gå op til en måned, fra du har kontaktet Familieretshuset, til du skal møde op.
 
En eksisterende generalfuldmagt såvel som andre fuldmagter vil stadig være gældende side om side med fremtidsfuldmagten, hvorfor det er vigtigt, at de tilbagekaldes, når en fremtidsfuldmagt er gyldigt oprettet.
 
Hvis man er gift, og ens ægtefælle f.eks. bliver dement, kan man ansøge Familieretshuset om at blive udpeget som værge for sin ægtefælle. Værgemålssystemet er imidlertid meget tungt – behandlingstiden for en værgemålsansøgning siges p.t. at være på 6-9 måneder. Herudover er værgen underlagt regnskabspligt og må ikke foretage større dispositioner uden Familieretshusets forudgående godkendelse.
 
I modsætning hertil vil en anmodning om aktivering af en fremtidsfuldmagt formentlig kunne behandles relativt hurtigt, og fuldmægtigen skal ikke søge om tilladelse til at foretage større dispositioner. Der er heller ikke regnskabspligt, medmindre du som fuldmagtsgiver har bestemt anderledes.

 

Læs Justitsministeriets Vejledning om Fremtidsfuldmagter her.

Læs bekentgørelsen her: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192452

 

Familieretshusets adresse kan findes på Ældre Sagen: "Vejledning til fremtidsfuldmagter"
Læs også Ældre Sagen: "Vejledning til fremtidsfuldmagter"

Til toppen

Sidst opdateret 02.09.2019