Ældrecheck (Supplerende pensionsydelse til folkepensionister)

Skip Navigation Links.

  

Ældrecheck før skat maks. 16.200 kr. pr. år​
Formuegrænse (Likvid formue) ​80.300 kr.
  

Ældrechecken er en supplerende årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Man skal være berettiget til folkepension inden den 01.01. i udbetalingsåret, dvs. man skal være fyldt 65 år i december.

Beløbet udbetales ikke, hvis pensionistens og dennes ægtefælle eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen på 80.300 kr. – samme formuegrænse som ved helbredstillæg. (Se dette).

Ældrechecken udbetales med det fulde beløb, hvis den personlige tillægsprocent er 100. Ydelsen nedsættes, hvis pensionisten og en eventuel samlever har indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen, f.eks. ATP, renteindtægter eller ratepension.

Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som ved beregning af pension (se Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes i kapitlet Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension).

Beregningen er den samme som ved helbredstillæg, hvor der reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Der er det samme fradragsbeløb og samme bortfaldsbeløb som ved helbredstillæg. (Se  nedenfor under Den personlige tillægsprocent). 

Beløb under 200 kr. udbetales ikke.

 

Man skal ikke søge om ældrechecken, hvis man bor i Danmark. Den udbetales årligt uden ansøgning som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar måned.​
 

Udbetaling Danmark undersøger, hvilke pensionister, der er berettiget til ældrechecken. Der anvendes seneste indberettede oplysninger til SKAT. Er formuen efter denne opgørelse mindre end 80.300 kr., indhentes oplysninger fra pensionisten om kontant beholdning og værdipapirer, der ikke indberettes til skattemyndighederne.

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i formuen og den pension, der modtages i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, indgår heller ikke i formuen.
    
Ændringer i de økonomiske forhold efter 01.01.2014 er uden betydning for berettigelse til, og evt. efterbetaling af ældrechecken for 2014.
    
Det er samlivsforholdet pr. 01.01.2014, der afgør om en ægtefælles/samlevers indtægter og formue skal indgå i beregningen. Også de, der har været samlevende før 01.03.1999 og som efter særlige overgangsregler betragtes som enlige, skal i forhold til ældrechecken betragtes som samlevende. 
    
Hvis man modtager brøkpension, nedsættes ældrechecken i forhold til antallet af bopæls år.
    
Hvis man er berettiget til ældrechecken og ikke har modtaget den i januar måned, skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark inden 6 måneder.

Modtager man pensionen månedsvis forud, skal man henvende sig inden udgangen af juni måned. (Folkepensionen udbetales forud til personer, der har opnået ret til folkepension d. 2. februar 1999 eller tidligere). Modtager man pensionen månedsvis bagud, skal henvendelsen ske inden udgangen af juli måned. 

Går der mere end seks måneder, mister man retten til ældrechecken for det pågældende år, selvom grundlaget for beregningen ikke har været korrekt. 

Formuens størrelse fremgår ikke af pensionsmeddelelsen. Man skal derfor være særlig opmærksom på formuens størrelse pr. 1. januar. Hvis der er sket ændringer i formueforholdene i løbet af året er det vigtigt, at undersøge om de registrerede oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold.

Ældrechecken indgår ikke i beregningen af boligydelse, og er uden betydning for udbetaling af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz, skal man selv søge ældrechecken. Ansøgningsskema fås hos 

Udbetaling Danmark 
tlf. 33 95 50 05
penst@penst.dk

Ansøgningen skal være modtaget i Udbetaling Danmark  senest 31.08.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret 28/1 2014 kl. 09:39
Tilbage til Folkepension
Tilbage til indholdsfortegnelsenSøg i Værd at vide

En guldgrube af viden

I håndbogen "Værd at vide" finder du svar på spørgsmål om fx arbejdsmarkedet, arv og gæld, om hjemmehjælp, og meget, meget mere.