Beretning ved årsmøde 2020

Lokalbestyrelsen i Hedensted

Lokalbestyrelsens Beretning ved Årsmødet 5. marts 2020

Fra Landsforeningen:

Ældre Sagen har rundet 890.000 medlemmer. Jo flere medlemmer af Ældre Sagen, jo stærkere er vores folkelige forankring.Medlemmerne er afgørende for Ældre Sagens indflydelse og giver den nødvendige økonomi til forenings arbejdet.

Der er over 20.000 frivillige i Ældre Sagen. De frivillige er en forudsætning for alle de aktiviteter vi laver i Lokalafdelingerne. Hver enkelt frivillig er uundværlig, uden dem vil den lokale indsats falde fra hinanden.

Der kommer en lille stigning i kontingenten her til sommer og dermed også lidt flere penge til det frivillige arbejde i lokalafdelingerne.

Jeg vil ikke sige mere  fra Landsforeningen, da vi i efter årsmødet  i dag får besøg af vores Landsformand i Ældre Sagen Preben Staun og han vil fortælle om Ældre Sagen 2020.

Ældre Sagen Lokalafdeling i Hedensted

Ældre Sagen her i Hedensted har haft en arbejdsgruppe omkring: hvordan skal et kommende Demensplejehjem i Hedensted Kommune se ud med borgernes øjne.Her har vi afleveret vores synspunkter både til Udvalget Social Omsorg og til Seniorrådet i februar måned 2019.Det medførte at Ældre Sagen blev opfordret til at få 2 deltagere med i planlægningen af det kommende Demensplejehjem i Hedensted , de 2 har allerede været til adskillige møder og de bliver hørt i udvalgene.

Vi har ingen Seniorbofælleskaber her i Hedensted, men nu har en arbejdsgruppe i over 1 år arbejdet med planlægning og etablering – så måske i 2022.Kommunen er meget velvillig og forsøger at være behjælpelig med at finde en central byggegrund til Seriorbofællesskabet – vi håber det lykkedes.

 KOU.

Koordinationsudvalget, der består af de 3 lokalforeninger i kommunen mødes 4 gange årligt – med 2 -3 repræsentanter fra hver lokalbestyrelse i Hedensted Kommune. Koordinationsudvalget, er Ældre Sagens talerør over for Hedensted Kommune.Vi har hold møde med 2 udvalgsformænd i oktober og har planlagt et møde med Chefen for Social Omsorg her i 2020.

I KOU samarbejder vi også med Seniorrådet. Hver gang vi mødes, får vi en orientering om, hvad der rører sig på seniorområdet i Hedensted Kommune. Vi arbejder for tiden på at få en samarbejdsaftale mellem Ældre Sagen og  Hedensted Kommune på det Socialhumanitære område.

Nu til de enkelte Udvalg

Det Socialhumanitære udvalgs aktiviteter i 2019.

Tryghedsopkald

Der er 3 parallelle telefonstjerner med i alt 24 frivillige faste ringere samt 1 ekstra frivillig ringer, der afløser de faste ringere under ferier og sygdom.

Lige for tiden ringes der til i alt 30 brugere. Der er plads til 10 brugere i hver telefonstjerne, dvs. plads til i alt 30 brugere, og det betyder, at der for tiden er fyldt helt op i telefon- stjernen. Derudover er 3 personer aktuelt på venteliste for at komme med i ordningen.

På hver telefonstjerne er der 8 frivillige ringere, der skiftes til, en uge ad gangen, at ringe brugerne op mellem klokken 8 og 8.30 – hver eneste morgen hele året rundt – både på hverdage og søn- og helligdage.

Der er fortsat en tiltagende efterspørgsel efter at komme med i vores tryghedsopkald, og dette hænger angiveligt sammen med kommunens hverdagsrehabilitering. Der forsøges på denne måde at give borgerne en tryghed ved at kunne klare at blive boende alene i eget hjem.

Under det sociale netværk, som telefonstjernen hører under, er der 2 årlige arrange- menter, som er blevet en tradition, og her ser brugere og ringere så hinanden.

I juni måned har vi en sommerudflugt. Vi kører en tur ud i naturen, og i år sluttede vi af med eftermiddagskaffe på Himmelbjerget. Til sommerudflugten deltog i alt 45 personer. Udflugten foregår nu i bus, og det giver en god fællesskabsfølelse, som alle deltagere er meget glade for.

I december måned har vi julehygge i Frivillighuset. Vi synger ”julen ind”, spiller ”pakkespil”, og ringere og brugere hygger sig sammen. I lighed med sidste år holdt vi juleafslutning gruppevis på grund af begrænset plads i Frivillighuset, men det har også vist sig at være en god løsning, som både ringere og brugere er glade for.

Ledsagetjenesten

Ledsagetjenesten har frivillige, som kan løse en lang række opgaver.

Vi har frivillige, der kan ledsage til indkøb af mad, tøj og andre ting, og vi kan ledsage til sygehus, lægebesøg, behandling og meget andet.

Vi tilbyder at ledsage borgere til indkøb hver 14. dag, og denne ordning bliver fortsat udvidet, så der nu er 11 borgere, der fast benytter sig af denne ordning.

Spisevenner.

Projekt ”Spisevenner” har siden fra 1. januar 2015 været godkendt til at være en permanent ordning, hvor kommunen har bevilget i alt 15 brugere til ordningen – fordelt med 5 brugere til hver lokalafdeling.

Projekt Spisevenner fungerer på den måde, at kommunen visiterer borgere, der er enlige og småt-spisende og som er visiteret til en kommunal madordning.

Ældresagen sørger så for en frivillig som spiseven, der kommer 1 dag om ugen og spiser sammen med borgeren. Kommunen leverer en ekstra portion mad til spisevennen, og Ældre Sagen sørger for den frivillige og betaler dennes transport til besøget hos borgeren.

I Hedensted er nu aktuelt 4 brugere, der benytter spisevens-ordningen.

Vi har i 2019 fået bevilget midler fra lokalforeningens puljen ISOBRO til afholdelse af arrangementer for sårbare ældre indenfor det socialhumanitære område.

For brugere og frivillige indenfor ledsagetjenesten, spisevensordningen, tirsdags-cafeen og den hjælpende hånd har derfor været afholdt frokost med 27 deltagere i Frivillighuset. Desuden har der har været afholdt en fælles sommerudflugt for den samme målgruppe til Traktørstedet på Alrø med 41 deltagere.

Vågetjenesten

I 2018 startede vi op med en ny aktivitet – Vågetjenesten – da ingen bør dø alene.

I første omgang startede vågetjenesten op i samarbejde med Tørring-Uldum, men i 2019 har vi fået en kontaktperson, hvorfor ordningen nu fungerer nu som en selvstændig vågetjeneste i Hedensted.

Vi har 13 frivillige, der tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. De frivillige tilbyder at våge om natten fra kl. 23.00 til 07.00, og hver frivillig våger højst 4 timer ad gangen.

Henvendelse til Vågetjenesten sker via kommunens sygeplejersker.

Bisiddertjenesten

Bisiddertjenesten er et tilbud om støtte i vigtige samtaler, f.eks. til den forebyggende samtale, der tilbydes alle efter det fyldte 75. år. Der tilbydes støtte ved samtaler med f.eks. kommunen, Skifteretten, samtaler med sygehuslæger, advokat eller bank – hvor 4 ører hører mere end 2.

Vi har nu 2 bisiddere, og ordningen har i årets løb været benyttet i en vis udstrækning.

Den hjælpende hånd

Er et tilbud til ældre, hvor frivillige vil komme i hjemmene og udføre små praktiske og mangeartede opgaver, f.eks. ophængning af billeder og hylder og skifte pærer i lamper

Det er også muligt få hjælp til opstart af mobiltelefon, indstilling af TV kanaler og hjælp til computer. Denne hjælp er gratis.

Tirsdagscaféen

Caféen er åben tirsdag i lige uger fra kl. 14.00 – 16.30 og besøges af 20-25 gæster hver gang. I caféen vil der altid være frivillige til at hygge om de besøgende.

Er du utryg ved at tage til tirsdagscaféen de første gange alene, vil en frivillig gerne komme og ledsage dig. I caféen er der hyggeligt samvær. Kaffe kan købes for 5 kr.

Sundhed og motions udvalget

Motionsområdet har i 2019 haft et travlt år. Vi har haft 17 motionsaktiviteter i gang, og der har været anvendt 33 forskellige frivillige instruktører til opgaverne.

Seniormotion

Antallet af motionister har været ret konstant. Holdtræningen har omfattet ca. 100 medlemmer fordelt på 4 hold. Øvrige medlemmer træner individuelt på tider. Pris for medlemskab er for 10. sæson den samme.

Walking Fitness

En ny aktivitet i Fitnesscentret. Det er gå bånd, hvor man arbejder med styrke i benene og får pulsen op. Ca. 10 deltagere

Motionsvenner:

Antallet af brugere af motionsvenner er øjeblikket på 14 brugere. Instruktørteamet til denne opgave er nu på 5.

Zimba:

Aktiviteten har omfattet 10-12 brugere.

Seniorcykling:

Vi har i dag 3 hold med i alt ca. 55 deltagere. 6 frivillige instruktører kører holdene på skift.

Varmtvands gymnastik:

Varmtvands gymnastik er fortsat populært. Vi har haft hold både tirsdag og onsdag. Antallet af deltagere ligger mellem 40 - 50.

Funktionel træning:

Det er et program med lidt andre øvelser og tungere redskaber. Aktiviteten foregår i lokalet ved siden af Fitnesscentret. Interessen har været stigende og der er i øjeblikket ca. 65 deltagere ligeligt fordelt M/K mandag, onsdag og fredag.

Skovfitness:

I perioden maj – juni og august - september har der været skovfitness i skoven ved Hedensted Golfklub. Interessen er stigende, og der har været tilmeldt 75 deltagere hver torsdag.

Stolemotion:

Stolemotion i Hedensted for de brugere, der har svært ved at deltage i de etablerede motionstilbud. Der deltager ca. 30 brugere.

Stavgang:

Stavgang har i øjeblikket 10 -15 deltagere hver mandag, der går rundt i Sebberup skov med start fra parkeringspladsen over for genbrugspladsen på Remmerslund vej.

Vandreture:

Der har i år været gennemført 8 eftermiddagsture 1 aftentur og 1 heldagstur. På vandreturene har der stor tilslutning. Gennemsnittet har været 60 - 90 deltagere pr. gang.

Der har endelig været en 5 dages vandrerejse til Bornholm. På denne tur deltog 35 fra Hedensted.

Gåture i Hedensted:

Holdet går hver tirsdag hele året. Holdet tæller 20 - 25 deltagere, Der er plads til flere.

Gåture i Ølsted:

Der pt. En tilslutning på ca. 15

Bowls:

Aktiviteten har kun haft 8 deltagere i denne sæson.

Senior cykelture:

4 frivillige har hver anden tirsdag tilrettelagt og gennemført i alt 10 cykelture hen over sommeren. Der har været mellem 8 og 15 deltagere på hver tur. Turenes længde har som gennemsnit været på 25 km.

Idræt i dagtimerne

Volley 60+:

En ny aktivitet startet i samarbejde med pensionisthøjskolen. Der er p.t. registreret 18 deltagere. Spillet foregår i Hedenstedcentrets Hal A.

Krolf:

Krolf foregår på banen bag ved Hedensted Fitness Center. Der har der været 20– 25 aktive hver torsdag. En del af dem er fortsat hele vinteren. Indendørs har der været 15-18 deltagere.

------------------------------------------------------------------

Ud over vores egne 17 aktiviteter samarbejder vi med andre foreninger om yderligere 8 aktiviteter (Seniorgymnastik, Senioridræt, Petanque, Kroket, Bordtennis, Badminton, Yoga og Svømning).

Uden medvirken fra de 33 frivillige instruktører har det ikke været muligt at gennemføre alle nævnte aktiviteter. Stor tak til alle.

i alt betyder det, at der har været ca. 600 aktive seniorer i gang under Ældre Sagen hen over året.

Udvikling i medlemstallet i Hedensted Lokalafdeling

  283 nye medlemmer i 2019

  Vi har 3150 medlemmer her 31. december 2019

  Vi er 115 frivillige i lokalforeningen.

Danmark spiser sammen arrangementerne i samarbejde med Folkebevælgelsen mod ensomheder er fortsat i 2019, der har været 1 Seniorbrunch og 1 herrefrokost i foråret og 1 herrefrokost og 2 damefrokoster i efterår og alle arrangementerne har været fuldtegnet og en stor succes.

Arrangements-og rejseudvalg og uddannelsesudvalget

-8 hyggeeftermiddage altid søndag eftermiddag – på   Bøgely og Løsning Dagcenter med 40 – 110 deltagere.

-rejse til Zakynthos med 39 deltagere

- 2 endags juleture til København

- vi har et samarbejde med Pensionist Højskolen: bl.a. syng sammen på Kastaniehøj hver 2. torsdag forår og efterår.

- også et samarbejde med Pensionist Højskolen om en uge på Højskole i august

-2 læsekredse i Hedensted

- Vinterfest med 101 deltagere

- Haveudflugter med 15-25 deltagere på hver af de 4 havebesøg hen over sommeren.

- Møde med Foreningskonsulenten ”Hvad kan Ældre Sagen gøre for dig”? 42 deltagere.

- Møde ”Selvbestemmelse så langt som muligt” og fremtidsfuldmagter og behandlingstestamenter  53 deltagere.                  

- Igen i 2019 har Datastuen været godt besøgt.

Datastuen har været åben ca. 40 torsdage  og været besøgt af 4-10 personer hver gang. hvor der er 5-8 frivillige, der med hver deres viden hjælper med de forskellige opgaver, vi bliver stillet overfor omkring PC-er, Tablets/IPads og mobiltelefoner.

I 2019 har der også været flere kursus indenfor Windows 10, billedbehandling, IPad og Slægtsforskning med i alt 30-35 deltagere. 

 og kursusvirksomheden bliver bemandet af en flok glade it-gert omfang er er opbakning, I øvrigt henviser vi til hjemme Vi vil gerne henvise til hjemmesiden,her finder i mere om IT-kursustilbuddene.

-Hver efterår er Lokalafdelingen behjælpelig med influenza vaccinationer - vi møder 6 steder og hjælper Danske Lægers vaccinations Service her.

-Vi har en teatergruppe for enlige, der mødes og spiser sammen inden de går i teateret – gruppen er i år på 47.

- Rigtig mange bruger også tilbuddet i Megascope med Seniorbio den 1. mandag og onsdag i måneden til 70.-kr.

Vi har fået økonomisk støtte fra Hedensted Kommune. Bl.a.§18 midler.

Super Brugsen Hedensted har sponsoretet vores underholdning til Hyggeeftermiddagen i april ( 25 års jubilæum) på Bøgely - 5300 kr.

ISOBRO har støttet sociale aktiviteter med 9442 kr.

Sammen med de øvrige 2 Lokalforeninger i Hedensted Kommune er der udsendt et ½års program for Ældre Sagens aktiviteter lokalt. Bladet bliver ikke omdelt med Posten, men findes bl.a. på Biblioteket, Frivillighuset og Fitnesscenteret.

Husk at bruge vores ½ års programmer og besøg vores hjemmeside, her står aktiviteterne ofte mere udførligt beskrevet.Man kan også tilmelde sig Ældre Sagens Nyhedsbreve, der holder dig opdateret på aktiviteter i Hedensted området.

Lokalbestyrelsen har holdt 10 bestyrelses møder.

Til slut vil jeg gerne på lokalbestyrelsens vegne sige tak til alle vore frivillige for deres store indsats i 2019.

Tak til alle dem vi samarbejder med: andre ældreorganisationer, Seniorservice, Seniorrådet og Udvalget for Socialomsorg.

Og til ledelsen på plejecentrene i Løsning og på Bøgely.

Tak til lokalpressen - Hedensted Avis, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad for positiv omtale.

Allersidst vil jeg sige tak til medlemmerne i lokalbestyrelsen for et godt samarbejde og en stor indsats i Ældre Sagen i Hedensted.

Hermed overlader jeg lokalbestyrelsens beretning til årsmødets behandling.

Eva Laursen

Punkt :4

Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

Vi har igen her i 2020 fået 55.000 kr. i tilskud - §18 midler fra Hedensted Kommune og det er vi meget glade for, det vil dække de fleste af vore udgifter på det socialhumanitære område. Pengene går til betaling af vore udgifter til møder med de frivillige og de frivilliges arbejde. Vi bruger bl.a. pengene til at dække de frivilliges udgifter til kørsel ud til brugerne og til kurser og til telefonudgifter i forbindelse med telefonstjernen.

Vi har igen i 2020 modtaget 7609 kr.fra Lokaleforeningenspuljen til aktiviteter inden for det socialhumanitære område.

Vi vil arbejde videre med at få etablere et Seniorbofællesskab i Hedensted By, der kan sætte nye normer for naboskab, tryghed, netværk og fællesskab blandt seniorer i Hedensted.

Fortsat have fokus på planlægningen af det kommende byggeri af Demensplejehjem på Rugmarken.

Vi vil gerne være en Demensvenlig lokalafdeling, men mangler en tovholder, så er der nogen her der kunne have lyst til det, så sig til.

Vi vil fortsætte det høje aktivitetsniveau på motionsområdet og hele tiden være opmærksom på medlemmernes ønsker og behov.

                                                   Både Socialhumanitære udvalg ogSundheds- og motionsudvalget

Har mange frivillige til deres aktiviteter. For at gøre hverdagen for de frivillige rimelig er der behov for flere frivillige til at hjælpe med opgaverne.

Jeg vil derfor opfordre til, at der melder sig interesserede enten blandt de tilstedeværende eller ved nogen I kender. Ældre Sagen bistår med al den support og uddannelse, som er nødvendig.

Vi søger frivillige og har derfor fået lavet en folder, der fortæller lidt om det frivillige arbejde i Ældre Sagen.        

Andre nye tiltag ?

Er der lyst, tanker og ideer til nye aktiviteter – så drøft det med et af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vil altid gerne bistå med støtte hele vejen igennem for at få etableret nye aktiviteter - fra idé til handling-

Alle vores aktiviteter kan findes på vores hjemmeside og i de udsendte programmer. Vi vil også stadigvæk annoncere i Hedensted Avis.

    Efter årsmødet består lokalbestyrelsen af følgende medlemmer:

       Jørgen Tønnes

       Lene Larsen

       Karen Munk

       Kirsten Høgh

       Margit Brink

       Poul Mikkelsen

       Erik Christensen

 

  1. suppleant: Leif Emil Rasmussen
  2. suppleant: Louis Høffner

 

Sidst opdateret 06.03.2020