Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Herlev
Om lokalafdelingen

Årsmøde Ældresagen, Herlev Lokalafdeling

Fredag den 6. marts 2020 kl. 16.00 I Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30


Herlev Seniorkor åbner årsmødet med en række dejlige sange, hvorefter der er et indlæg ved Borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. Beretning af lokalbestyrelsens virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse

4. orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:

a.Kirsten Kanstrup Sørensen

b. Orla Andersen

c. Finn Lyngvig

d. Steffen Olsen

Finn og Steffen er villige til genvalg

7. valg af suppleanter for ét år. På valg er:

a. kaj Dybdal

b. Frimann Wroblewski

c. Hanne koch

Alle er villige til genvalg

8. eventuelt, herunder uddeling af årsnåle


Alle medlemmer af Ældre Sagen har adgang til årsmødet, men kun medlemmer bosiddende i Herlev har stemmeret.

Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen.

Foreningen byder på en sandwich samt øl/vand efter mødet.

Vi håber at se mange af vore medlemmer på dagen.

 

 

Referat af årsmøde lørdag den 2. marts 2019 kl. 14.00 i Herlev Teaterbio 
Kirsten Kanstrup Sørensen bød velkommen til de 111 fremmødte medlemmer og til den ny dirigent for Seniorkoret, Birgitte Bøge Petersen.   
Herlev Seniorkor introducerede og åbnede mødet med en række dejlige sange: Panis Angelicus, De små børns smil og Den danske sang er en ung blond pige.  
Inden mødet var der også fællessang ” Fuglene letter mod vinden”. 
Formanden Kirsten Kanstrup Sørensen takkede koret og gav ordet til gæstetaler Borgmester Thomas Gyldal Petersen.  
Thomas indledte med at takke seniorkoret og for indbydelsen til årsmødet. Vi bliver flere ældre i Herlev, og han havde lige været til tre 100 års fødselsdage; alle tre fødselarer var kommet til Herlev umiddelbart efter 1950 og oplevede sig som herlevvitter. Som i 50-70’erne oplever vi igen en tilvækst i indbyggertallet, og snart kommer der en ny bog, TRAP Danmark om Herlevs historie. Som dengang er der også nu fokus på nye boliger, for hvis velfærden skal forsætte, kræves der flere indtægter. Der er efterspørgsel på alle former for boliger, både til enlige og til familier. Der vil også blive bygget flere seniorældreboliger, hvor det er muligt. 
I alt bruges der 268 mio. kr. inden for alle områder af ældreområdet. Der er et fald i behovet for almene plejeboliger, men en stigning i behovet for demensboliger. Udviklingen i Herlev Bymidte går mod butikker, boliger og rådhus. Det er vigtigt, at vi får skabt et center, der tiltrækker(næsten) alle borgere i Herlev. Lokalplanen bliver vedtaget inden sommerferien, og rådhuset skal flytte til centret, ikke mindst fordi det bliver billigere for kommunen end at renovere det nuværende rådhus. Det er vigtigt for de handlende, at der kommer mange mennesker forbi, når de i andet ærinde besøger rådhuset. Og det er vigtigt, at der er et aktivt handelsliv i Bymidten. 
Det undersøges i øjeblikket, om den kollektive trafik kan forbedres, inden for den besluttede økonomiske ramme, og her er Flextur en mulighed, men kan vise sig at være for dyr. Kommunen er løbende i dialog med Movia om busdriften, men i det nordlige Herlev er det ikke rentabelt med mere busdrift.  
Vi nærmer os de 29.000 indbyggere i Herlev, og vi forventer 4-5000 yderligere inden for de nærmeste år. 
Thomas afsluttede med at takke for indbydelsen og svarede på spørgsmål. Det blev nævnt, om borgermøder kunne afholdes i dagtimerne, så ældre, der ikke kunne gå ud om aftenen, kunne deltage. Vi kan også forvente ændring i udligningsordningerne, så der flyttes penge fra hovedstadsområdet til provinsen. Han afsluttede med at fortælle om kommunernes muligheder for at leve op til regeringens forventninger. 
Kirsten Kanstrup Sørensen takkede borgmesteren og gik derefter over til dagsordenen kl. 15.10. 1. Valg af dirigent 
Henning Broman blev foreslået og valgt med applaus. Henning takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. Derefter gav han ordet til Kirsten Kanstrup Sørensen, der fremlagde bestyrelsens årsberetning. 

 
 
2. Årsberetning 2018 
Lokalbestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling. Jeg fortsatte som formand for Herlev lokalafdeling, Orla Andersen som 1. næstformand, Frede Ravn som 2. næstformand, Finn Lyngvig kasserer, Gerda Olsen sekretær og socialhumanitær kontaktperson, herunder ansvarlig for besøgsvenner, Kirsten Pedersen webmaster og IT-ansvarlig, Steffen Olsen kontaktperson til aktivitetslederne, Kaj Dybdal (suppleant), Frimann Wroblewski (suppleant) og Hanne Koch(suppleant). Der har ikke været ændringer i bestyrelsen i løbet af året. 
Bestyrelsen har holdt 10 lokalbestyrelsesmøder, et hver måned undtagen i juli og november måned.  
Medlemmer 
Ældre Sagens samlede medlemstal for hele landet udgjorde ved udgangen af 2018 847.000 medlemmer. Mere end hver anden dansker over 65 år og hver tredje over 50 år er medlem af Ældre Sagen. Pr. 31. december 2018 er der i Herlev 4607 medlemmer, dvs. at 83 % af alle i Herlev over 65 år er medlemmer. Der er kommet 364 nye medlemmer i 2018, heraf er 124 under 60 år.  
Foreningshuset 
Nu er foreningshuset så rigtig taget i brug. Vi har været heldige at få rådighed over huset i mange af ugens dage, f.eks. til bridge, engelsk, stolegymnastik, squaredans samt korprøver. Vi holder desuden åbent hus hver onsdag mellem 10 og 12. Vi giver en kop kaffe, hvis I kommer forbi. Der er nu opsat en hjertestarter og afholdt et kursus i brugen heraf. Der er stadig problemer med alarmen i huset. Det er meget vigtigt, at man ikke bruger dørhåndtaget og ikke holder døren åben. Kommunen overvejer at sende regning til os, hvis vi udløser alarmen.  
Ældre- og Sundhedspolitik 
Ældre Sagens ældrepolitik er, som I ved, ikke-partipolitisk, og det, vi i lokalbestyrelsen beskæftiger os med, er at påvirke de beslutninger, som Herlev Kommune vedtager samt at være lydhør over for vore ældre medborgere, som har brug for hjælp, det være sig – hjemmehjælp – genoptræning – udskrivning fra hospital og lign. 
Op til kommunalvalget foreslog vi bl.a., at Herlev Kommune skulle tilslutte sig flextrafik, som vil betyde, at ældre for en billig penge kan komme til og fra sin bopæl. Det arbejder vi fortsat på. I Budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at kommunen skulle vedtage en Udviklingsplan for flere ældre- og seniorboliger, og i skrivende proces er Herlev Kommune ved at udvikle denne plan med bl.a. flere plejeboliger i det nordlige. Vi må også håbe på, at der kommer flere ældreegnede boliger i bymidten, så raske par eller enlige kan flytte fra de store villaer til noget mindre. 
Vi har i vores samarbejde med Ældrerådet og de andre pensionist- og ældreforeninger været aktive omkring udarbejdelsen af en ny Værdighedspolitik, brug af Klippekortet for ældre i egen bolig og på plejehjem. Det ville være dejligt, hvis alle de resurser, som kommunen afsætter også ville blive brugt, men det kniber med at få visiterede hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem til at få brugt deres muligheder for at komme ud og træffe nye venner.  
Det er vigtigt, at vi får henvendelser om eventuelle problemer, så vi har mulighed for at gribe ind. Vi afholder møder med repræsentanter fra andre lokalbestyrelser i hovedstadsregionen, distrikt 10, hvor vi 

 
udveksler erfaringer, problemer og andet, samt afholder temadage 1-2 gange om året. Jeg vil også henlede opmærksomheden på Ældre Sagens rådgivning.  De gennemfører telefoniske rådgivninger om alt fra gæld over demens til dødsfald og pension. Rådgivningen er åben alle ugens hverdage.  
Vi har også samarbejdet med Ældrerådet om temadage i Herlev. Vi deltog endvidere i Herlev Kommunes planlægning af pensionistskovturen i 2018 sammen med Ældrerådet, Anny-klubben, Herlev Danseklub, OK Herlev og Herlev Visevenner. Alle var tilfredse med arrangementet, og vi deltager også i dette års planlægning. 
Vi har i år foretaget 874 vaccinationer i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service, hvilket er 10 færre end sidste år. Ældresagen får 10,00 kr. pr vaccination. Vi vil derfor gerne opfordre jer til, at I benytter denne service, også i år. 
 
Social-humanitært 
Vi har i øjeblikket 13 besøgsvenner. Disse besøger ca. en gang ugentlig en person (besøgsvært), som har udtrykt ønske om det. Besøgsven og vært aftaler, hvad de gerne vil bruge tiden til sammen, snakke over en kop kaffe, gå en lille tur eller andet.  
Besøgsvenner kan ikke påtage sig arbejdsrelaterede opgaver eller f.eks. indkøb. 
Vi har indgået et samarbejde med Røde Kors og Lindehøj kirke, så hvis den ene mangler besøgsvenner, kan den anden måske hjælpe. 
Vi har igen forsøgt at oprette tryghedsopkald. Der er meget lidt interesse herfor, både som frivillig opringer og som modtager af opkald. Vi sætter det derfor i bero igen.   
Økonomi 
Vi kom ud af 2018 med et overskud på 56.768 kr. efter samlede indtægter på 735.507 kr. og efter fradrag af samlede udgifter på 678.738 kr. Resultatet er 15.848 kr. bedre end 2017. Vores kasserer vil senere gennemgå regnskabet.  
 
Aktiviteter og arrangementer i det forløbne år 
Vi har nu udsendt et elektronisk nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden i godt 1 år. Her igennem har vi mulighed for at formidle nye tilbud og arrangementer. Desværre er kun ca. ¼ af vore medlemmer tilmeldt dette. Vi vil anbefale, at du tilmelder dig. Dette gøres via vores hjemmeside. Kontakt evt. vores IT gruppe i åbningstiden eller kom i kontortiden i foreningshuset.  
Arrangementsgruppen bestræber sig på at lave varierede tilbud til vore medlemmer.  
Arrangementsgruppen i 2018 består af: Jette Kristensen, Birgit Graversen, Erling Mortensen, Hanne Koch, Kaj Dybdal, Eva Dybdal og Gerda Olsen, der også er repræsentant for bestyrelsen. 
Gruppens medlemmer har forskellig baggrund og forskellige interesser, og dermed er der mulighed for, at der kan laves et varieret tilbud til vore medlemmer. 
Vi har vore årligt tilbagevendende arrangementer: 

 
Sommergåture, Modeopvisninger, Vinsmagning, ”Gule Ærter”, Svampetur, Matine og Nytårsfest, ligesom vi hvert år i Herlev Festuge har et telt, hvor vi serverer kaffe/te. De Samspilsramte underholder begge dage med dejlig musik. 
I 2018 har foredragene i Herlev Skoles Mødesal været: 
Fortælling om organisationen MAF – flyver for livet - (Mission Aviation Fellowship) og Slædepatruljen Sirius.   
Besøgt: Lauritz.com, Regensen, Hofteatret, Mærsk Tårnet, Den Indonesiske Ambassade, Dronningens Christiansborg, Grundtvigskirken, Vincent van Gogh udstillingen på ARKEN, ENIGMA, Den Franske Ambassade – Det Thottske Palæ og Velux Vinduesmuseum i Søborg. 
Og lokalt: Skulptur-tur med Peter Hesk i Herlev samt Sigurd Swane Malerierne i Foreningshuset 
Bustur til Samsø og Dyrehøj Vingaard.  
Til en del af vore arrangementer har der været meget stor interesse. Vi prøver så vidt muligt at gentage de ture/arrangementer, der er overtegnede.  
Rejsegruppen har også i år været aktive for at arrangere nogle spændende ture. Der har desværre været for få tilmeldinger til flere af turene, så disse måtte aflyses.  Der blev gennemført en rejse til Nørgårds højskole samt en bustur til Thüringen. 
To gange om året udgiver vi vores lokalblad, hvor alle aktiviteter og arrangementer omtales. Mange af vores medlemmer er engageret i bladet: arrangementsgruppen, rejsegruppen, skribenterne, bestyrelsen, annoncetegnerne, brevduerne og ikke mindst vores layouter og redaktør. Vi skal også takke vores annoncører for det gode samarbejde; annonceindtægten bidrager væsentligt til lokalafdelingens økonomi. 
Vi har jo selvfølgelig også alle vore faste aktiviteter med stor opbakning. I den forgangne sæson er der startet en ny aktivitet, nemlig stolegymnastik. 
På de viste skemaer kan man se, at nogle af aktiviteterne er gået frem, mens andre er gået tilbage.  
Vi har svært ved at samle folk til nytårsfesten. Vi vil forsøge at ændre konceptet til næste år, ellers må vi nok overveje at sløjfe dette arrangement. 
IT aktiviteter 
I 2018 har der både forår og efterår været tilbudt: Pc-kursus for let øvede Kursus i plej din PC Kursus i brug af Facebook IPad kursus Tablet kursus   Vi har også tilbudt IT-hjælp i Medborgerhuset om mandagen og nu også udvalgte onsdage i Foreningshuset på Klausdalsbrovej 444, dertil kommer IT-hjælp i hjemmet, hvor vore hjælpere har haft 70 besøg.   I fremtiden vil vi fokusere mere på sikkerhed, vedligeholdelse/opdatering, da vi har erfaret, at det er der et stort behov for.   Vi kan se, at behov for it-hjælp ændrer sig hele tiden, der er tilsyneladende meget større efterspørgsel efter individuel hjælp end egentlige kurser, men har man særlige ønsker, så hører vi gerne fra jer. 

 
 
Årets frivillig 
Vi har i øjeblikket 129 registreret som frivillige. I hele landet er der 19.500 frivillige.  
Hvert år inviterer vi alle vore frivillige med ledsager til en middag. I år blev det afholdt i medborgerhuset i stedet for som tidligere i Herlev Hallens anneks. Der var ca. 135 deltagere. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, så det tyder på, at det var en succes.    
Vi vil i dag hædre en af vore frivillige, som har været frivillig siden 2005. Hun er altid fuld af gode ideer og tager initiativ til oplevelser og hygge. Hun startede sammen med sin mand som brevdue og er det stadig. Hun har desuden undervist i tysk fra 2005 til 2014. Fra 2014 har hun været med til at arrangere sommergåture. Hun er også aktiv i seniorkoret.  
Årets frivillige er Annegret Thordal. Der var stor applaus til Annegret.  
  Afslutning 
 Jeg vil gerne takke alle vore frivillige. I yder en stor indsats, og uden jer kunne vi slet ikke gennemføre alle vore aktiviteter. Tusind tak. 
Bestyrelsen fortjener en ekstra stor tak. I er der altid og støtter op, hjælper og tager over, når det er nødvendigt.  
Spørgsmål: Brevduer: Finn Averhoff: hvorfor er der nu 190 aktivitetsdage. Svar: der er ca. 95 brevduer og bladet uddeles to gange om året, derfor 190 dage. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.  
Spørgsmål: Hvorfor er arrangementsudgifterne så meget større end indtægterne? Svar: Det skyldes at vi giver tilskud til arrangementerne. 
Spørgsmål: Hvorfor betaler vi moms? Svar: Vi skal betale moms for vores annonceindtægter. 4. Fremtidigt virke 
Herlev lokal afdeling vil gerne være en demensvenlig lokalafdeling. I den forbindelse har vi søgt efter en koordinator og det er heldigvis lykkedes. Bodil Rahbek vil gerne påtage sig den opgave. Vi skal have startet op med diverse møder.  Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. 
Vi vil forsøge at starte et Krolf hold.  Vi har fået en henvendelse fra en frivillig, som gerne vil stå for det. Vi starter også et nyt engelskhold. Mere herom senere. 
Vi vil selvfølgelig fortsætte med de kendte aktiviteter, som mange er rigtig glade for. Vi er altid åbne for nye forslag til aktiviteter, men også gerne med nogle friske tovholdere. I øjeblikket mangler vi frivillige til søndagscafeen. 
Ældre Sagen kører i samarbejde med en række andre foreninger en kampagne i uge 17 om spis sammen. Vi har i Herlev besluttet at lave et arrangement lørdag den 27.4 i Foreningshuset. Desuden arbejder vi på et arrangement i uge 45, evt. sammen med Røde Kors. 

 
Vi vil gerne bruge foreningshuset mere, så ud over IT cafe den første onsdag hver måned i vintersæsonen, vil vi lave småmøder den sidste onsdag hver måned. Disse bliver generelt kun annonceret via nyhedsbrevet samt på hjemmesiden. Så husk at tjekke her. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var indkommet ét forslag fra Niels-Ejlif Valentin angående tilmeldinger til ture og arrangementer. 
Forslag: ”Jeg ønsker den hidtidige regel ved tilmeldingen, at en person, kan tilmelde fire personer ændret til: Ved tilmeldingen kan kun tilmeldes to personer, pr. tur/arrangement”. 
Niels-Ejlif fremlagde sit forslag og kom ind på, at han havde oplevet, at man reserverede flere pladser end man havde brug for. Det blev afvist af Eva Dybdal fra Arrangementsgruppen og Hannah Kildahl fra Rejsegruppen.  
Bestyrelsen anbefalede ikke forslaget. Den nuværende ordning har været gældende siden 2002. 
Niels-Ejlif Valentin trak herefter sit forslag. 
 
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år 
På valg var Gerda Olsen, Kirsten Pedersen og Frede Ravn. Alle tre blev genvalgt. 7. Valg af suppleanter for ét år 
Kaj Dybdal (1. Suppleant), Frimann Wroblewski (2. Suppleant) og Hanne Koch (3. Suppleant).  
Alle tre blev genvalgt. 8. Eventuelt, herunder uddeling af årsnåle 
15 års nåle: Annegret Thordal og Ani Wedervang. 
10 års nåle: Anne-Lise Berger, Birgit Graversen, Bendt Hansen, Arno Bobbi Jacobsen, Birgit Schaksen og Jette Westh.    
Der var ingen, der tog ordet til eventuelt.     
Kirsten takkede dirigenten, der takkede for god ro og orden. 
Hvorefter forsamlingen sang Den danske sang er en ung blond pige.