Foredrag og møder

Årsmøde. 155 - 06.09.2020 kl. 14.00

Årsmøde.

Lokalafdeling

Glostrup

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

06.09.2020 kl.14.00

Mødested

Kælderen i Glostrup Bibliotek

Beskrivelse

Iflg. vedtægter for Landsforeningen Ældre Sagens § 9.8 skal dagsordenen indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent


2. Beretning om lokalbestyrelsens vir somhed til godkendelse


3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse


4. Orientering om lokalbestyrelsens  fremtidige virke


5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14  dage før mødet


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år


7. Valg af suppleanter for 1 år


8. Eventuelt


Kom og gør din indflydelse gældende, mød din bestyrelse og vær med til at påvirke den retning, lokalforeningen skal i.


Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen så kontakt en af bestyrelsesmedlemmer. Vi er lige nu uden nogen suppleanter.


Vil du gerne være frivillig eller blot høre om vores arbejde, så hører bestyrelsen gerne fra dig.


Vi serverer kaffe og kage.


Pris: Gratis


Mødested: Kælderen i Glostrup Bibliotek


 


 


Bestyrelsens beretning for 2019


Lad mig indledningsvis indrømme, at året 2019 langt fra levede op til de forventninger vi som bestyrelse havde ved årets start. Der har i hele perioden været megen sygdom i bestyrelsen. Vi har to nye medlemmer der skulle køres ind, og som skulle finde deres ben at stå på. Og så har vi haft to dødsfald!


 


Færre aktive hænder i bestyrelsen betød, at nogle af os har måttet påtage os yderligere opgaver, som ikke måtte lide nød. Men der har også været opgaver og projekter som vi har måttet vælge ikke at bruge ressourcer på.


 


Lad mig præsentere bestyrelsen!


 


Vi har i perioden holdt 12 bestyrelsesmøder, plus det løse. Dvs. møder i strategiudvalget, kick-off for kontorpersonalet, forberedelser til Glostrup Festival, forberedelser til Kulturnatten, samt møder med Snorresgade, møder i kommunen med videre.


 


Ved årsskiftet rundede vi 3.300 medlemmer i Glostrup, hvilket er en udvikling på ca. 300 flere medlemmer i løbet af 2019. Vi har 86 frivillige, stort set det samme som sidste år. Tallene dækker imidlertid over en vis udskiftning.


 


Vi har i år prøvet at annoncere efter frivillige på en ny måde, nemlig med en biografreklame i Glostrup Bio. Nogle få billeder af vores aktiviteter med underlægningsmusik og -tale. Mange har sikkert set den, men der har ikke været så mange henvendelser på grund af denne reklame, som vi havde håbet på. Vi har derfor indført et fast punkt på vores dagsorden: rekruttering af frivillige, hvor alle i bestyrelsen opfordres til at byde ind med potentielle emner.


 


Vi har igen i 2019 søgt – og fået - midler flere steder fra, og dermed fået mulighed for at udvide aktiviteterne.


 


Lad mig kort nævne nogle af de ting vi har foretaget os i 2019:


De faste, ugentlige aktiviteter som bowling, dart, bridge, tennis, badminton, stavgang, krolf og strikkeklub kører stadig med egne frivillige aktivitetsledere, der er godt fasttømret og sørger for at det hele spiller. De styrer selv økonomien, og vi i bestyrelsen er trygge ved deres indsats.


Tennis er blevet en populær motionsform, og vi har udvidet de faste aktiviteter med et indendørs tennishold i vinterhalvåret


Vi har brugt mange ressourcer og økonomiske midler til at få vores demenscafe op at stå, i et samarbejde med Glostrup Kommune og Ældre Sagens sekretariat. Efter lang tids forberedelse, afholdt vi intromøder i februar og igen i marts, med en officiel indvielse af borgmester og udvalgsformand den 8. april. Sammenlagt kom der 75 interesserede tilhørere. Vores nye demenscafeteam har fundet rytmen, og sørger selv for vagtplaner, aktivitetsplaner, kagebagning m.v. Vi holder åbent hver tredje mandag i måneden


På opfordring fra flere medlemmer i 2018 har vi i 2019 afholdt søndagscafe med musik og underholdning. Det viste sig senere at fremmødet ikke blev som forventet, og at økonomien derfor heller ikke fulgte med. I sommers opstod så efterspørgsel efter en simpel søndagscafe, uden underholdning, med kun kaffe og kage til kr. 25,-. Det er nu blevet konceptet forår 2020


Flere og flere medlemmer benytter nu muligheden for at bestille ture, rejser, aktiviteter og arrangementer via vores hjemmeside, og betale med Dankort og MobilePay. Det er en lettelse for alle parter. Deltagerne får automatisk en kvittering. Kassereren får pengene automatisk sat ind på den rigtige konto, og så overholder vi persondataloven, GDPR, mht. deltagerlister.


Vi har fået opdateret vores hjemmeside, som får større og større betydning, efterhånden som ”de yngre medlemmer” kommer til


Digitale nyhedsbreve bliver nu sendt ud til ca. 700 husstande. Og da nogle går til ægtefæller, tror vi, at vi rammer ca. en tredjedel af medlemsskaren


For at øge synligheden i Glostrup, har vi igen i år deltaget under Kulturnatten, som gav os nye medlemmer og nye frivillige


Vi deltog også på Glostrup Festival for første gang, også som led i synliggørelse. Trods betaling til kommunen for at deltage, og stå ved de andre madboder, blev vi anbragt ude i periferien af Egeparken, hvor ikke mange kikkede forbi. Vi stod der endda med vores nye grillvogn og solgte pølser. Resultatet stod ikke mål med indsatsen, så det gentager vi ikke i 2020


Vores nye grillvogn skulle bidrage til anden form for synliggørelse. Men det er et af de projekter som vi måtte bruge færre ressourcer på i 2019. Det kræver tid at planlægge hvor vi skal hen, og at finde frivillige. Ud over festivalen har vi grillet sammen med Mænds Mødested, og en enkelt seniorklub


Vores ”Spise-Sammen” i foråret tiltrak 75 gæster, og var et led i bekæmpelse af ensomhed. Sognegården stillede lokaler til rådighed, og Røde Kors var med til at skabe PR. I november gentog vi arrangementet for første gang om efteråret, og denne gang kom der 85, selvom der var en vis brugerbetaling. I år introducerede vi amerikansk lotteri, som var en stor succes


En anden aktivitet for bekæmpelse af ensomhed er besøgs- og spisevenner. I 2019 har vores nye koordinator fået ryddet op i listerne, og vi har fået nye besøgsvenner og besøgsværter. Vi har ventelister, og søger derfor nye besøgsvenner


Begrebet besøgsvenner er nu udvidet til også at omfatte besøgsvenner med besøgshund. Til privatbesøg eller til besøg på plejehjem. Vi har i 2019 fået certificeret vores første besøgshund, og nye er på vej


Krolf er blevet så populært, at der opstod behov for at spille endnu en dag i ugen. Vi indkøbte nye krolf-køller, der står på Aktivitetscenteret, og vi spiller krolf om tirsdagen. Om torsdagen spilles der også krolf, men det sker i regi af Aktivitetscenteret


Den årlige juleafslutning i Glostup Hallen, som vi tilbyder i samarbejde med andre seniorforeninger og kommunen, har overlevet sig selv. Sammen med vores partnere besluttede vi at aflyse juletræsfesten, og erstatte den med en nytårskur. Der var stor tilstrømning, og arrangementet blev hurtigt udsolgt


Et af vores nye og succesfulde arrangementer var vinsmagning. 22 glade mennesker fyldte Solkrogen, og smagte spanske vine, og nød tapas til. Vi blev mødt med klapsalver, da vi spurgte om vi skulle gentage arrangementet i 2020


Vi har hjulpet Aktivitetscenteret og Ældre Sagen Brøndby med markedsføringen af 4 velbesøgte temadage over Fremtidsfuldmagter


Vi har også hjulpet Seniorrådet med markedsføring af en temadag omkring seniorbofællesskaber. Næsten 100 mødte op i Fritidscenteret, for at høre de nye boformer


 


Jeg skal her bringe en tak til alle frivillige og alle frivillige aktivitetsledere for de faste aktiviteter, herunder også de kontorfrivillige, der uge efter uge får hjulene til at rulle, til gavn for vores medlemmer.


 


De sociale aktiviteter kører året rundt, og lever et stille liv. Der skal også lyde en stor tak til de frivillige, der driver tryghedsopkald, bisiddere, spisevenner, besøgsvenner, handyman, sypiger, IT-support, læsetante og ikke mindst brevduerne.


 


Vores ture og arrangementer var godt besøgt i 2019. Vi har formået at vende udviklingen, og øge tilstrømningen i 2019, til næsten samme niveau som i 2016. Vi har dog også haft en del aflysninger, men det er nok prisen for at tilbyde et bredt udvalg. Jeg får faktisk mange henvendelser fra borgere i andre kommuner. Medlemmer der gerne vil deltage hos os, som de anser for at tilbyde langt bedre ture, end dem de bliver tilbudt i den lokalafdeling de kommer fra.


 


Vi havde således en dejlig bustur til Fanø med ikke mindre end 59 deltagere. Og det endda selv om turen kostede kr. 600,-. Ikke mange havde troet på det på forhånd. Flot – og godt gået af vores Aktivitetsudvalg.


Turen til den Indonesiske Ambassade gik også over al forventning, med 48 glade deltagere. Nogle udtrykte ønske om at vi arrangerer en tur til Indonesien.


Turen til Camp Adventure, til det nye tårn i skoven ved Haslev, blev også et tilløbsstykke med 38 deltagere. En flot dag, som også stod i motionens tegn. I ser tårnet på forsiden af vores medlemsblad


 


En tak til alle turhjælpere, og ikke mindst Aktivitetsudvalget for det flotte udbud.


 


Frivilligdagen blev afholdt som en bustur til Fuglsang Kunstmuseum på Falster, med en drikkepause undervejs. Vi spiste frokost og fik serveret lokalt brygget øl fra Krenkerup Bryggeri. Der blev også tid til en lille workshop, hvor alle fik lejlighed til at komme med forslag til bestyrelsen. Bla. fik vi ideen til et loppemarked, som vi i februar afholdt med stor succes. Vejret var fantastisk. En fin sommerdag dannede rammen om en tur rundt i parken, og på hjemturen fik vi en lille sviptur rundt på Falster. 50 frivillige havde en dejlig dag.


 


Lidt om samarbejdet med kommunen


Vi har haft et godt samarbejde med kommunens nye ældrekonsulent, og de andre personer, der sammen deler de opgaver som den nu pensionerede ældrekonsulent havde. Vi har dog måtte have en uddybende samtale, da vi er blevet beskåret på nogle af vores §18-ansøgninger.


Vi fik et ekstraordinært tilskud til vores spise-sammen i efteråret.


Vi har også haft et godt samarbejde med demenskonsulenterne og Center for Sundhed og Velfærd i kommunen, især omkring planlægning og opstart af demenscafeen. Der har naturligvis været nogle indkøringsproblemer, når nu en kommune skal arbejde tæt sammen med frivillige. Men nu glider det fint.


 


I foråret bad Ældre Sagen VIVE om at undersøge hvor mange hjemmehjælpstimer der blev tilbudt i de enkelte kommuner, nu og for 10 år siden. Undersøgelsen bygger på de tal som kommunerne selv indberetter. Desværre viste det sig, at Glostrup Kommune har halveret antallet af hjemmehjælpstimer over en 10-årig periode, trods det at antallet af +80 årige stiger, også i Glostrup. Glostrup ligger blandt de 7 ringeste kommuner i den undersøgelse.


 


Da det nye budgetforslag i Glostrup Kommune blev fremlagt, fik vi en henvendelse fra et af vores medlemmer, der efterlyste vores reaktion. Selv om Ældre Sagen ikke er blandt de sædvanlige høringsberettigede, var det en kærkommen anledning til at skrive et høringssvar.


Besparelserne på ældreområdet, blev desværre gennemført.


Servicebussen skal man som pensionist nu betale for at benytte, lige som der skal betales i Fritidscenterets svømmehal. Vejlederen i svømmehallen, som giver tryghed for ældre borgere, er sparet bort. Klippekortsordningen blev endnu engang beskåret, og er stort set væk.


17 kommuner i Danmark har sløjfet eller kraftigt beskåret klippekortsordningen, efter at midlerne fra regeringen nu udbetales som bloktilskud. Ministeren vil nu skrive til kommunerne, og udbede sig en begrundelse.


 


Lidt fra Ældre Sagen i Snorresgade


Ved årsskiftet rundede vi 890.000 medlemmer og 20.200 frivillige. 61% af alle +65-årige er medlemmer. En fjerdedel af nye medlemmer er under 60 år, og gennemsnitsalderen ved indmeldelse er på 65 år!


 


Ældre Sagen arbejder løbende med at påvirke politikere og beslutningstagere for at sikre, at så mange som muligt kan leve et godt liv hele livet. Mange af vores 11 forslag til finansloven for 2019 blev gennemført under den tidligere regering, i større eller mindre omfang. Bla.:


Fradraget til satspuljen ophørte. Pensionen reguleres nu i takt med lønudviklingen


En kompensation til pensionister der bliver ramt af ”samspilsproblemer”


Højere bundfradrag for pensionisters indkomst, nu kr. 100.000


 


Samlet set blev folkepensionen hævet med kr. 3 mia. i 2019, og regeringen indførte en seniorpension, efter bla. Ældre Sagens indsats.


Finansloven afsatte også kr. 400 mio. til bekæmpelse af ensomhed. Penge som går ud til kommunerne. 17 kommuner valgte dog at benytte chancen for at spare på klippekortet.


 


Derfor var vi fremme i skoene lige før og efter folketingsvalget. Vi inviterede til en partilederdebat i Snorresgade inden valget, og kort efter valget havde vi truffet aftale med de nye ministre. Vi holder politikerne op på deres løfter.


 


Den nye regering og dens støttepartier har stor fokus på klima og normeringer i daginstitutioner, hvilket også er vigtige områder. Men vi kunne godt tænke os, at regeringen fik samme bevågenhed omkring de ældre medborgere og ikke mindst normeringer på plejecentrene.


Et par eksempler:


 


Assens Kommune forringede standarden for hjemmehjælp, med rengøring kun hver femte uge. Efter pres fra Ældre Sagen blev der genindført rengøring hver 3. uge.


 


Igennem næsten to år har Ældre Sagen været efter Hjørring Kommune, som ville lukke et plejehjem. Plejehjemmet blev alligevel lukket og personalet fjernet, mens beboerne blev boende. De blev tilbudt hjemmehjælp, men fik ikke den service de som plejehjemsbeboere var berettiget til. Ældre Sagen vandt sagen i Ankenævnet.


 


Ældre Sagen anslår at der mangler op mod 25.000 nye plejehjemspladser. Det kræver en investering i størrelsesordenen kr. 60 mia. over de næste ti år.


 


Den forringede hjemmehjælp rammer ikke kun Glostrup. Undersøgelsen fra VIVE jeg omtalte tidligere viser, at 73.000 ældre og svækkede borgere ikke modtager den hjemmehjælp de har behov for. Der skal være større sammenhæng i sundhedsvæsenet, og indsatsen for pleje og omsorg skal styrkes, mener Ældre Sagen.


 


Snorresgade arbejder ihærdigt på at få os i lokalafdelingerne til at få et tættere samarbejde med lokalsamfundet og pressen, så vi i højere grad kan påvirke de politiske beslutninger. Der skal være større værdighed i ældreplejen, det kommunale serviceniveau skal hæves, og vi skal have en engageret holdning til de kommunale budgetter. Så hvis nogle af tilhørerne også mener at det er vigtige områder for os ældre i Glostrup, må I gerne kontakte mig bagefter.


 


I Ældre Sagens strategiplan er der øget fokus på sundhed og motion. En undersøgelse viser, at 60% af mænd og 68% af kvinder ønsker motionstilbud i lokalafdelingerne. Motion virker forebyggende på en række livsstilssygdomme.


 


I strategien er der også fokus på de pårørende, der skal støttes og styrkes. Der oprettes pårørendegrupper og Facebook-grupper i flere lokalafdelinger, og sammen med 30 andre organisationer har Ældre Sagen udarbejdet 5 principper for bedre vilkår for pårørende.


 


Indsatsen for mennesker med demens er også øget i 2019, og der er nu demens-aktiviteter i 90 af lokalafdelingerne.


 


Digitalisering er nødvendig, det er dejligt men dyrt, udtaler formanden. Vi ser at udgifter til trykte medier falder, mens de stiger for digitale medier. Færre læser aviser og henter deres viden i tryksager. Vi ser at hjemmesiden ofte spiller en større og større rolle for kommunikationen.


Medierne har i 2019 rettet flere henvendelser til Ældre Sagen end tidligere.


 


Efter en pause, er nu godt 40 lokalafdelinger begyndt eller har genoptaget arbejdet med Facebookgrupper eller Facebooksider, som kommunikationsmedie.


 


Ældre Sagens digitale nyhedsbreve læses af 430.000, altså halvdelen af medlemsskaren. 63% af alle lokalafdelinger har nu egne digitale nyhedsbreve, og det har vi også i Glostrup. Hvis I ikke allerede er tilmeldte, så gå ind på hjemmesiden og tryk på tilmeld. I kan også tilmeldes nyhedsbreve fra andre lokalafdelinger.


 


Vi har ydet 35.000 telefoniske rådgivninger på både det socialretslige område og det juridiske område, eller samme niveau som sidste år.


 


Jeg vil slutte beretningen med at oplyse jer om, at vi i 6 år har haft uændret kontingent. Men da priserne stiger, ser vi os nødsaget til at hæve kontingentet pr. 1/7 2020.


 


 


Det var så hvad vi valgte at berette for året 2019 i Glostrup lokalafdeling.


 


Til slut vil jeg takke bestyrelsen for den ihærdige indsats I har gjort i 2019, for at tackle udfordringerne.