Beretning årsmøde 2020

Beretningen om lokalafdelingens og koordinationsudvalgets virksomhed i året 2019.

Indledning Velkommen!

Vi har siden sidste årsmøde mistet medlemmer, som vi vil begynde med at mindes. Medlemmer, som vi ikke alle kender navne på, men som nogle af os kender. Vi har også mistet et bestyrelsesmedlem, Bent Rysbjerg, som har været i bestyrelsen i en hel del år, bl. a. nogle år som formand og som kasserer, som Bent var til sidst.

Skal vi begynde med et øjeblik at rejse os og ære deres minde, som vi har mistet. 

Bestyrelsens sammensætning og opgaver

Siden sidste års årsmøde og konstitueringen har arbejdet i bestyrelsen været fordelt på følgende måde:

 • Gotfred Larsen – formand, sekretær. formand i KU, i styregruppen for bonusvenner m.m.
 • Anne Olesen – næstformand, medl. KU, bonusvenner, bridge, golf, gang m.m.
 • Birgit Houmark – medl. KU, besøgsvenner, bisidder, vejledning
 • Erhard G. Rasmussen – besøgshunde, hjælpende hånd, rickshaw
 • Karsten Matzen – rejser, træning og motion og kontakt til Asylet
 • Inge Birthe Max Jensen – stavgang, Kolorithøjskolen, spis sammen, vaccination
 • Bent Vestergaard – rejser
 • Inge Alstrup - kasserer
 • Gunnar Sørensen – suppleant, redaktør af halvårsprogram
 • Tinne Møller – Suppleant, kontorvagt
 • Per Christiansen – uden for bestyrelsen, står for ”Det sker” og annoncering i Herning Bladet.
 • Werner Olsen – webmaster, hjemmesiden

 

 

 

Medlemssituationen

Ældre Sagen er en god og nyttig forening i god vækst. På landsplan er den vokset til 898.650 medlemmer og lidt over 20.000 frivillige.

Lokalt i Herning er medlemstallet i 2019 steget med 685 fra 9.400 medl. 1/3-2019 til nu: 10.185 og der er 132 registrerede frivillige. Dem vender jeg tilbage til.

Dette voksende antal medlemmer på såvel landsplan som lokalplan er med til at give Ældre Sagen en solid folkelig forankring og en styrket stemme, så der lyttes til foreningens synspunkter på ældreområdet.

Struktur

Strukturen er sådan, at vi ikke er en forening i Herning. Vi er en lokalafdeling af landsforeningen.

Det er der, medlemskartoteket er. Det er sikkert en lettelse i forbindelse med den nye persondatalov.

Derfor er dette også et årsmøde, ikke en generalforsamling, selv om vi altså vælger en lokalbestyrelse.

Men foreningens øverste myndighed er delegeretmødet i november, hvor alle lokalformænd er delegerede.

Ældre Sagen – Landsforeningen

 En slags motto for foreningen er: Et godt liv hele livet. Dvs. også når levealderen stiger.

Nogle af Ældre Sagens fokusområder er bl.a.:

(Læs medlemsbladet!)

Ensomhed, hvor undersøgelser viser, at ca. 50.000 ældre 65+ er ensomme.
Ældre Sagen er igangsætter af forskellige aktiviteter for at bekæmpe ensomheden - bl.a. besøgsvenner, tryghedsopkald og Spis-sammen arrangementer rundt i hele landet i uge 17 og uge 45/46.

Et håndgribeligt resultat er, at den forrige regering satte 400 mio. af på finansloven.

Demensområdet er også et meget stort og udfordrende område, da antallet af demente stadig stiger.

Omkring 90.000 er ramt af demens i forskellige grader, og 400.000 pårørende er berørt af sygdommen.

Bevægelse og motion er af betydning for sundhed og velvære – og forebyggelse af ensomhed.

Derfor har Ældre Sagen et samarbejde med DGI, og lokalt har vi rabataftaler med fire-fem træningscentre.

Og vi har fodbold, bowling, golf, gang, stavgang, roning og kajak. Se halvårsprogrammet.

Et par fra bestyrelsen har haft møde med Mette Skærbæk, der er kommunens Projektleder i Bevæg dig for livet. For det er givet et vigtigt område, som er i stadig udvikling.

Pensionisternes økonomi er drøftet flere gange de senere år. Bl.a. folkepensionsalderen.

Med finansloven for 2019 blev det vedtaget at pensionerne fremover reguleres med den alm. lønudvikling.

Dette giver i starten kun lille stigning, men på sigt en mærkbar forbedring af folkepensionen.

Ophold på kommunale akutpladser har også været drøftet en del den senere tid, og her er Ældre Sagens holdning, at der ikke skal betales for ophold på akutpladser, som i praksis kan ligestilles med sygehusophold.

Der har været uklar lovgivning og forskellig fortolkning i kommunerne.

- Men det er nu blevet ændret (efter at ÆS er gået ind i det). Det er så et spørgsmål om tolkning.

Koordinationsudvalget

I Herning Kommune har vi 3 lokalafdelinger af Ældre Sagen: Aaskov, Aulum-Haderup-Trehøje og Herning.

Kontakten til Herning Kommune tages samlet for de 3 afdelinger i et koordinationsudvalg (KU).

Udvalget består af to fra Aaskov, to fra Aulum og tre fra Herning.

Ved vore møder har vi haft besøg af formand for ældreområdet, Anne Marie Søe, demenskoordinator

Annie Rønnow og den nye ældrechef Anne Christmann Ramsgaard – til nyttig og gensidig orientering.

Sammenlignet med andre kommuner er det min opfattelse, at Herning er en god kommune med god opmærksomhed på ældre og demente. Der er gode planer for udbygning af plejehjem og ældreboliger.

Formændene for de tre afdelinger har også haft tre møder med Ældrerådet for at afstemme initiativer.

I KU aftalte vi, at vi vil bestræbe os på fremover at holde årsmøde 2. tirsdag i marts – dvs.9. marts 2021.

På regionalt plan er vi en del af Distrikt 2, som består af 21 lokalafdelinger fra det midt- og vestjyske område.

En fornuftig opdeling m.h.t. kurser, inspiration m.v. Torben Færk er konsulent.

Rådgivning og vejledning

Vi får til stadighed mange henvendelser vedr. rådgivning på en lang række områder.

Denne service bliver benyttet en del af vore medlemmer. Der har været henvendelser om pension, ældrecheck,  begravelse m.m. Når der er ting, vi ikke lige kan hjælpe med, henviser vi til Rådgivningen i København.

Der sidder der mennesker med kompetencer på rigtig mange områder, og der kan man få god hjælp.

For vores opgave er på en måde mere vejledning end den rådgivning, der kræver faglig kompetence. 33968686

Nummeret til medlemsservice står bag på ”Det Sker” og s. 12 i halvårsprogrammet. – Som regel kort ventetid!

På tre områder har vi dog programsat hjælp: Niels Jørgen Isaksen vejleder om forsikringer.

Det foregår den sidste mandag i måneden kl. 15-16 i Frivilligcenter Herning.

Der er god efterspørgsel, for det er et område, hvor det er betryggende med kompetent vejledning, da der er forsikringsområder vi alle skal være opmærksomme på – indboforsikring (heri rejseforsikring), bilforsikring og husforsikring – hvis man ejer henholdsvis bil eller hus. I Ældre Sagens medlemsblad er der ofte indlæg herom.

Niels Jørgen Isaksens nummer står i bladet. Ring gerne forud og få en aftale med ham.

Og Marianne Bale vejleder om familie-/arveretlige spørgsmål. 2. og sidste mandag i måneden kl. 15:30-17:30.

Rådgivningen vedr. arv og testamente er fortsat meget efterspurgt. Man kan reservere et tidspunkt ved at ringe til kontoret eller skrive sig på lister i Frivilligcentret.  

Og det nye her er, at vi ca. hvert kvartal har inviteret til et møde om arv, testamenter og fuldmagter som fremtidsfuldmagter og pårørendefuldmagter med Marianne Bale.

Regelmæssige møder, for der er stor efterspørgsel. Læg mærke til datoerne.

Som noget nyt har Ældresagen lavet en partneraftale med EDC om rabat (5.000 – 10.000 kr.) ved hushandel.

Derfor vil EDC gerne udbygge samarbejdet lokalt ved også at have træffetid på kontoret, det er den første mandag efter kl. 15:00, hvor interesserede kan komme og få et uforbindende, godt råd forud for evt. hushandel.

Kontorvagt

Kontoret åbningstid/bemandingstid er ændrer til mandag og torsdag kl. 13:00-15:00, da Tinne er blevet syg.

Men man kan jo altid sende en mail til kontoret: aeskontorherning@mail.tele.dk. Eller ring i åbningstiden.

Vi har fået ny telefon, som vi synes fungerer bedre. Men det er jo kun i kontortiden, der svares.

Man kan indtale besked på telefonsvareren, men det bryder mange sig ikke om. Og vi er ikke perfekte til at aflytte telefonsvareren. Beklager. Vi forsøger at blive bedre.

Oplever I, det er svært at komme i kontakt med os, så send en mail eller ring til en i bestyrelsen.

Jeg vil gerne udtrykke en tak og kompliment til Frivilligcentret. Vi vil gerne holde vores møder der!

Aktiviteter

I lighed med tidligere år har vi haft et stort udbud af tilbud til vores medlemmer.

Kommunikation

Tilbuddene bliver annonceret gennem bladet ”Det Sker”, som bliver udsendt til alle medlemmer fra Kbh. hver anden måned sammen med medlemsbladet og kataloger om rabatter, kurser og andre tilbud.

I ”Det Sker” har hver afdeling en side eller to til annoncering af aktiviteter m.v. Deadline på to måneder.

Tilbuddene bliver også annonceret i vores halvårsprogram, som vi er en smule stolte af.

Gunnar Sørensen redigerer. Og vi er meget glade for aftalen med Pandrup, at bladet nu bliver omdelt til alle medlemmer. Det fungerer godt. Ulempen er også her en lang produktionstid, så det er svært at være helt aktuel.

Men det kan vi være i annoncer i Herning Bladet, som Per Christiansen søger for.

Annonceringen her er blevet mere målrettet og overskuelig og med en bedre økonomi.

Og så er der endelig den flotte hjemmeside, som redigeres af Werner Olsen, og som vi godt kan være bekendt. Brug den! Bliver halvårsprogrammet væk, så ligger det på hjemmesiden, hvor man kan bladre i det. 

Denne beretning vil også blive lagt på hjemmesiden. Der står også om vores ændrede kontortid.

Ved kontakter imellem redaktørerne skabes der sammenhæng mellem vores forskellige platforme for nyheder og aktiviteter i vor lokalafdeling.

Nogle af aktiviteterne vil vi kort omtale her:

Besøgstjenesten Kampagne støttet af Codan om ensomhed og besøgsvenskab i første kvartal 2020.

Formålet med kampagnen er at sætte ensomhed på dagsordenen og opfordre flere danskere til at melde sig

som besøgsven - eller selv få en besøgsven. For vi ved, at 50.000 ældre over 65 år føler sig svært ensomme.

På baggrund af kampagnen får vi mange henvendelse. - Der kommer en del ønsker om at få en besøgsven,

ofte fra pårørende, og der er også nogle, som henvender sig om at de vil være besøgsven.

Men vi har brug for flere, både kvinder og mænd. Af den grund har vi omdelt flyers og afholder vi et orienteringsmøde onsdag den 30. marts kl. 15:00 - 17:00 omkring det at være besøgsven og bonusven.

Det er vores opgave at får personerne matchet, så begge parter får noget ud af det. 

Vi har i øjeblikket 47 besøgsvenner i private hjem og 18 besøgsvenner på plejehjem.

Der står ca. 5 - 10 personer på venteliste til en besøgsven.

Administrator på besøgstjenesten er Birgit Houmark, som man gerne må henvende sig til desangående.

Besøgshunde er også en stor succes, og det er Erhard G. Rasmussen, der står for det.

Bonusvenner er startet rigtig godt. I samarbejde med Herning kommune, Anni Rønnow. Vi er på nuværende tidspunkt otte frivillige: Vi søger flere, der vil være med til at gøre en forskel. Der er brug for os derude i de forskellige hjem. Husk at man bestemmer selv, hvor mange timer man vil bruge. Har dette vakt interesse?

Så kontakt Anne Olesen, tlf. 60 18 79 25. Bonusvenner har en stand her ved årsmødet og har omdelt pjecer.

 

Bisidderordningen har vi i samarbejde med Røde Kors, og dette samarbejde kører perfekt.

Fra vor side er det Anne Olesen, der står for det.

Vi arbejder i øjeblikket på at gøre tjenesten mere synligt, hvorfor vi får udarbejdet nye pjecer og postkort.

Disse vil blive omdelt, hvor vi mener det vil have en værdi (læger, kommune, plejecentre, biblioteket mv.)

 

Tryghedsopkald - hvor man bliver ringet op om morgenen, er for flere ældre en stor tryghed. Det at opringeren kan kontakte pårørende eller hjemmehjælpen, hvis der ikke svares, er tryghedsskabende for mange.

Et godt tilbud som vi ønsker, skal fortsætte og nå ud til flere. Ragna Kristiansen har administreret denne aktivitet i en del år, men overgivet den til Anne Olsen indtil én griber stafetten.

Her er status for morgenringerne: Vi har 20 opringninger hver dag. Det er lykkedes at skaffe nye opringere, men der kan også her bruges flere. Og er der en, der har mod på at administrere opringerne, så sig endelig til.

Spis Sammen i uge 17 og uge 45 er jo en aktivitet for et begrænset antal, men til stor glæde som forebyggelse af ensomhed for dem, der deltager. Nogle har fået bekendtskaber. Inge Birthe Max Jensen har taget sig af det.

Foredrag – Der har i lighed med tidligere år været tilbudt foredrag mandag eftermiddag i samarbejde med Koloritten. Mange dygtige foredragsholdere har gjort det til en god oplevelse. Kontaktperson er Britta Dyhr Sørensen, og bestyrelsens repræsentant i Kolorithøjskolen er Inge Birthe Max Jensen.

Bridge – Det er lykkedes af få god gang i bridge igen i et fortrinligt samarbejde med Herning Bridgeklub.

Det var Hans Peter Jensen, som i efteråret startede man op med 14 kursister, og som i samarbejde med Anne Olsen fra bestyrelsen har gennemført oplæringen, så mange er fortsat i Herning Bridgeklub.

Holdet – i alt 9 personer - til to bridgeborde har fuldført dette kursus med et godt resultat.

Hans Peter Jensen: ”Målsætningen om at bekæmpe ensomhed med aktivitet er hermed forsøgt opnået.”

Bowling – i bowlinghallen, Fyrrevej, en god og traditionel aktivitet, som afvikles hver mandag og tirsdag.

Der er knap 100 medlemmer, som deltager på 4 hold i byturnering og 2 andre turneringer.

Alle er velkomne til at komme ud og se og prøve denne aktivitet og måske blive interesseret i at være med.

Ernst Østergaard er formand, og Frede Madsen er kasserer og kontaktperson for bowling.

Golf – en idrætsaktivitet som mange i 65+alderen sætter stor pris på.

Der er en rigtig god mulighed for både at få rørt sig og samtidig være ude i den friske luft.

I sidste sæson havde vi 37 medlemmer, så der er absolut plads til flere. En del møder op tirsdag formiddag og hygger sig med Hanna og Tommy Meyer, mens andre foretrækker at hygge sig alene, når tid og lejlighed gives. Vores kontakt er Anne Olsen. 

Fodbold - Hver tirsdag formiddag er der hyggebold for ældre på Fremads kunststofbaner.

Man mødes kl. 10.15 ved Fremads Klubhus Omklædning 8. Omklædt til spil kl. 10.30. Ingen krav til udstyr, men der er pligt til tilmelding, for møder der mindre end seks, aflyses der. Det er en sund og sjov aktivitet.

Det er Aage Rønfelt, tlf. 42 43 68 69, som står for det.

Rejseudvalget – samarbejder med de to øvrige afdelinger af Ældre Sagen i Herning og med naboforeningerne om rejser i ind- og udland. Alle medlemmer kan deltage i alle foreningers rejser, som man kan se på vores hjemmeside. Men det helt nye og spændende er, at vi i år tilbyder en rejse til Jordan med et forudgående orienterende møde tirsdag den 24. marts. Mere om det senere.Hjælpende hånd - Hjælpende hænder har været ude og hjælpe 31 gange i 2019. Vi har bla. hjulpet med:

Hængt røgalarmer op, skiftet pærer, hængt malerier op, TV, lamper, billeder, samle bænke og skabe, montere dørhåndtag, opsætte persienner, montere hylder, samle reoler, montere spejle, montere badeværelse forhæng, reparation af dørkarm, reparation køkkenskuffer, hjulpet med vaskemaskiner.

Mange af tingene er gjort flere gange f.eks.: 25 malerier, 16 lamper, 12 persienner.

Det er Erhard G. Rasmussen, der er kontaktperson i den afdeling.

Rickshaw-cykler – Vi har stadigvæk 2 rickshaw-cykler på Vesterled Plejecenter i samarbejde med Røde Kors, hvor frivillige piloter trofast kører med beboerne og pårørende. Godt for beboerne og sundt for piloterne.

Også her er Erhard G. Rasmussen kontaktformidler.

 

Influenzavaccination – i lighed med tidligere år afholdt vi også i 2018 influenzavaccination med god deltagelse. Vi tilbyder vaccination igen til efteråret. Datoen bliver meldt ud senere.  

 

Omdeling af bladeVi omdeler Ældre sagens blade hver 2. måned til forskellige institutioner. Vi mangler nogle frivillige til denne opgave – en overkommelig opgave, som vi håber nogle frivillige vil melde sig til.

Bilistkursus Der tilbydes igen i denne måned bilistkursus, annonceret i Herning Bladet sidste onsdag.

Kurset kører 10., 17., og 31. marts. Det koster 450 + 500 kr. men der er et kommunalt tilskud på 500 kr.

Der var et orienterende møde om det i går. Ib Mark Pedersen er kontakten her. Hans tlf. nr.: 97 26 89 22. Måske kan det nås med tilmelding endnu?

 

BIO – Ordningen med seniorbio er ophørt fra biografens side. Så nu er der samme rabat til alle i dagtimerne.

 

IT-området – Aktuelt underviser vi i iPad og Windows 10. På iPad-holdene har der i 2019 været 40 kursister, hvilket er en fremgang på 3 kursister.

I 2019 har der i Windows 10 deltaget 15 kursister, hvilket er en fremgang på 5 kursister.
Nira Hove, Jørgen Tveen og Henny Christensen er vore iPadundervisere. Bent Mouritsen og Chris Sikjær underviser i Windows 10.

 

It-doktoren, som mest tager sig af tekniske problemer, og datastuen, som mest tager sig af problemer med programmerne, kører fortsat. Man skal i begge tilfælde ringe til ”eksperten” og aftale tid og sted. Arne Birkebæk er vor it-doktor, og Bent Mouritsen tager sig af Datastuen.

 

Pas på på nettet - Vi er blevet kontaktet af et par, to personer, som har været udsat for tricksvindel på nettet.

Det er pinagtigt for dem, det går ud over. Derfor skrev jeg en advarsel som læserbrev i avisen. Og kontaktede Ældre Sagen. Så i medlemsbladet december-nummeret var der en flere siders omtale og advarsel. Pas på, både med pung og dankort i butikker – og giv under ingen omstændigheder oplysninger telefonisk eller pr. mail.

 

Frivillige - Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er mange aktive frivillige, som trofast tager en tørn. Det påskønner vi i bestyrelsen. Det skal I medlemmer påskønne. Og vi skal nok i bestyrelsen blive bedre til det.

En udflugt for frivillige er en af belønningerne. Sådan arrangerer Frivilligcentret et brag af en inspirationsaften 28. maj med Peter Lund Madsen, som alle registrerede frivillige forventelig bliver inviteret til. Reserver i al fald den dato. Og som udtryk for påskønnelse af de frivilliges indsats vover vi at uddele 10 og 15 års nåle. 

                     

                                                                                                   

Medlemskort

Vi får mange henvendelser fra medlemmer, som mener de ikke har modtaget deres medlemskort eller har mistet deres medlemskort. Medlemskortet samt indkaldelse til årsmødet er med ved udsendelsen af medlemsbladet i slutningen af december måned.

Du kan få et nyt kort ved henvendelse herom på Ældre Sagens hjemmeside eller ved at ringe til tlf. 33 96 86 89.

I en ny app til smartphone og tablet er der mulighed for nemmere at se, hvor du kan få rabat og dermed spare penge, når du handler. I appen kan du hente dit digitale medlemskort, så du altid har det lige ved hånden.

 

Vi har haft orienterende møder med høreforeningen, med demensvenner og med hjerneforeningen.

Aflysning af mødet med Høreforeningen den 26. marts på Fuglsangsøcentret. Det var et møde, Bent Rysbjerg, som også var formand for Høreforeningen, stod for.

 

Afslutning

Tak til alle jer der er mødt frem her i aften og dermed støtter op om Ældre Sagen. Det er vigtigt både på landsplan og på lokalt plan her i Herning, at vi føler og oplever, at vi er mange, der står sammen om at

forbedre vilkårene for alle de ældre, der har behov for det. Så de og vi alle kan få et godt liv hele livet.

Tak til alle frivillige for jeres store indsats – det er meningsfuldt at yde en frivillig indsats for Ældre Sagen.

Uden jeres indsats ville vi ikke have de mange tilbud til glæde for vores ældre medborgere.

 

 

 

Orientering om bestyrelsens fremtidige virke

 

Dagsorden for årsmødet er bestemt af foreningens vedtægter.

Og der står, at der skal orienteres om bestyrelsens fremtidige virke.

Det giver jo ikke så megen mening, når ca. halvdelen af bestyrelsen skal nyvælges.

Men der er ingen tvivl om, at de aktiviteter, som kører godt og måske har år på bagen, vil blive fortsat.

Nye aktiviteter vil i høj grad af hænge af bestyrelsens ideer og muligheder for at gennemføre dem.

Og det vil nok også afhænge af, at der er frivillige, som fortsat vil tage en nap.

Måske ligefrem frivillige, som kommer med nye ideer, de har lyst til at tage ansvar for.

Mødet med projektleder Mette Skærbæk skulle gerne udmønte sig i nye tiltag vedr. bevægelse.

 

Birgit Houmark kom i efteråret med et godt forslag til en slags inspirationsdag for bestyrelsen.

Men selv om det var et godt forslag, gav det ikke så megen mening at arbejde med visioner, når vi vidste at næsten halvdelen af bestyrelsen ikke ville genvælges.

Det kan derimod være meningsfuldt om den nye bestyrelse laver en sådan dag for at inspirere hinanden til måske nye initiativer. Måske kan de ligefrem bruge en af Ælde Sagens dygtige konsulenter.

Og i al fald kan de være opmærksom på de mange udmærkede kurser, der tilbydes fra Ældre Sagen.

Det kan jeg meget anbefale. 

Mere synes jeg ikke, jeg med rimelighed kan sige om bestyrelsens fremtidige virke.

Sidst opdateret 06.03.2020