Værd at vide

Opslagsværk

Søg i Værd at vide
Populære emner
Skip Navigation LinksForside > Få Råd Og Støtte > Værd at vide > Bolig > Boligstøtte > Boligsikring
Facebook Twitter Email Udskriv
Se alle emner Bolig Boligstøtte Boligsikring

Boligsikring

Boligsikring kan søges af personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, kontanthjælp samt af førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Reglerne om boligsikring gælder også for de førtidspensionister, der i 2013 benyttede valgmuligheden til at overgå til ny førtidspension.

Grundlæggende betingelser

 • Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere
 • der kan som udgangspunkt kun ydes boligsikring til lejligheder med eget køkken
 • for at få boligsikring skal lejeren indgive ansøgning digitalt til Udbetaling Danmark 
 • lejere der ikke kan benytte de digitale løsninger, skal kontakte borgerservice
 • der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet
 • ved indflytning ydes dog boligsikring fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned 
 • boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og lejlighedens størrelse
 • særlige regler gælder for førtidspensionister, for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Førtidspensionister efter 01.01.2003 og stærkt bevægelseshæmmede kan til ejer- og andelsbolig søge om boligsikring som lån

 • Der kan også ydes boligsikring til ejer og andelsboliger. Boligsikringen ydes i disse tilfælde som lån og boligsikringen kan overstige 15% af lejen, selv om der ikke er børn i husstanden
 • for stærkt bevægelseshæmmede, der bor i en egnet bolig, forøges arealgrænsen på 65 m2 med 10 m2
 • maksimum for leje og boligsikring forhøjes med 50%.

 Personlig indkomst

 • løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, atp og indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger)
 • uddannelsesstøtte
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • kontanthjælp
 • honorarer
 • indtægt ved selvstændig virksomhed 
 • børns indtægter over 19.900 kr. årligt i 2015 medregnes
 • positiv kapitalindkomst (renteindtægter efter fradrag af renteudgifter)
 • aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.

Huslejen
Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, f.eks. varme- eller antennebidrag.

Huslejen forhøjes med særlige beløb pr. m2, hvis:
 • lejeren betaler for vandforbrug ud over lejen
 • lejeren har pligt til at vedligeholde lejligheden helt eller delvist
 • lejligheden opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas m.v.)
 • lejligheden opvarmes udelukkende med el eller gas, og den fulde varmeudgift betales udover lejen

Hvis huslejen er væsentlig højere end, hvad der normalt betales for tilsvarende lejligheder, kan boligsikringen nedsættes til et lavere beløb.

Udbetaling Danmark kan også indbringe lejens størrelse for huslejenævnet.

Boligens størrelse
Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er lejligheden større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, der er boligens areal med tillæg af areal for trappeopgange og udenomsareal mv.

For den første person i husstanden medregnes 65 m2, for hver følgende person medregnes 20 m².

Bor to personer f.eks. i en lejlighed på 100 m², medregnes kun 85/100 af huslejen, når boligsikringen skal beregnes.

Beregning af boligsikring
Boligsikring beregnes som forskellen mellem en andel af lejen og en andel af indkomsten. Huslejeandelen er 60% af lejen. Indkomstandelen udgør 18% af husstandens indkomst over 141.600 kr. 

Hvis der er børn i husstanden, forøges beløbet på 141.600 kr. med 37.300 kr. for hvert barn fra det 2. til det 4. barn.

For forsørgerpar - hvor begge er under 30 år - er indkomstgrænsen fra 1. januar 2015 forøget med 37.300 kr. allerede fra det 1. barn.

En boligsikringsmodtager skal dog altid selv betale en husleje på mindst 23.900 kr. årligt.

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen, uanset indkomst, ikke være højere end 15% af huslejen.

Der gives boligsikring til en årlig husleje på op til 79.400 kr. Det forhøjes med 5% for hvert barn i husstanden op til fire børn (20%).

En enkelt husstand kan højst modtage 41.928 kr. i boligsikring på et år eller 3.494 kr. pr. måned.

Boligsikring under 3.072 kr. for et år eller 256 kr. pr. måned udbetales ikke. 

Eksempel – husstand bestående af en voksen:

Årsindkomst ​210.000 kr.
​Årlig leje ​65.000 kr.
​Indkomstgrænsen ​141.600 kr.
​Indkomst over 141.600 kr.
210.000 - 141.600 kr.

68.400 kr.
​Huslejeandel: 60% af 65.000 kr. = ​39.000 kr.
Indkomstandel:
18% af 68.400 kr.

​12.312 kr.
Beregning af boligsikring:
(39.000 kr. - 12.312 kr.)

26.688 kr.​
Egenbetaling:
1: mindst 23.900 kr. og
2: højst 15% af huslejen 9.750 kr.
Boligsikringen kan i husstande uden børn
højst udgøre 15 % af huslejen, der derfor bliver (gælder ikke, hvis en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 1/1-2003) 
9.750 kr.​

 

 

www.borger.dk kan man vejledende beregne boligsikring.

Udbetaling og administration
Udbetaling Danmark foretager beregning og udbetaling af boligsikring, der udbetales enten til lejeren eller direkte til udlejeren.

Udbetaling til udlejeren kan især være praktisk når der er tale om større udlejningsejendomme.

Hvis boligsikringen udbetales direkte til udlejeren har Udbetaling Danmark ansvaret for automatisk, at medtage ændringer af betydning for beregning af boligsikring.


Oplysningspligt, ny beregning og tilbagebetaling
Boligsikring gives som tilskud, der ikke skal betales tilbage, medmindre den har været beregnet på et forkert grundlag.

Boligsikringen omregnes i løbet af året ved ændret husleje, ændret sammensætning af husstand eller væsentlige ændringer i indkomst.

Boligsikringsmodtageren har derfor pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der i løbet af året sker ændringer i husstanden, der har betydning for boligsikringens størrelse.

Viser det sig efter kalenderårets udløb, at der har været ændringer i husstanden, som modtageren ikke har oplyst om, kan det betyde at for meget udbetalt boligsikring skal tilbagebetales.

Der skal altid tilbagebetales, hvis indkomsten er steget mindst 23.900 kr., og indkomststigningen ikke fuldt ud er oplyst til Udbetaling Danmark. Der skal dog kun ske tilbagebetaling for perioder, hvor modtageren af boligsikring kendte til stigningen.

Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen.

Klager over afgørelser om tilbagebetaling af boligstøtte har opsættende virkning. Det betyder, at Udbetaling Danmark ikke kan kræve beløbet tilbagebetalt, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse.

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret 4/9 2015 kl. 12:56

Spørg os

Få råd og støtte

Få mere at vide om dine muligheder og rettigheder, eller find støtte i vores aktiviteter og tilbud tæt på dig.​

Vær med

Bliv medlem

Som medlem af Ældre Sagen støtter du den gode sag, og du får en masse attraktive medlemsfordele.​