Referat fra årsmødet

Jf. Ældre Sagens vedtægter afholdes der årsmøde i marts måned

Referat Årsmødet 12. marts 2019 Ældre Sagen Hillerød

105 deltagere

Dagsorden pkt. 1

Valg af dirigent – Lise Høst fra Ældre Sagen blev valgt.

Dagsordenen pkt. 2

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – læs her

Kommentarer til formandens beretning

Fra deltagere var der ros til bestyrelsen

 beundring for alle de gennemførte aktiviteter

 tilbuddene er gode  glæde over de mange muligheder for information

 ÆS er blevet fantastisk synlige, f.eks. gennem annoncen i Hillerød Posten

 Fremragende med at forsøge at etablere samarbejde med kommunen

Og de mere kritiske

 ÆS skulle ikke have taget del i det kommunalpolitiske spørgsmål om afhentning af haveaffald – et privat anliggende for husejerne

   Navnet på madklubben for mænd er ikke ok – alle voksne kan være medlemmer af ÆS – så er det diskrimination af sige, at aktiviteten er for 65+

Dagsordenen pkt. 3

Kassereren gennemgik regnskabet for 2018, der udviste et underskud på kr. 19.786. Budget for 2019 blev forelagt.

Dagsordenen pkt. 4

Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

Formanden orienterede om, at lokalbestyrelsen efter Årsmødet påbegynder sit arbejde ved et konstituerende bestyrelsesmøde i marts måned. Endvidere er der planlagt et heldagsseminar for bestyrelsen den 8. april, hvor der er tid og rum til at tænke store tanker, lægge strategi, handlingsplan m.v.

Programsatte arrangementer / aktiviteter

19. marts Tilmelding til sommerens ferierejse til Bornholm, 17.-21. juni

20. marts Udflugt til Politimuseet i København

25. marts Tilmelding til sommerens ferierejse til Bornholm, 17.-21. juni

1. april Mandagsmøde – Asger Berg fortæller om ”Ole Kollerød”

2. april Tilmelding til efterårets rejse til Mallorca, 18.-25. september

6. maj Extra Mandagsmøde under forberedelse

22. maj ”Sikker på elcykel” demonstration af elcykler samt mulighed for prøvekørsel

23. maj ”Forårsfest”

(11. maj ÆS fortsætter samarbejdet med Hillerød Musik & Teater – der er sæsonpræsentation i Støberihallen)

Følg med på hjemmesiden og i Hillerød Posten for nærmere information om arrangementer og aktiviteter.

Nye projekter / ideer

”Mød ÆS – café” i april og maj måned i Frivilligcentret (bag biblioteket) hver anden onsdag kl. 11 – 13 med start 10. april.

Kom og mød repræsentanter fra bestyrelsen og høre om vores arbejde, om mulighederne for at blive frivillige o.m.a.

Vi ønsker at etablere en ny frivilliggruppe, ”Praktiske hænder”, som ved vores arrangementer vil give en hånd med ved opsætning af borde og stole, med kaffe, arrangere med, oprydning m.v.

Evt. interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Aktiviteter for demente har høj prioritet i Ældre Sagen generelt og i Hillerød er vi også i gang med at se på, hvad vi kan tilbyde på området. Men hvor langt vi når i 2019 er svært at sige. Vi har tilbud om demensaflaster, som man kan læse mere om på hjemmesiden.

To bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet Frivilligcentres tilbud ”Kom med!”, som er aktiviteter for ældre med bevægelse og socialt samvær i fokus. Læs mere om tilbuddet på Frivilligcentrets hjemmeside: https://frivilligcenter-hillerod.dk/

Bestyrelsen er i kontakt med C4 for at skabe muligheder for virksomhedsbesøg, vi har samarbejde med biblioteket, vi planlægger udflugt til Københavns Rådhus, og vi undersøger mulighederne for at tilbyde hjertestarterkursus.

Formanden opfordrede til, at medlemmer med gode ideer til nye aktiviteter eller andre forslag meget gerne må rette henvendelse til bestyrelsen, og meget gerne på mail.

Dagsordenen pkt. 5

Ingen indkomne forslag

Dagsordenen pkt. 6

Valg til bestyrelsen

På valg var:

Claus Philipsen

Henny Simonsen (ønskede ikke genvalg)

Bente Claudi (ønskede ikke genvalg)

Valgt blev uden modkandidater:

Claus Philipsen

Knud Jensen

Tommy Lausten

Alle tre sidder på et 2-årigt mandat. Henny Simonsen og Bente Claudi blev takket for deres store indsats for Ældre Sagen i Hillerød gennem mange år. Bente Claudi fik overrakt Ældre Sagens Æresbevis for 30 års arbejde i lokalafdelingen i Hillerød.

Dagsordenen pkt. 7

Valg af suppleanter

Valgt blev uden modkandidater:

René Hamberg

Johan Laursen

Begge to valgt for 1 år.

Dagsordenen pkt. 8.

Evt.

Det blev foreslået, at Årsmødet kunne holdes f.eks. om dagen kl. 12 og ikke som nu om aftenen.

Bestyrelsen vil se på spørgsmålet om tidspunkt ved planlægning af Årsmøde 2020, men der bør tages hensyn til de medlemmer, der fortsat er på arbejdsmarkedet.

Dirigenten takkede for et godt møde – og formanden takkede dirigenten.

 

Sidst opdateret 10.09.2019