Værd at vide

Opslagsværk

Søg i Værd at vide
Populære emner
Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide > Bolig > Boligstøtte > Regler om boligstøtte
Facebook Twitter Email Udskriv
Se alle emner Bolig Boligstøtte Regler om boligstøtte

Regler om boligstøtte

Boligstøtte er hjørnestenen i mange pensionisters økonomi. 

Boligstøtte kan søges af folkepensionister, førtidspensionister og personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge eller private pensioner. 

Boligstøtte til andels- og ejerboliger ydes kun til husstande, der modtager folkepensionførtidspension, invaliditetsydelse eller, hvor et medlem af husstanden er stærkt bevægelseshæmmet.

Boligstøtte til ejerboliger og bevillinger af boligstøtte til andelsboliger efter 01.06.2008 ydes som lån. 

Personer, der modtager social pension fra et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweitz har også mulighed for at få boligstøtte.

Ved beregning af boligstøtte indgår:

  • husstandens indkomst og formue
  • huslejens størrelse 
  • boligens størrelse
  • antallet af personer i husstanden og deres alder.

For at være berettiget til boligstøtte:

  • skal man have fast ophold her i landet
  • boligen skal benyttes til helårsbeboelse
  • boligen skal have køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. 

Man kan ikke få boligstøtte til et enkelt værelse, og der er særlige regler for beregning af boligstøtte til kollektive bofællesskaber.

Boligstøtte skal efter 1. december 2014 søges digitalt hos Udbetaling Danmark via www.borger.dk.

Borgere, der ikke har mulighed for at ansøge digitalt skal søge fritagelse ved at kontakte borgerservice i kommunen.

Kollektive bofællesskaber
Beboere i bofællesskaber kan få boligstøtte beregnet i forhold til den enkelte beboer i bofællesskabet, frem for i forhold til den samlede husstand.

Et kollektivt bofællesskab er et bofællesskab, der deles om en bolig med fælles køkken. Boligstøtte til individuelle bofællesskaber, hvor hver beboer har sin egen bolig med eget køkken, f.eks. et opgangsfællesskab med fællesboligareal, ydes efter de almindelige regler.

Boligstøtte til deltagere i et bofællesskab kan ydes til beboere i tre typer bofællesskaber: 

1. kollektive bofællesskaber etableret i støttet byggeri efter udgangen af 1997
2. Særlige bofællesskaber for personer, der har et socialt betinget behov for at bo i kollektivt bofællesskab, og som anvises bolig i et sådant af kommunalbestyrelsen, regionen, en almen boligorganisation eller en privat organisation

3.

55+ bofællesskaber for personer, der er fyldt 55 år.

Beboerne i de kollektive bofællesskaber, der er etableret efter 1. januar 1998 i alment byggeri eller i støttet privat andelsboligbyggeri, vil kunne få boligstøtte som lejere eller som andelshavere.

Boligstøtte til beboere i særlige bofællesskaber ydes kun til lejere.

Boligstøtte til beboere i 55 + bofællesskaber kan ydes til lejere, ejere og andelshavere m.fl.

Boligstøtte til ejere og andelshavere i et bofællesskab ydes, uanset om beboerne er pensionister og dermed berettiget til boligydelse, eller om beboerne er berettiget til boligsikring.

Boligstøtte i bofællesskaber, hvor samtlige deltagere er lejere, udbetales som tilskud. 

Salg af bolig med henblik på leje
Det ikke ualmindeligt, at ældre sælger deres ejerbolig til deres børn, som herefter udlejer boligen til forældrene.

Hvis lejen fastsættes særligt højt, for at kunne  opnå højere boligstøtte end lejeren ellers ville være berettiget til, kan der gives afslag på boligstøtte eller bestemmes, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb.

Svarer den fastsatte leje derimod til lejeniveauet for tilsvarende lejemål i lokalområdet, kan der ikke gives afslag om boligstøtte alene med begrundelse om, at salget er tilrettelagt med henblik på at opnå boligstøtte.

Store lejeudgifter
Der kan træffes afgørelse om, at boligstøtten skal nedsættes, hvis det vurderes, at den aftalte leje i væsentlig grad overstiger det sædvanlige lejeniveau for tilsvarende lejemål i lokalområdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Udbetaling Danmark skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. Der skal foreligge dokumentation for størrelsen af lejen for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse i lokalområdet. Der må ikke sættes faste grænser for huslejens størrelse.

Hvis huslejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten skal det, efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold, bestemmes om boligstøtte kan ydes.

Udlejning af værelse
Hvis man modtager boligstøtte og ønsker at udleje et eller flere værelser, skal man være opmærksom på, at det får betydning for den udbetalte støtte. 

  • Ved udlejning til fremmed logerende nedsættes boligudgiften og det støtteberettigede areal forholdsmæssigt efter antallet af værelser, der udlejes
  • ved udlejning til egne børn eller børnebørn, både under og over 18 år, indgår de som en del af husstanden. Deres indtægt skal indgå i den samlede husstandsindkomst.

Begge beregninger er indviklede, kontakt Udbetaling Danmark eller Ældre Sagens Rådgivning.

Vedrørende den skattemæssig betydning af udlejning, se afsnit om Personskat.

Udbetaling og beregning af boligstøtten
Boligstøtte beregnes og udbetales månedsvis forud af Udbetaling Danmark. Ved fraflytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Hvis boligtageren dør, ophører boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

Boligstøtten reguleres hver 1. januar. Ved beregningen tages udgangspunkt i den husstandsindkomst, der er registreret 1. december i året forud for boligstøtteåret, reguleret med en reguleringsprocent, der fastsættes af socialministeriet.

Der udsendes boligstøttebrev i januar til alle modtagere af boligstøtte. Det er vigtigt, at kontrollere om oplysningerne i brevet stemmer overens med de faktiske forhold. Er det ikke tilfældet, skal man give meddelelse herom til Udbetaling Danmark inden udgangen af januar.

Giver modtageren inden udgangen af januar måned meddelelse om yderligere ændringer, som er indtrådt med virkning fra 1. januar, skal boligstøtten beregnes på dette grundlag.

Er den faktiske årlige indkomst faldet med mindst 10.000 kr. for boligydelse og for boligsikring, så kontakt Udbetaling Danmark og søg boligstøtten beregnet i forhold til den ændrede indkomst.

Hvis Udbetaling Danmarks regulerede beregningsgrundlag er højere end den faktiske indkomst, og forskellen er mindre end 10.000 kr., så meddel alligevel forskellen til Udbetaling Danmark, da ændringen har betydning for efterfølgende års beregning.  

Tilsvarende skal Udbetaling Danmark have besked, hvis der sker ændringer i løbet af året, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten, f.eks. som følge af ændringer i husleje, husstand eller indkomstforhold.

Grænserne for hvornår indkomststigninger i løbet af året medfører en ændret beregning af boligydelsen er kr. 25.500 og for boligsikring kr. 23.900.

Hvis man i løbet af året modtager et engangsbeløb, som ikke dækker en bestemt periode, skal dette lægges til indkomstgrundlaget for resten af året med virkning fra den første i den måned, som følger efter udbetalingen. Det er altså bedst at modtage engangsbeløb sidst på året.

 

Eksempel
15. maj modtages et legat på 10.000 kr., som skal medregnes fra 1. juni, dvs. i syv måneder.

Regnestykket ser således ud:
10.000 kr.: 7 x 12 = 17.143 kr. som indkomsten skal forhøjes med resten af året, dvs. i syv måneder.  

 

Et engangsbeløb skal altid medregnes i mindst en måned. 
    
Feriepenge, som udbetales ved fratrædelse af en stilling, hvor der har været ydet løn under ferien, skal ikke medregnes i indkomstopgørelsen.

Ældrechecken skal ikke medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Udbetaling af kapitalpensioner og aldersopsparing medregnes ikke ved opgørelsen af indkomst, men kan få betydning ved opgørelse af formuen.

Boligydelse og boligsikring er skattefri og udbetales forud.

Det anbefales, at man ved forespørgsler til Udbetaling Danmark beder om, at få svaret elektronisk eller skriftligt  med angivelse af regelsættet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret 6/1 2015 kl. 08:26

Spørg os

Få råd og støtte

Få mere at vide om dine muligheder og rettigheder, eller find støtte i vores aktiviteter og tilbud tæt på dig.​

Vær med

Bliv medlem

Som medlem af Ældre Sagen støtter du den gode sag, og du får en masse attraktive medlemsfordele.​