Boligsikring

Skip Navigation Links.

Boligsikring er en boligstøtte, der kan søges af personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, kontanthjælp samt af førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Reglerne om boligsikring gælder også for de førtidspensionister, der i 2013 benyttede valgmuligheden og er overgået til ny førtidspension.

Grundlæggende betingelser

 • Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere
 • der kan som udgangspunkt kun ydes boligsikring til lejligheder med eget køkken
 • for at få boligsikring skal lejeren indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark 
 • der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet
 • ved indflytning ydes dog boligsikring fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned 
 • boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og lejlighedens størrelse
 • særlige regler gælder for førtidspensionister, for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Førtidspensionister efter 01.01.2003 og stærkt bevægelseshæmmede kan til ejer- og andelsbolig søge om boligsikring som lån

 • Der kan også ydes boligsikring til ejer og andelsboliger. Boligsikringen ydes i disse tilfælde som lån og boligsikringen kan overstige 15% af lejen, selv om der ikke er børn i husstanden
 • for stærkt bevægelseshæmmede, der bor i en egnet bolig, forøges arealgrænsen på 65 m2 med 10 m2
 • maksimum for leje og boligsikring forhøjes med 50%.

 Personlig indkomst

 • løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, atp og indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger)
 • uddannelsesstøtte
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • kontanthjælp
 • honorarer
 • indtægt ved selvstændig virksomhed 
 • børns indtægter over 19.800 kr. årligt i 2014 medregnes
 • positiv kapitalindkomst (renteindtægter efter fradrag af renteudgifter)
 • aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.

Huslejen
Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, f.eks. varme- eller antennebidrag.

Huslejen forhøjes med særlige beløb pr. m2, hvis:
 • lejeren betaler for vandforbrug ud over lejen
 • lejeren har pligt til at vedligeholde lejligheden helt eller delvist
 • lejligheden opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas m.v.)
 • lejligheden opvarmes udelukkende med el eller gas, og den fulde varmeudgift betales udover lejen

Hvis huslejen er væsentlig højere end, hvad der normalt betales for tilsvarende lejligheder, kan boligsikringen nedsættes til et lavere beløb.

Udbetaling Danmark kan også indbringe lejens størrelse for huslejenævnet.

Boligens størrelse
Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er lejligheden større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, der er boligens areal med tillæg af areal for trappeopgange og udenomsareal mv.

For den første person i husstanden medregnes 65 m2, for hver følgende person medregnes 20 m².

Bor to personer f.eks. i en lejlighed på 100 m², medregnes kun 85/100 af huslejen, når boligsikringen skal beregnes.

Beregning af boligsikring
Boligsikring beregnes som forskellen mellem en andel af lejen og en andel af indkomsten. Huslejeandelen er 60% af lejen. Indkomstandelen udgør 18% af husstandens indkomst over 140.500 kr. 

Hvis der er børn i husstanden, forøges beløbet på 140.500 kr. med 37.000 kr. for hvert barn fra det 2. til det 4. barn. Er der kun ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen ikke.

En boligsikringsmodtager skal dog altid selv betale en husleje på mindst 23.700 kr. årligt.

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen, uanset indkomst, ikke være højere end 15% af huslejen.

Der gives boligsikring til en årlig husleje på op til 78.800 kr. Det forhøjes med 5% for hvert barn i husstanden op til fire børn (20%).

En enkelt husstand kan højst modtage 41.592 kr. i boligsikring på et år eller 3.466 kr. pr. måned.

Boligsikring under 3.048 kr. for et år eller 254 kr. pr. måned udbetales ikke. 

Eksempel – husstand bestående af en voksen:

Årsindkomst ​200.000 kr.
​Årlig leje ​60.000 kr.
​Indkomstgrænsen ​140.500 kr.
​Indkomst over 140.500 kr.
(200.000 kr. - 140.500 kr.) =

59.500 kr.​
​Huslejeandel: 60% af 60.000 = ​36.000 kr.
Indkomstandel:
18% af 59.500 kr. =

​10.710 kr.
Beregning af boligsikring:
(36.000 kr. - 10.710 kr.) =

25.290 kr.​
Egenbetaling:
1: mindst 23.700 kr. og
2: højst 15% af huslejen
Boligsikringen kan i husstande uden børn
højst udgøre 15 % af huslejen, der derfor bliver (gælder ikke, hvis en person i husstanden modtager førtidspension tilkendt efter 1/1-2003) 
9.000 kr.​

 

 

www.borger.dk kan man vejledende beregne boligsikring.

Udbetaling og administration
Udbetaling Danmark foretager beregning og udbetaling af boligsikring, der udbetales enten til lejeren eller direkte til udlejeren.

Udbetaling til udlejeren kan især være praktisk når der er tale om større udlejningsejendomme.

Hvis boligsikringen udbetales direkte til udlejeren har Udbetaling Danmark ansvaret for automatisk, at medtage ændringer af betydning for beregning af boligsikring.

Oplysningspligt, ny beregning og tilbagebetaling
Boligsikring gives som tilskud, der ikke skal betales tilbage, medmindre den har været beregnet på et forkert grundlag.

Boligsikringen omregnes i løbet af året ved ændret husleje, ændret sammensætning af husstand eller væsentlige ændringer i indkomst.

Boligsikringsmodtageren har derfor pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der i løbet af året sker ændringer i husstanden, der har betydning for boligsikringens størrelse.

Viser det sig efter kalenderårets udløb, at der har været ændringer i husstanden, som modtageren ikke har oplyst om, kan det betyde at for meget udbetalt boligsikring skal tilbagebetales.

Der skal altid tilbagebetales, hvis indkomsten er steget mindst 23.700 kr., og indkomststigningen ikke fuldt ud er oplyst til Udbetaling Danmark. Der skal dog kun ske tilbagebetaling for perioder, hvor modtageren af boligsikring kendte til stigningen.

Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen.

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret 21/2 2014 kl. 11:20
Tilbage til Boligstøtte
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Søg i Værd at vide

En guldgrube af viden

I håndbogen "Værd at vide" finder du svar på spørgsmål om fx arbejdsmarkedet, arv og gæld, om hjemmehjælp, og meget, meget mere.