Formandens beretning 2020

Årsberetning 2020

På grund af covid-19, har vi jo ikke kunnet rejse som vi gerne ville i år, så derfor vil jeg nu tage jer med på en rejse ind i ældre sagens verden, både lokalt, nationalt og internationalt.

Fællesskabet på dagsordenen

Ældre Sagen har pt 904.846 medlemmer og 20.000 frivillige.  Ældre Sagen er således et meget stort fællesskab. En størrelse, der bygger på mange mindre og forskellige fællesskaber, der tilsammen udgør den helhed, vi er bundet sammen af.

En helhed, hvori vi er forbundet via holdninger og interesser. Hvor vi finder sammenhold og sammen kan være noget for dem, som har brug for os.

Medlemmerne er vores styrke

Jo flere medlemmer af Ældre Sagen, jo stærkere er vores folkelige forankring. Medlemmerne er afgørende for Ældre Sagens indflydelse og giver den nødvendige økonomi til foreningens arbejde. På delegeret forsamlingen i november 2019, besluttede man, i forbindelse med vedtagelsen af budgetforudsætningerne for 2020, at forhøje kontingentet for enkeltmedlemsskab med 10 kr. pr. halvår, og for familiemedlemskaber med 15 kr. pr. halvår, med virkning fra 2. halvår 2020. Stigningen er IKKE en følge af udflytningen til Snorres gade, men en konsekvens af manglende tilskud af forskellig art som f.eks. til forsendelser. Nettotilgangen af medlemmer blev i 2019 bedre end forventet med over 43.000 medlemmer.

I forhold til sidste årsmøde, har vi her i vores lokalafdeling en nettofremgang på 284 medlemmer, så vi nu er oppe på 1836 medlemmer.

Over 60 procent af alle danskere over 65 år og 38 procent af alle danskere over 50 år er medlemmer.

De frivillige er det vigtigste råstof

En forudsætning for at Ældre Sagens store fællesskab og lokale indsats kan fungere, er at de frivillige trives. De frivillige har altid været vores vigtigste råstof. Hver enkelt frivillig er uundværlig, og uden dem vil lokalafdelingerne falde fra hinanden.

Her i vores lokalafdeling har vi 45 frivillige.

Uden de 90 frivillige hænder, ingen gymnastikhold, ingen besøgsvenner, ingen tryghedsopkaldere, ingen havevenner, ingen arrangementer, ingen it-kurser, med andre ord der var simpelthen ingen lokalafdeling.

Derfor skal der herfra lyde en stor tak til den medlemsvalgte bestyrelse og suppleanter og til alle de frivillige uden for bestyrelsen, tak for det gode samarbejde, tak for jeres indsats, med håbet om et fortsat godt samarbejde.

En opfordring til alle jer andre, som ønsker vi starte nye aktiviteter, får vi have flere frivillige, så vi sidder klar ved tasterne til at registrere jer.

 

(Så rejser vi lidt videre i Skanderborg kommune )

Det gode samarbejde er et nøgleord

Samarbejde er et nøgleord i Ældre Sagen. Det gode samarbejde i lokalafdelingerne. I Skanderborg kommune er vi jo 4 lokalafdelinger, Skanderborg, Hørning, Ry og Galten. Vi har et godt samarbejde afdelingerne imellem via vores KU-udvalg, som består af de 4 formænd og de 4 næstformænd. Vi mødes 4 gange om året, til vores faste møder. Derudover mødes vi et par gange om året med seniorrådet, hvor vi orienterer hinanden om vores virke på ældreområdet, og hvor vi diskuterer kommunens tiltag og ideer, eller mangel på samme, og forsøger her at få en fælles holdning til den politik, vi synes der skal føres på ældreområdet. De 4 formænd har én gang om året et møde med Borgmester, socialudvalgsformand og de 2 fagchefer inden for ældreområdet, i år foregik det den 27. januar.

Vi havde på forhånd indsendt følgende emner til drøftelse.

Billige boliger i almennyttigt byggeri i Hørning og Ry.

     I en langsigtet økonomisk planlægning (10 år), er der ikke afsat penge til almennyttigt byggeri.

     Man er dog fra kommunens side, villige til at se på muligheder for anvendelse af kommuneejet jord til  formålet.

Nedlæggelse af køkkener på plejecentrene.

     Ifølge Lis Kaastrup ( Chef for Ældre og Handicap), der er ikke tale om nedlæggelse af køkkener, de vil kunne yde den samme service for os som hidtil. Det som er ændringen er, at der ikke længere skal leveres mad fra "Vores Køkken", men fra Sølund og fra det nye plejecenter i Ry (Fællesskabets hus).
Personalet er sagt op i deres nuværende stilling, men tilbudt samme stilling i den nye ordning.
4 (ikke navngivne ansatte) har valgt at rejse.

Mødet er traditionelt af 1 times varighed, og der bliver ikke skrevet noget referat, så ovennævnte er alene min opfattelse og forståelse af mødet.

Med hensyn til plejeboligplanen af 2015, er det meget svært at sige noget om, med risiko for at sige noget forkert. På vores ordinære møde i marts, havde vi jo inviteret borgmesteren, til netop at svare på dette spørgsmål. Det vi kan se, er at det i hvert fald er udskudt, man har prioriteret plejecentrene i Skanderborg højere end Galten, det er der en vis logik i.

I KU-udvalget nedsætter vi løbende ad-hoc udvalg, f.eks. indenfor demensområdet, hvor vi jo har meldt os som en demensvenlig afdeling, med Elsebeth Jørgensen som demensansvarlig. Der er startet en demenscafe op i Hørning, vi håber, at det lykkes for dem denne gang, de forsøgte sig med en, da vi startede vores, men det lykkedes ikke rigtig for dem, det håber vi, det gør nu.

Vores demenscafe kører, og der er begyndt at komme nye til, både demente og deres pårørende.

Ældre Sagens lokalafdelinger i Skanderborg kommune, er del af Ældre Sagens distrikt 3, som tæller 32 lokalafdelinger. Fra Randers i nord, til Silkeborg i vest og Hedensted/Juelsminde/Tørring Uldum i syd. Egentlig har vi et godt samarbejde med distriktet, vi deltager i møder/temadage m.m. i den udstrækning vi har resurser til det.

Til distriktets årsmøde i april, som nu er udsat til 1/10, havde hele ledelsen valgt ikke at lade sig genvælge, så det bliver lidt spændende og se, hvad der sker med distriktet. De sidste meldinger er, at der er en løsning under vejs.


Der er et godt samarbejde mellem Ældre Sagens sekretariat og frivillige. Vi bliver tilbudt kurser indenfor alle frivilligområder, og det er jo nok her, vi adskiller os fra andre frivilligorganisationer, vi har mulighed for at blive klædt rigtig godt på, til vores frivilligarbejde.

(Så rejser vi lidt ud i verden)

Ældre Sagen ude i verden

Mange af Ældre Sagens mærkesager går igen i andre lande. Derfor er Ældre Sagen også medlem af flere internationale organisationer, hvor der bl.a. udveksles viden.

IFA (international Federation on Ageing)

IFA er et netværk, der forbinder organisationer som Ældre Sagen med forskere, politikere, embedsmænd og den private sektor med henblik på vidensdeling, udvikling og forskning. IFA’s årlige topmøder ’Copenhagen Summit’ afholdes i København. Det seneste topmøde blev afholdt i Ældre Sagens campus, oktober 2019. Emnet var demens.

AGE – vores platform i EU

AGE er en europæisk platform for ældreorganisationer i EU med ca. 150 organisationer som medlemmer.

AGE har fokus på en bred vifte af områder fx diskrimination, aktiv aldring, social beskyttelse, pension, pleje og sundhed, teknologi, transport, og tryghed.

AGE søger indflydelse på den politik, der behandles i EU.

Landsbestyrelsesmedlem i Ældre Sagen Ebbe Johansen blev i 2017 valgt som præsident for AGE.

I 2019 har Ældre Sagen også været repræsenteret i repræsentantskabet for AGE ved tidligere landsbestyrelsesmedlem Anne Grethe Kroager.

HelpAge

Ældre Sagen er også medlem af HelpAge International, som arbejder for at forbedre forholdene for ældre i verden, særligt udviklingslandene, og for at sikre ældres rettigheder i forbindelse med udviklings- og nødhjælpsarbejde.

 

Det gode samarbejde, det stærke fællesskab og den uforlignelige frivillige indsats udgør tilsammen den kilde vores gennemslagskraft strømmer fra. Det giver os en politisk stemme, der gør os i stand til at gøre en forskel.

(Men ude er godt, hjemme er bedst )

Tilbage til Ældre Sagen Lokalt.

 

Hvis vi et øjeblik ser bort fra den situation, vi er i lige nu, og prøver at forestille os en normal tid, selv om det kan være svært.

Så vil jeg gerne takke for den store tilslutning der er til vores arrangementer, der er ofte så mange tilmeldinger, at vi må oprette ventelister. Det hører heldigvis til sjældenhederne at vi må aflyse et arrangement.

Vi er medarrangør til en seniordag i forbindelse med Galten Byfest. Den blev jo som bekendt aflyst i år, så nu må vi se, hvad der sker i 2021.

På Tjørnehaven stiller vi frivillige til rådighed i forbindelse med den årlige sommerfest, så vi også her er med til at skabe en festlig dag. Også aflyst i år.

Min umiddelbare vurdering er, at vi ikke får lov til at komme ind på Tjørnehaven mere i 2020. Derfor er vi her på sognegården nu.

Igen i år, vil vi gerne takke Biohuset for det gode samarbejde vi har i forbindelse med arrangementer, og også tak for, at vi får stillet lokale til rådighed til vores bestyrelsesmøder.

Vores program for 2020-2021 er nu på gaden, og kan læses på vores hjemmeside, og i en trykt udgave på biblioteket.

Herunder kommer også, at vi i foråret 2021 kan fejre 25-års jubilæum som selvstændig lokalafdeling, det skal selvfølgelig markeres. Et færdigt program for festdagen foreligger ikke endnu, men vil i detaljer blive annonceret på et senere tidspunkt. Under regnskabet vil I kunne se, at vi nok kan få råd til lidt mere end kaffe og lagkage.

Vores faste aktiviteter kører også godt. Vi kan dog mærke, at på IT-området er der ikke så stor søgning som der har været, det kommer måske igen.

Vores bisidder/ledsager ordning er heller ikke et tilløbsstykke, men vi kan dog konstatere en svag vækst. Vi har haft forespørgsel på vågetjeneste. Vi har ikke denne aktivitet her i lokalafdelingen, men kan henvise til besøgstjenesten i Skanderborg.

I vores lokale besøgstjeneste, har vi nu 9 besøgsværter, så der er også en lille fremgang.

Tryghedsopkald kører fint, dog har Birgit Mikkelsen valgt at stoppe som koordinator, her har Elise Roslyng sagt ja til at tage over.

Gymnastik kører for fuld tryk 2 dage om ugen med 3 hold, og der er stadig venteliste. Måske er et 4. hold på vej!

Herudover har vi jo svømning, kroket, en hjælpende hånd, søndagshygge og havevenner som faste aktiviteter, de kører også tilfredsstillende.

Vi er meget åbne over for nye initiativer eller ideer til nye initiativer, men som før sagt. Det kræver flere frivillige.

Med hensyn til vores lokale nyhedsbrev, som vi jo nu udgiver via Ældre Sagen, kan vi se at ca. 1000 af vores 1836 medlemmer modtager vores nyhedsbrev, jeg kan kun opfordre til at man tilmelder sig, det gør man via vores lokale hjemmeside, som man bedst finder ved at google Ældre Sagen i Galten. Her finder man et link til tilmelding. Her i eftersommeren har vi oplevet, at flere ikke har modtaget nyhedsbrevet, man er simpelthen, af uforklarlige årsager, blevet smidt af listen, hvis man føler sig i den situation, skal man tilmelde sig igen, eller meddele sekretariatet eller os det, så forsøger vi at løse det.

Endvidere er vi også at finde på Facebook, hvor vi liker og deler relevante artikler, og annoncerer kommende arrangementer.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for den tillid I har vist bestyrelsen i form af den store tilslutning til vores arrangementer og aktiviteter, også en stor tak til alle vores frivillige, uden jeres indsats kunne vi ikke udføre vores virke.

 

Med disse ord videre giver jeg bestyrelsens beretning til debat.

Tak for ordet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 24.09.2020